Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:024:2022:15 Uitleg begrip contant dividend in de zin van artikel 4c Wet DB

Aanleiding

Een inhoudingsplichtige heeft bij een inkoopprogramma gebruik gemaakt van de inkoopfaciliteit als bedoeld in artikel 4c van de Wet op de dividendbelasting (hierna: Wet DB). Bij het bepalen van het gemiddeld contante dividend telt inhoudingsplichtige verkapte winstuitdelingen mee.

Vraag

Vallen verkapte winstuitdelingen onder het begrip “dividend in contanten”, zoals opgenomen in artikel 4c Wet DB?

Antwoord

Nee, verkapte winstuitdelingen vallen niet onder het begrip “dividend in contanten”, zoals opgenomen in artikel 4c Wet DB.

Beschouwing

In artikel 4c Wet DB is een inhoudingsvrijstelling opgenomen voor de inkoop van beursaandelen. Om te voorkomen dat de uitkering van regulier dividend in contanten wordt vervangen door onbelaste inkoop van aandelen is de omvang van de vrijstelling afhankelijk gemaakt van de omvang van het “dividend in contanten”.

De term “dividend in contanten” is opgenomen in het eerste lid, onderdeel b en het tweede lid van artikel 4c Wet DB. De term komt uitsluitend daar voor en wordt in de Wet DB niet nader gedefinieerd.

Ook bij de totstandkoming van artikel 4c Wet DB is niet uitgebreid ingegaan op de invulling van het begrip “dividend in contanten”. Wel wordt in de parlementaire geschiedenis (Kamerstukken I 1999/2000, 26 728 (nr. 202a), p. 100) opgemerkt:

“Bij de vormgeving van de regeling is het uitgangspunt geweest dat de opbrengst van de dividendbelasting moet zijn gewaarborgd. De belastingvrije inkoop van eigen aandelen mag niet ten koste gaan van de uitdeling van regulier dividend, met andere woorden de vennootschap zou haar gebruikelijk pay-out ratio na introductie van de faciliteit niet mogen verlagen. Onder pay-out ratio wordt in dit verband verstaan het contante dividend uitgedrukt in een percentage van de (commerciële winst)”

En in Kamerstukken II 2005/06, 30 306, nr. 6, p. 34: 

“Omdat voor beursfondsen inkoop van eigen aandelen een belangrijk strategisch instrument is, kan de inkoop van eigen aandelen sinds 2001 onder voorwaarden onbelast plaatsvinden. Deze voorwaarden dienen er onder meer toe te voorkomen dat regulier dividend in contanten wordt vervangen door inkoop van eigen aandelen”.

Met de term “dividend in contanten” heeft de wetgever dus niet willen aansluiten bij de term “opbrengst van aandelen” in artikel 3 Wet DB, maar alleen bij reguliere uitkeringen zoals interim- en slotdividend. In onderdeel 7.2.5 van het Besluit van 29 november 2022, nr. 2022 - 25322 is hierover het volgende opgenomen:

"Onder contant dividend wordt verstaan het reguliere dividend in contanten dat via interim- en slotdividenden wordt uitgekeerd”

Het is daarbij overigens niet van belang of het dividend in contanten vrijgesteld is van de inhouding van dividendbelasting als gevolg van de inhoudingsvrijstelling als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid, Wet DB.

Deel deze pagina