Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:024:2023:10 Overgang onder algemene titel als gevolg van juridische fusie

Aanleiding

Vennootschap X fuseert met vennootschap Y, waarbij Y de verdwijnende rechtspersoon is en X de verkrijgende rechtspersoon. Vennootschap X neemt vervolgens contact op met de inspecteur over de gevolgen van de fusie voor de dividendbelasting.

Vraag

Vormt bij een juridische fusie de overgang onder algemene titel van het gehele vermogen van een verdwijnende rechtspersoon op de verkrijgende rechtspersoon een opbrengst in de zin van artikel 3, eerste lid, Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB)?

Antwoord

Nee, bij een juridische fusie vormt de overgang onder algemene titel van het gehele vermogen van een verdwijnende op de verkrijgende rechtspersoon geen opbrengst in de zin van artikel 3, eerste lid, Wet DB.

Beschouwing

Bij een juridische fusie gaat het gehele vermogen van de verdwijnende rechtspersoon onder algemene titel (dus zonder afzonderlijke levering van de overgaande vermogensbestanddelen) over op de verkrijgende rechtspersoon, waarbij de verdwijnende rechtspersoon van rechtswege ophoudt te bestaan.

In 2015 heeft de staatssecretaris het volgende opgemerkt over de vraag of een juridische fusie leidt tot heffing van dividendbelasting (Kamerstukken II, 2015/16, 34305, nr. 6, p. 40):

De NOB vraagt om bevestiging dat een juridische fusie van een Nederlandse vennootschap in een andere Nederlandse vennootschap of een (in het buitenland gevestigde) buitenlandse vennootschap geen belastbaar feit is voor de heffing van dividendbelasting. Dit kan worden bevestigd.”

Omdat de verdwijnende rechtspersoon van rechtswege ophoudt te bestaan en dus niet wordt ontbonden of wordt geliquideerd, is ook geen sprake van opbrengst op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel b, Wet DB.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat bij een juridische fusie de overgang onder algemene titel van het gehele vermogen van een verdwijnende rechtspersoon op de verkrijgende rechtspersoon geen opbrengst vormt in de zin van artikel 3, eerste lid, Wet DB.

Deel deze pagina