Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:023:2022:7 Aftrekbaarheid advieskosten in verband met prijsaanpassingsclausule

Aanleiding

Een belastingplichtige verkoopt haar deelneming. In de verkoopovereenkomst is een prijsaanpassingsclausule in de vorm van een balansgarantie opgenomen. Op grond hiervan is de belastingplichtige als verkoper aansprakelijk voor eventuele belastingschulden van de deelneming die na de verkoop opkomen, maar betrekking hebben op jaren waarin de belastingplichtige aandeelhouder is van de deelneming. Er worden advieskosten gemaakt in verband met een geschil met een buitenlandse belastingdienst over belastingschulden van de deelneming in de jaren dat de belastingplichtige aandeelhouder van de deelneming is. Gelet op de prijsaanpassingsclausule neemt de belastingplichtige de advieskosten voor haar rekening.

Vraag

Zijn in deze casus de advieskosten die de belastingplichtige maakt in verband met de prijsaanpassingsclausule in de vorm van een balansgarantie die opgenomen is in de verkoopovereenkomst aan te merken als vervreemdingskosten in de zin van artikel 13, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969)?

Antwoord

Ja. Als de advieskosten aan de belastingplichtige kunnen worden gealloceerd, dan houden deze advieskosten een rechtsreeks oorzakelijk verband met de verkoop van de deelneming. De belastingplichtige moet de kosten maken als gevolg van de prijsaanpassingsclausule in de vorm van een balansgarantie die opgenomen is in de verkoopovereenkomst. Zonder de verkoop en deze balansgarantie had de belastingplichtige deze advieskosten niet gemaakt. Gevolg hiervan is dat de advieskosten op grond van artikel 13, eerste lid, Wet Vpb 1969 als kosten ter zake van de vervreemding van de deelneming zijn aan te merken en niet aftrekbaar zijn.

Beschouwing

Wettelijk kader

Op grond van artikel 13, eerste lid, Wet Vpb 1969 blijven bij het bepalen van de winst voordelen, uit hoofde van een deelneming, alsmede de kosten ter zake van de verwerving of vervreemding van die deelneming buiten aanmerking.

Op grond van artikel 13, zesde lid, tweede volzin, Wet Vpb 1969 behoren prijsaanpassingen in verband met de vervreemding of verkrijging van een (deel van een) deelneming tot de voordelen uit hoofde van de deelneming.

Rechtspraak

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 7 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2264 geoordeeld dat kosten moeten worden aangemerkt als kosten ter zake van de verwerving of de vervreemding van een deelneming, indien zij worden opgeroepen door de verwerving of de vervreemding van de desbetreffende deelneming, in die zin dat de kosten zonder die verwerving of die vervreemding niet zouden zijn gemaakt. De aanwezigheid van een zodanig verband dient naar objectieve maatstaven te worden beoordeeld.

Allocatie advieskosten

In deze casus wordt er veronderstellenderwijs vanuit gegaan dat de advieskosten aan de belastingplichtige moeten worden gealloceerd.

Toepassing artikel 13, zesde lid, tweede volzin, Wet Vpb 1969

De aanpassing van de in de verkoopovereenkomst vastgelegde tegenprestatie door de prijsaanpassingsclausule in de vorm van een balansgarantie, is een prijsaanpassing in de zin van artikel 13, zesde lid, tweede volzin, Wet Vpb 1969. Op deze prijsaanpassing is derhalve de deelnemingsvrijstelling van toepassing. De advieskosten die gepaard gaan met de prijsaanpassing vallen echter niet onder artikel 13, zesde lid, Wet Vpb 1969: het zijn kosten om de prijsaanpassing zelf te beperken.

Toepassing artikel 13, eerste lid, Wet Vpb 1969

Omdat artikel 13, zesde lid, tweede volzin, Wet Vpb 1969 niet van toepassing is op de advieskosten, komt de vraag op of de advieskosten zijn aan te merken als kosten ter zake van de vervreemding van de deelneming en onder de aftrekbeperking van artikel 13, eerste lid, Wet Vpb 1969 vallen. In deze casus zijn de advieskosten gemaakt in het kader van de bij verkoop in de prijsaanpassingsclausule afgegeven balansgarantie. Deze prijsaanpassingsclausule ‘herstelt’ de verkoopovereenkomst die een onjuiste ‘kern’ bevatte: namelijk de omvang van de tegenprestatie. De advieskosten betreffen dus kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de in de overeenkomst vastgelegde tegenprestatie. Daarmee hebben de advieskosten een (voldoende) rechtstreeks oorzakelijk verband met de verkoopovereenkomst, in die zin dat de advieskosten niet zouden zijn gemaakt zonder de verkoop van de deelneming.

Deel deze pagina