Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:013:2022:6 Toepassing koerslijst EurotaxGlass’s en de daarin opgenomen schuifjes ‘marktsituatie handelaar’ en ‘marktsituatie’

Aanleiding

De koerslijst EurotaxGlass’s biedt vanaf 4 oktober 2021 niet langer de mogelijkheid bij het bepalen van de handelsinkoopwaarde van een in Nederland geregistreerd gebruikt motorvoertuig rekening te houden met de ‘Marktsituatie handelaar’ en ‘Marktsituatie’. De gebruiker van de koerslijst kan de invloed van deze schuifjes, die standaard ingesteld staan op nul procent, niet langer verhogen tot (in totaal) 15%. Dit heeft tot gevolg dat de handelsinkoopwaarde van een gebruikte auto niet langer met dat percentage kan worden verminderd. In lopende procedures speelt de toepassing en het gebruik van de schuifjes in de koerslijst EurotaxGlass’s nog steeds. Dat leidt tot de volgende vragen.   

Vragen

 1. Kan een belanghebbende vanaf 4 oktober 2021 in zijn aangifte BPM, ingeval de afschrijving is bepaald aan de hand van de koerslijst EurotaxGlass’s, gebruik maken van de schuifjes ‘Marktsituatie handelaar’ en ‘Marktsituatie’?
 2. Kan een belanghebbende in bezwaar of (hoger) beroep zich alsnog beroepen op de koerslijst EurotaxGlass’s met gebruikmaking van de daarin gespecificeerde schuifjes, ingeval de aangifte BPM is ingediend vóór 4 oktober 2021 en de afschrijving uitsluitend is gebaseerd op de koerslijst EurotaxGlass’s of een andere in de handel algemeen gebruikte koerslijst?
 3. Kan een dergelijk beroep op toepassing van de koerslijst EurotaxGlass’s ook worden gedaan, ingeval de aangifte BPM is ingediend vóór 4 oktober 2021 en voor de afschrijving een taxatierapport is gebruikt? Zo ja, is dan een nieuw taxatierapport vereist?

Antwoorden

 1. Nee, de koerslijst EurotaxGlass’s voorziet vanaf 4 oktober 2021 niet langer in de mogelijkheid om de in die koerslijst eerder gespecificeerde schuifjes te gebruiken.
 2. Ja, ingeval de aangifte BPM is ingediend vóór 4 oktober 2021 en de heffing van de BPM nog niet onherroepelijk vaststaat, kan belanghebbende zich alsnog beroepen op toepassing van de koerslijst EurotaxGlass’s en de daarin gespecificeerde schuifjes. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de volgende situaties:
  • Bij de aangifte is de handelsinkoopwaarde van de referentieauto gebaseerd op de koerslijst EurotaxGlass’s zonder toepassing van de schuifjes. In dat geval kan belanghebbende zich alsnog beroepen op het gebruik van de schuifjes waardoor de handelsinkoopwaarde (in totaal) met 15% kan worden verminderd. Het overleggen van een nieuw afschrift van de koerslijst is niet nodig.
   Let op! Deze afslag ziet alleen op de basis handelsinkoopwaarde + maandaanpassing + kilometerbijstelling. De afslag wordt niet toegepast op opties die een waardeverhogend effect hebben.
  • Bij de aangifte is de afschrijving gebaseerd op een andere koerslijst. In dat geval mag belanghebbende switchen naar de koerslijst EurotaxGlass’s op voorwaarde dat geen (tweede) fysieke controle van het motorvoertuig is vereist. Daarnaast is het aan belanghebbende om in dat geval een historisch overzicht uit de koerslijst EurotaxGlass’s te overleggen waaruit de handelsinkoopwaarde blijkt zoals die bij de aangifte BPM gebruikt had kunnen worden.
 3. Nee, de taxateur heeft een individueel oordeel geveld over het motorrijtuig bij het taxeren van het motorrijtuig. Kennelijk zijn daarbij de factoren marktsituatie en marktsituatie handelaar niet relevant geacht. Voor het alsnog toepassen van deze schuifjes zou een nieuwe fysieke opname nodig zijn, hetgeen niet meer mogelijk is omdat de aangifte reeds is ingediend en het belastbare feit al is voltooid.

Beschouwing

In paragraaf 3.2 van het Kaderbesluit Bpm is een goedkeuring getroffen ingeval de handelsinkoopwaarde van een referentievoertuig niet in de markt wordt aangetroffen, terwijl er wel in de handel algemeen toegepaste koerslijsten zijn die de handelsinkoopwaarde van het referentievoertuig vermelden. Voor een dergelijke situatie is goedgekeurd om in een taxatierapport de handelsinkoopwaarde van referentiemotorrijtuigen te baseren op een koerslijstwaardering van een algemeen in de handel gebruikte koerslijst. De waardevermindering als gevolg van schade kan op deze handelsinkoopwaarde in mindering worden gebracht. Hierbij is de wet- en regelgeving zoals deze geldt wanneer gebruik wordt gemaakt van de koerslijst als afschrijvingsmethode van overeenkomstige toepassing.

De koerslijst EurotaxGlass’s bood tot 4 oktober 2021 de mogelijkheid bij het bepalen van de inkoopwaarde van een in Nederland geregistreerd, gebruikt motorvoertuig rekening te houden met de ‘marktsituatie handelaar’. De invloed van de ‘marktsituatie handelaar’ op de inkoopwaarde van een motorrijtuig was standaard ingesteld op nul procent. Na het aanvinken van ‘marktsituatie handelaar’ in de koerslijst kon de gebruiker van de koerslijst de invloed van de marktsituatie van de handelaar op de inkoopwaarde van een gebruikte auto verhogen of verlagen met maximaal vijf procent (op de afdruk van de koerslijst aangeduid als ‘bijstelling dealersituatie’).

Op 15 november 2019 heeft de Hoge Raad arrest[voetnoot 1] gewezen in een casus waarin het achteraf gebruik van de schuifjes ‘Marktsituatie handelaar’ en ‘Marktsituatie’ centraal staan. De Hoge Raad heeft beslist dat met de waardeverminderende factor ‘marktsituatie handelaar’ rekening mag worden gehouden bij het vaststellen van de handelsinkoopwaarde van de referentieauto omdat anders niet is uitgesloten dat het in te voeren voertuig aan een hogere belasting is onderworpen dan de belasting die nog rust op gelijksoortige in het binnenland verhandelde, geregistreerde voertuigen. De belastingplichtige hoeft hiervoor geen bewijs te leveren.

De Hoge Raad gaat ervan uit dat de koerslijst EurotaxGlass’s een koerslijst is die in de handel algemeen wordt toegepast bij de inkoop van gebruikte motorrijtuigen door wederverkopers in Nederland. De Hoge Raad oordeelt in ro 2.4.3.:

“Aangenomen moet worden dat alle in een dergelijke koerslijst gespecificeerde factoren van invloed kunnen zijn op de prijs die een wederverkoper bereid is te betalen bij de inkoop van een particulier van een in Nederland geregistreerd, gebruikt motorvoertuig. Tot de factoren waarmee de koerslijst van EurotaxGlass’s rekening houdt, behoort de ‘marktsituatie handelaar’. Bij toepassing van deze koerslijst mag met die factor rekening worden gehouden, omdat anders niet is uitgesloten dat een uit een andere lidstaat afkomstig gebruikt motorvoertuig bij registratie in Nederland wordt onderworpen aan een hogere belasting dan de belasting die in bepaalde gevallen nog rust op gelijksoortige in het binnenland verhandelde, geregistreerde motorvoertuigen. Dat zou niet verenigbaar zijn met artikel 110 VWEU”.

De koerslijst EurotaxGlass’s kende naast de factor ‘marktsituatie handelaar’ tevens de factor ‘marktsituatie’. Alhoewel het gebruik van de factor ‘marktsituatie’ geen onderdeel was van het arrest van de Hoge Raad, is de werking hiervan vergelijkbaar met de factor ‘marktsituatie handelaar’. Na het aanvinken van ‘marktsituatie’ in de koerslijst kon de gebruiker van de koerslijst de invloed van de marktsituatie op de inkoopwaarde van een gebruikte auto verhogen of verlagen met maximaal tien procent. Uit de inmiddels ontstane jurisprudentie blijkt dat beide factoren op gelijke voet worden gesteld.

In 2021 heeft Gerechtshof Den Haag[voetnoot 2] uitspraak gedaan in een zaak waarin een aangifte met taxatierapport is gebruikt en waarbij ter zitting een beroep wordt gedaan op een aanvullende aftrek door toepassing van de schuifjes ‘marktsituatie’ en ‘marktsituatie handelaar’ onder verwijzing naar de Hoge Raad uitspraak van 15 november 2019. Het Hof oordeelt dat gezien het feit dat de schuifjes sinds 4 oktober 2021 niet meer algemeen van toepassing zijn, dat voor een beroep op de schuifjes een individuele onderbouwing nodig is. In casu gaat het om een aangifte van voor 4 oktober 2021. Hieruit kan worden afgeleid dat ingeval van taxatieaangiften het gebruik van de koerslijst EurotaxGlass’s met schuifjes, alleen wordt toegestaan als uit de individuele omstandigheden blijkt dat er sprake is van een situatie die het gebruik van de schuifjes rechtvaardigt. Voor aangiften uit het verleden is hier geen mogelijkheid meer toe, nu daar een nieuwe fysieke opname van het motorrijtuig voor vereist is. 

Rechtspraak

Voor meer toelichting wordt verwezen naar de onderstaande jurisprudentie:

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dd. 26-01-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:761,
 • Gerechtshof Den Bosch dd. 22-04-2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1273,
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dd. 22-06-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6027,
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dd. 26-10-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:10009.

Voetnoten

[voetnoot 1, terug naar tekst] HR 15-9-2019, ECLI:NL:HR:2019:1783

[voetnoot 2, terug naar tekst] ECLI:NL:GHDHA:2021:2638

Deel deze pagina

Op deze pagina