Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:013:2023:10 Discriminatie in de BPM bij gebruik van de afschrijvingstabel per 1 juli 2023?

Aanleiding

Belanghebbende doet na inwerkingtreding van de nieuwe afschrijvingstabel van artikel 8 Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (hierna: UR BPM 1992) per 1 juli 2023 aangifte voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (hierna: BPM). Belastingplichtige voert een gebruikt motorrijtuig vanuit een andere Europese lidstaat in. Het belastbare feit - de inschrijving in het kentekenregister - ligt na 1 juli 2023. Dit heeft in casu tot gevolg dat de afschrijving op het motorrijtuig lager ligt dan het geval zou zijn geweest bij gebruikmaking van de afschrijvingstabel die gold tot 1 juli 2023.

Vraag

Kan belanghebbende bij de aangifte BPM – voor een inschrijving in het kentekenregister na 1 juli 2023 - voor een motorrijtuig met een Datum Eerste Toelating (hierna: DET) die ligt voor de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe afschrijvingstabel (1 juli 2023) een beroep doen op de afschrijvingstabel zoals die van toepassing was op de DET?

Antwoord

Nee, voor de berekening van de BPM op een gebruikt voertuig is de tabel van toepassing zoals die geldt op de goedkeurdatum.

Beschouwing

Voor de bepaling van de BPM op een gebruikt voertuig wordt op grond van artikel 10 van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 (hierna: Wet BPM 1992) een vermindering in aanmerking genomen. Belanghebbende kan hiervoor gebruik maken van een koerslijst, van een taxatie (onder voorwaarden) of van de forfaitaire afschrijvingstabel zoals opgenomen in artikel 8 UR BPM 1992. Daarmee kan de BPM zodanig worden bepaald dat de verschuldigde BPM op een ingevoerd voertuig niet hoger is dan “het bedrag van de belasting die nog rust op de waarde van een gelijksoortig, reeds op het nationale grondgebied geregistreerd gebruikt voertuig” (zie onder meer het arrest HvJ EU 19 september 2002, Tulliasiamies en Siilin, C-101/00, ECLI:EU:C:2002:505).

Op grond van artikel 10, tweede lid, Wet BPM 1992 is voor de hoogte van de vermindering en het tarief, het tijdstip bepalend waarop het onderzoek door de Dienst Wegverkeer dat tot de (her)inschrijving leidt, is afgerond (goedkeurdatum).

Voor het tarief biedt artikel 10b Wet BPM 1992 daarbij de mogelijkheid om gebruik te maken van een historisch tarief vanaf twee maanden voorafgaand aan de DET. Artikel 10b Wet BPM 1992 biedt die mogelijkheid niet voor het vaststellen van de vermindering, in dit geval door middel van de forfaitaire afschrijvingstabel.

Het ontbreken van de mogelijkheid om een historische forfaitaire afschrijvingstabel toe te passen, past binnen de kaders van artikel 110 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU). Daarvoor is vereist dat met de toepassing van de nieuwe afschrijvingstabel bepaalde BPM op een na 1 juli 2023 ingeschreven gebruikt voertuig niet hoger is dan de rest-bpm op een gelijksoortig binnenlands voertuig. Naast diverse andere relevante onderscheidende kenmerken speelt hierbij de ouderdom van het voertuig een rol. Het gelijksoortige binnenlandse voertuig is dan een voertuig met een gelijke DET, waarvoor de rest-bpm bepaald wordt op dezelfde datum als de goedkeurdatum van het ingevoerde voertuig. Voor de bepaling van deze rest-BPM op het gelijksoortige binnenlandse voertuig geldt vanaf 1 juli 2023 een verminderingspercentage volgens de tabel van artikel 8d UR BPM 1992. Deze tabel kent dezelfde maandelijkse afschrijvingspercentages als de tabel van artikel 8 UR BPM 1992. Toepassing van de nieuwe afschrijvingstabel van artikel 8 UR BPM 1992 op situaties van inschrijving op of na 1 juli 2023 leidt daardoor niet tot een hogere heffing dan de rest-BPM die nog drukt op een gelijksoortig al op de binnenlandse markt aanwezig voertuig, zodat van strijdigheid met artikel 110 VWEU geen sprake is.

Ten overvloede zij opgemerkt dat belanghebbende niet verplicht is de forfaitaire afschrijvingstabel te gebruiken. Onder voorwaarden kan belanghebbende ook gebruik maken van een koerslijst of een individuele taxatie.

Deel deze pagina

Op deze pagina