Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:011:2022:15 Regeling functionele valuta; valt een nooit door de ECB gepubliceerde valuta onder de uitzondering voor publicatie-opschorting?

Aanleiding

In het kader van een ontvangen verzoek tot toepassing van de Regeling functionele valuta (hierna: Rfv) is de vraag opgekomen of de Rfv toepasbaar is op een geldeenheid waarvan de Europese Centrale Bank (hierna: ECB) geen wisselkoers publiceert. De vraag komt met name op gezien de in 2022 ingevoerde uitzondering voor geldeenheden ten aanzien waarvan publicatie van de wisselkoers door de ECB is opgeschort. De casus is als volgt:

  • Een belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting wenst geldeenheid X als functionele valuta te hanteren.
  • De ECB publiceert geen wisselkoers van geldeenheid X en heeft dit in het verleden ook nooit gedaan. Belastingplichtige voldoet daarmee niet aan het vereiste als opgenomen in artikel 1, onderdeel b, Rfv.
  • Het hanteren van geldeenheid X als functionele valuta zou kunnen leiden tot administratieve vereenvoudiging.

Vraag

Moet een verzoek tot toepassing van de Rfv met betrekking tot een geldeenheid waarvan de ECB geen wisselkoers publiceert en dit ook nooit heeft gedaan, op grond van de letterlijke tekst van artikel 1, onderdeel, b, Rfv worden afgewezen of mag op grond van doel en strekking aansluiting worden gezocht bij de wisselkoers zoals gepubliceerd in de Financial Times Guide to World Currencies?

Antwoord

Het verzoek moet worden afgewezen. De tekst van de Rfv staat toelating als andere geldeenheid van een geldeenheid waarvan de ECB geen wisselkoers publiceert en dit ook nooit heeft gedaan eenduidig niet toe. De omstandigheid dat toewijzing zou leiden tot administratieve vereenvoudiging biedt onvoldoende grond voor afwijking van de duidelijke tekst van de Rfv.

Beschouwing

  1. Vooropgesteld moet worden dat de tekst van de Rfv geldeenheid X eenduidig niet toelaat als functionele valuta. Op grond van artikel 1, onderdeel b, Rfv, wordt immers alleen toegelaten als andere geldeenheid:

de geldeenheid van een Mogendheid waarvan de door de Europese Centrale Bank vastgestelde informatieve wisselkoers wordt gepubliceerd op een voor het publiek algemeen toegankelijke informatiedrager van deze instelling dan wel, zolang de Europese Centrale Bank de publicatie van een wisselkoers opschort, waarvan de wisselkoers wordt gepubliceerd in de Financial Times Guide to World Currencies;

  1. De wisselkoers van geldeenheid X wordt niet gepubliceerd door de ECB en publicatie is ook niet opgeschort.
  1. De aansluiting in de Rfv bij de ‘ECB-lijst’ beoogt inderdaad de uitvoering door de Belastingdienst te vereenvoudigen, maar dit brengt niet mee dat administratieve eenvoud in zijn algemeenheid grond is voor toelating van een valuta. De koppeling aan de ECB-lijst beoogt geen toelating op basis van een beoordeling van de aanwezigheid van voldoende administratieve eenvoud in het individuele geval.
  1. De bij Regeling van 16 juni 2022 tot wijziging van de Regeling functionele valuta, nr. 2022-0000161075 met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2022 ingevoerde uitzondering voor koersen waarvan de publicatie door de ECB is opgeschort, is ook nadrukkelijk bedoeld als een uitzondering en rechtvaardigt als zodanig dan ook geen ruimere toepassing dan de bijzondere situatie waarvoor deze bedoeld is, namelijk die van opgeschorte publicatie.

Deel deze pagina