Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:011:2023:4 Uitleg goedkeuring fbi-besluit – dividend uit vervreemdingswinst onroerende zaken

Aanleiding

Er is een vraag opgekomen over het begrip vervreemdingswinst in de zin van de goedkeuring van paragraaf 5.1.2. van het fbi-besluit (Besluit van 14 oktober 2022, nr. 2022-219522). De feiten van de casus zijn als volgt:

  • Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) heeft een deelneming.
  • De deelneming verkoopt onroerende zaken, maakt hierop winst en herbelegt deze vervreemdingswinst niet.
  • Reeds op basis van de commercieel geboekte vervreemdingswinst keert de fbi dividend uit. Eerst daarna keert de deelneming dividend uit aan de fbi.
  • Vanwege de van de deelneming ontvangen dividenduitkering moet de fbi in beginsel fiscaal winst nemen, waarop vervolgens de uitdelingsverplichting van toepassing is.

Belastingplichtige beroept zich op de genoemde goedkeuring in het fbi-besluit en wenst haar fiscale winst en daarmee haar uitdelingsverplichting te verlagen met het van de deelneming ontvangen dividend voor zover dat dividend voortkomt uit de vervreemdingswinst op onroerende zaken bij haar deelneming.

Vraag

Moet bij toepassing van de goedkeuring van paragraaf 5.1.2. van het fbi-besluit (Besluit van 14 oktober 2022, nr. 2022-219522), ter bepaling van de hoogte van de vervreemdingswinst, worden aangesloten bij de commercieel geboekte vervreemdingswinst of de naar Nederlandse fiscale maatstaven bepaalde vervreemdingswinst?

Antwoord

Indien en voor zover aannemelijk wordt gemaakt dat i) het van de deelneming ontvangen dividend afkomstig is uit een commercieel geboekte vervreemdingswinst ter zake van onroerende zaken (die niet zijn herbelegd) en ii) de fbi deze commercieel geboekte winst al eerder heeft uitgedeeld, is sprake van dividend dat — in de woorden van paragraaf 5.1.2. van het fbi-besluit —  “economisch beschouwd al is uitgedeeld”. In dat geval vindt de goedkeuring toepassing op basis van het bedrag van de commercieel geboekte vervreemdingswinst, mits aan de overige voorwaarden van de goedkeuring wordt voldaan.

Beschouwing

1. Paragraaf 5.1.2. van het fbi-besluit (Besluit van 14 oktober 2022, nr. 2022-219522) luidt als volgt:

“5.1.2. Ontvangen dividend dat al eerder tot uitdeling heeft geleid

Beursgenoteerde beleggingsinstellingen die beleggen in onroerende zaken keren regelmatig dividend uit in verband met commerciële winst die fiscaal nog niet is gerealiseerd. Bijvoorbeeld dividend in verband met door een dochter behaalde, maar nog niet uitgedeelde vervreemdingswinst op vastgoed. Bij latere uitdeling door de dochter moet de moeder fiscaal winst nemen en op grond van de uitdelingsverplichting uitdelen wat economisch beschouwd al is uitgedeeld. Om deze dubbele uitdeling te voorkoming heb ik besloten tot de volgende goedkeuring.

Goedkeuring

Voor zover in van deelnemingen ontvangen dividenden middellijk of onmiddellijk vervreemdingswinsten zijn begrepen op onroerende zaken die niet zijn herbelegd, worden deze op een vóór het indienen van de aangifte over het desbetreffende jaar aan de bevoegde inspecteur gedaan schriftelijk verzoek behandeld als meegekocht dividend, als tevens aannemelijk is dat het saldo van de uitdelingen van winst van de beleggingsinstelling in de voorafgaande negen jaren het saldo  van de uitdelingsverplichtingen over die jaren overtreft.”

2. Uit de goedkeuring blijkt dat belastingplichtige onder meer aannemelijk moet maken in hoeverre in de van de deelneming ontvangen dividenden middellijk of onmiddellijk vervreemdingswinsten zijn begrepen op onroerende zaken die niet zijn herbelegd.

3. De goedkeuring geeft niet expliciet aan hoe de vervreemdingswinsten moeten worden bepaald. Wel is op basis van de toelichtende tekst duidelijk dat de goedkeuring beoogt te voorkomen dat de fbi verplicht is uit te delen wat economisch beschouwd al is uitgedeeld.

4. Ervan uitgaande dat aannemelijk wordt gemaakt dat i) het van de deelneming ontvangen dividend afkomstig is uit een commercieel geboekte vervreemdingswinst ter zake van onroerende zaken (die niet zijn herbelegd) en ii) de fbi deze commercieel geboekte winst al eerder heeft uitgedeeld, is er geen reden dit door de fbi ontvangen dividend anders te zien dan dividend dat — in de woorden van paragraaf 5.1.2. van het fbi-besluit —  “economisch beschouwd al is uitgedeeld”.

5. In dat geval is voor het bedrag van de commercieel geboekte vervreemdingswinst sprake van de ‘dubbele uitdeling’ die de goedkeuring beoogt te voorkomen en vindt de goedkeuring toepassing op basis van diezelfde vervreemdingswinst, mits aan de overige voorwaarden van de goedkeuring wordt voldaan.

Deel deze pagina