Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https://kennisgroepen.belastingdienst.nl/

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. We besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website. Het kan door nieuwe jurisprudentie, wijzigingen in wet- en regelgeving of fiscaal uitvoeringsbeleid voorkomen dat de getoonde informatie niet meer geheel actueel is. Daarom geldt voor alle getoonde informatie dat deze actueel is naar de stand van zaken op de datum van publicatie van de betreffende informatie.

Standpunten

Kennisgroepen nemen na een uitgebreide analyse standpunten in over de toepassing van wet- en regelgeving in een specifiek geval. Deze standpunten worden op deze website gepubliceerd. Daarnaast staan op deze website ook vragen en antwoorden waar geen uitgebreide analyse aan ten grondslag ligt, maar die door de kennisgroepen van belang worden geacht om te delen.

Herleidbare standpunten

Informatie die te maken heeft met individuele (rechts)personen valt onder onze geheimhoudingsplicht. Die informatie maken we niet openbaar. Standpunten die ook na anonimiseren herleidbaar zijn naar een individuele belastingplichtige worden daarom niet gepubliceerd.

Informatie van derden

De op deze site opgenomen links naar websites van derden dienen alleen ter informatie van de gebruiker. We aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Vaststellingsdatum

In de periode tot 30 maart 2023 is deze website gevuld met kennisgroepstandpunten. Bij deze standpunten is naast een publicatiedatum ook een vaststellingsdatum opgenomen. Dit is de datum waarop het standpunt is vastgesteld. Na 30 maart 2023 is de vaststellingsdatum gelijk aan de publicatiedatum en wordt deze niet meer afzonderlijk op de website vermeld.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Deel deze pagina