Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:013:2023:6 Kwalificeert de botsabsorber als zwaar motorrijtuig?

Aanleiding

Een botsabsorber is een motorrijtuig dat bescherming biedt tijdens het uitzetten van wegafzettingen en tijdens het toepassen van een (rijdende) wegafzetting. Tot 1 juli 2019 werd de botsabsorber niet als zwaar motorrijtuig aangemerkt voor de Wet belasting zware motorrijtuigen (hierna: Wet BZM). Er was namelijk in de Wet BZM opgenomen dat een zwaar motorrijtuig ‘uitsluitend bestemd’ moest zijn voor het vervoer van goederen om onder de belastbare grondslag te vallen. Aan dit criterium voldoet een botsabsorber niet. Een botsabsorber is namelijk niet uitsluitend bestemd voor goederenvervoer over de weg (maar dient ook als bescherming).

De Wet BZM is per 1 juli 2019 gewijzigd. De vraag die nu voorligt is of in de hierna weergegeven gevallen (figuur I en figuur II), de motorrijtuig(combinatie) van trekkend motorrijtuig en botsabsorber – met een toegestane maximum massa 12000 kilogram of meer– is aan te merken als een zwaar motorrijtuig voor de Wet BZM.  

Vragen

  1. Is de combinatie in figuur I aan te merken als zwaar motorrijtuig voor de Wet BZM?
  2. Is de combinatie van figuur II aan te merken als zwaar motorrijtuig voor de Wet BZM?

Figuur I

botsabsorber achter trekkend motorrijtuig

Figuur II

Botsabsorber achter een trekker met laadbak

Antwoorden

  1. Nee, de botsabsorber in figuur I is direct achter een trekkend motorrijtuig (trekker) geplaatst. Er is geen laadbak of andere mogelijkheid voor goederenvervoer aanwezig. Deze combinatie is niet bestemd voor het vervoeren van goederen en kwalificeert niet als zwaar motorrijtuig voor de BZM.
  2. Ja, een botsabsorber die zoals in figuur II (achter een trekker) met een laadbak op de weg wordt gebracht is bestemd en/of kan worden gebruikt voor het vervoeren van goederen en kwalificeert daarmee als een zwaar motorrijtuig voor de Wet BZM.

Beschouwing

Wettekst

Artikel 3, Wet BZM geeft de volgende definitie voor een zwaar motorrijtuig:

“een motorrijtuig als bedoeld in artikel 2, onderdeel f, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, bestemd of gebruikt voor het goederenvervoer over de weg, waarvan de toegestane maximum massa 12 000 kilogram of meer bedraagt dan wel waarvan de toegestane maximum massa vermeerderd met de toegestane maximum massa van het voertuig, niet zijnde een motorrijtuig, dat door dat motorrijtuig wordt voortbewogen, 12 000 kilogram of meer bedraagt;”

Over de wetswijziging van artikel 3, Wet BZM is in de Memorie van Toelichting [voetnoot 1] het volgende opgenomen:

“Bij de artikelen V en VI wordt voorgesteld de artikelen 3 en 10 van de Wet belasting zware motorrijtuigen (Wet BZM) aan te passen aan het protocol tot wijziging van het Eurovignetverdrag van 6 december 2017 (het protocol). Bij artikel V, onderdeel A, wordt de definitie van zwaar motorrijtuig in artikel 3, onderdeel a, Wet BZM in lijn gebracht met de als gevolg van Richtlijn 2011/76/EU gewijzigde definitie van het begrip «voertuig» in artikel 2, onderdeel d, van de Eurovignetrichtlijn. (...)”

Onder de definitie ‘uitsluitend bestemd’ bepaalde de algemene bestemming van de vrachtauto of deze voor de Wet BZM kon worden aangemerkt als zwaar motorrijtuig, ongeacht het gebruik dat er in een bepaald geval van kon worden gemaakt. Nu deze definitie is vervangen door ‘bestemd of gebruikt’ is voor de vraag of BZM is verschuldigd juist wél van belang hoe de combinatie op de weg wordt gebracht.

Voetnoten

[voetnoot 1, terug naar tekst] Kamerstukken II 2018/19, 35029, nr. 3, p. 18.

Deel deze pagina