Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:024:2023:14 Gevolgen gestorte kapitaal bij inkoop aandelen tegen lagere prijs dan het gemiddeld gestorte kapitaal

Aanleiding

X heeft eigen aandelen ingekocht. Op het moment van de inkoop was de inkoopprijs per ingekocht aandeel lager dan het gemiddeld op de ingekochte aandelen gestorte kapitaal. De inkoop kwalificeert niet als een inkoop ter tijdelijke belegging.

Vraag

Wat zijn de gevolgen voor het gestorte kapitaal indien een vennootschap aandelen inkoopt tegen een prijs die lager is dan het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte kapitaal?

Antwoord

Indien een vennootschap aandelen inkoopt tegen een prijs die lager is dan het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte kapitaal, wordt het gestorte kapitaal verlaagd met het bedrag dat op de ingekochte aandelen is gestort. Het verschil tussen het (hogere) bedrag dat op de aandelen is gestort en de inkoopprijs van deze aandelen wordt niet langer aangemerkt als (erkend) gestort kapitaal voor de dividendbelasting.

Beschouwing

De hoofdregel bij een inkoop van aandelen door een vennootschap is dat de ingekochte aandelen binnen deze vennootschap in economisch opzicht gelijk gesteld worden met aandelen in portefeuille en daarmee geen waarde hebben. Dit betekent dat de ingekochte aandelen fiscaalrechtelijk als geamortiseerd dienen te worden beschouwd (zie onder andere HR 14 november 1956, ECLI:NL:HR:1956:AY1512).

Op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de dividendbelasting 1965 is de inkoop van aandelen, anders dan ter tijdelijke belegging, een opbrengst voor zover de inkoopprijs het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte bedrag te boven gaat. Indien een vennootschap aandelen inkoopt, niet zijnde ter tijdelijke belegging, waarbij de inkoopprijs lager is dan het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte kapitaal, is er geen sprake van een opbrengst voor de dividendbelasting.

Als een inkoop van aandelen plaatsvindt tegen een prijs die lager is dan het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte kapitaal, wordt het gestorte kapitaal verlaagd met het bedrag dat op de ingekochte aandelen is gestort. Indien bijvoorbeeld 1.000 aandelen worden ingekocht voor een bedrag van € 18.000 en het gemiddeld op deze aandelen gestorte kapitaal bedraagt € 20 per aandeel (€ 20.000), dan wordt het gestorte kapitaal verminderd met € 20.000. Het verschil van € 2.000 tussen het inkoopbedrag van € 18.000 en het gestorte kapitaal op deze aandelen ( € 20.000) wordt niet langer aangemerkt als (erkend) gestort kapitaal voor de dividendbelasting. Zie in dit verband HR 30 maart 1966, ECLI:NL:HR:1966:AX6914. In dit arrest oordeelt de Hoge Raad dat in situaties dat aandelen die worden ingekocht en materieel als ingetrokken moeten worden beschouwd, deze ingekochte aandelen bij de vaststelling van het gestorte kapitaal buiten aanmerking moeten worden gelaten. Verder oordeelt de Hoge Raad dat hieraan niet afdoet, dat de vennootschap de aandelen, die door haar zijn ingetrokken dan wel als ingetrokken dienen te worden beschouwd, onder pari heeft ingekocht.

Deel deze pagina

Op deze pagina