Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:040:2023:1 De kwalificatie van de Zwitserse Anlagestiftung voor toepassing van het Verdrag Nederland-Zwitserland

Aanleiding

Een Zwitserse Anlagestiftung verzoekt om een volledige teruggaaf van ingehouden Nederlandse dividendbelasting op grond van artikel 10, derde lid, onderdeel b, van het Belastingverdrag Nederland-Zwitserland 2010 (hierna: het Verdrag).

Vraag

Kwalificeert een Zwitserse Anlagestiftung als pensioenfonds voor het Verdrag?

Antwoord

Ja, een Zwitserse Anlagestiftung kwalificeert als pensioenfonds voor het Verdrag.

Beschouwing

Op grond van artikel 10, derde lid, onderdeel b, van het Verdrag is de bronstaat (in dit geval Nederland) onder voorwaarden gehouden een vrijstelling van bronbelasting te verlenen voor dividenden die worden uitgekeerd aan in de woonstaat (in dit geval Zwitserland) gevestigde pensioenfondsen.

Artikel 3, eerste lid, onderdeel j, van het Verdrag bevat de definitie van pensioenfonds en bestaat uit de volgende voorwaarden:

  1. een plan, regeling, fonds, trust of andere regeling ingesteld in een Verdragsluitende Staat;
  2. dat of die gereguleerd wordt door die Staat;
  3. dat of die in het algemeen is vrijgesteld van belastingen naar het inkomen in die Staat; en
  4. dat of die voornamelijk wordt geëxploiteerd voor het beheer of het verstrekken van pensioenen of pensioenuitkeringen of voor het verwerven van inkomsten ten behoeve van een of meer van dergelijke regelingen.

Artikel II van het protocol bij het Verdrag (hierna: het Protocol) bevat een nadere concretisering van de uitdrukking pensioenfonds en geeft aan, op basis van de pensioenwetgeving van beide landen, welke Nederlandse en Zwitserse pensioenfondsen als zodanig kunnen kwalificeren (Kamerstukken I/II 2018/19, 35278, nr. 1, p. 3).

De Anlagestiftung wordt gereguleerd door hoofdstuk 2 van de Federale Wet van 25 juni 1982 inzake ouderdoms-, nabestaanden- en invaliditeitsverzekering voor werknemers en zelfstandigen. Deze wet wordt genoemd in artikel II van het Protocol. Aan voorwaarde 2 wordt in ieder geval voldaan.

Artikel 53g van de Federale Wet van 25 juni 1982 inzake ouderdoms-, nabestaanden- en invaliditeitsverzekering voor werknemers en zelfstandigen omschrijft de Anlagestiftung als volgt:

“1 Zur gemeinsamen Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern können Stiftungen nach den Artikeln 80–89a ZGB gegründet werden.

2 Anlagestiftungen sind Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge dienen. Sie unterstehen diesem Gesetz. Soweit dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen keine auf die Anlagestiftung anwendbare Regelung vorsehen, sind auf sie subsidiär die allgemeinen Bestimmungen des Stiftungsrechts anwendbar.”

Een Anlagestiftung is aldus, kort gezegd, een Zwitserse stichting die door pensioenfondsen wordt opgericht voor het gezamenlijk beleggen en beheren van pensioengelden. Aan voorwaarde 1 en 4 wordt derhalve voldaan. Een Anlagestiftung wordt in Zwitserland aangemerkt als een niet-transparante entiteit en is aldaar in het algemeen vrijgesteld van belastingen naar het inkomen. Aan voorwaarde 3 wordt dus eveneens voldaan. Concluderend kwalificeert een Anlagestiftung als pensioenfonds voor het Verdrag.

Deel deze pagina