Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:040:2022:2 Geen bronstaatvrijstelling voor dividend betaald door FBI aan Zwitsers pensioenfonds

Aanleiding

Een in Nederland gevestigde fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: FBI) keert dividend uit aan een in Zwitserland gevestigd pensioenfonds en verzoekt om vrijstelling van dividendbelasting op grond van het Belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland (hierna: het Verdrag) inclusief het daarbij behorende protocol.

Vraag

Is de dividenduitkering door de FBI aan het Zwitserse pensioenfonds vrijgesteld van dividendbelasting op grond van artikel 10, derde lid, Verdrag?

Antwoord

Nee, op grond van artikel X, eerste lid, van het protocol bij het Verdrag is de bronstaatvrijstelling van artikel 10, derde lid, Verdrag niet van toepassing op een FBI.

Beschouwing

Op grond van artikel 10, derde lid, Verdrag is de bronstaat (in dit geval Nederland) onder voorwaarden gehouden een vrijstelling van bronbelasting te verlenen voor deelnemingsdividenden (letter a) en dividenden uitgekeerd aan pensioenfondsen (letter b). Artikel X, eerste lid, van het protocol bij het Verdrag bepaalt echter dat artikel 10, derde lid, Verdrag niet van toepassing is op een persoon die voor de toepassing van de Nederlandse vennootschapsbelasting een fiscale beleggingsinstelling is. Zodoende kan geen vrijstelling van dividendbelasting worden verleend voor dividenduitkeringen door een FBI.

In de toelichtende nota bij het Wijzigingsprotocol wordt ten aanzien van het genoemde artikel X van het protocol o.a. opgemerkt dat daarin wordt geregeld dat de bronstaatvrijstelling voor “deelnemingsdividenden” niet voor FBI’s geldt. Ondanks deze verwijzing naar deelnemingsdividenden is artikel X, eerste lid, van het protocol niet beperkt tot deelnemingsdividenden. Uit de duidelijke tekst van het Verdrag inclusief het protocol blijkt immers dat artikel 10, derde lid, van het Verdrag niet van toepassing is op uitkeringen door een FBI ongeacht of het deelnemingsdividenden betreft.

Overigens wordt in de toelichtende nota opgemerkt dat de uitsluiting twee kanten op werkt: het ziet op zowel dividenden die door een FBI worden ontvangen als op dividenden die door een FBI worden betaald (Kamerstukken Staten-Generaal 2018/19, 35278, nr. 1, p. 15).

Deel deze pagina