Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:040:2023:8 Verrekening van bronbelasting op huurbetalingen uit Polen, Tsjechië, Italië en Portugal inzake vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets

Aanleiding

X BV is in Nederland gevestigd en verhuurt vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets aan afnemers gevestigd in respectievelijk Polen, Tsjechië, Italië en Portugal. Hiervoor ontvangt X BV huurbetalingen. Door de desbetreffende buitenlandse belastingautoriteiten wordt een bronbelasting geheven over de huurbetalingen.
De afnemers zijn niet met X BV verbonden in de zin van de Interest & Royaltyrichtlijn.

Vraag

Kwalificeren de huurbetalingen onder de belastingverdragen met Polen, Tsjechië, Italië en Portugal als vergoedingen waarop door deze landen bronbelasting mag worden ingehouden?

Antwoord

Ja, onder de belastingverdragen met Polen, Tsjechië, Italië en Portugal moeten huurbetalingen voor vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets worden aangemerkt als een royalty voor het gebruik van nijverheidsuitrusting, zodat daarop bronbelasting mag worden ingehouden. Deze bronbelasting komt in Nederland in aanmerking voor verrekening.

Beschouwing

De door X BV ontvangen huurbetalingen voor de vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets zijn niet vrijgesteld van bronbelasting onder de Interest & Royaltyrichtlijn 2003/49/EG. De in Polen, Tsjechië, Italië en Portugal gevestigde afnemers zijn immers niet met X BV ‘verbonden’ in de zin van artikel 3, onderdeel b, van die richtlijn.

De vraag is vervolgens of onder de bilaterale belastingverdragen door deze landen bronbelasting op de huurbetalingen mag worden ingehouden.

Sinds het OESO-modelverdrag 1977 worden vergoedingen voor het gebruik van “industrial equipment” niet meer onder het royaltyartikel begrepen, maar onder de bepalingen ten aanzien van winst uit onderneming.

Zie aldus aantekening 9 van het OESO-commentaar op art. 12 van het OESO-modelverdrag:

“9. Whilst the definition of the term “royalties” in the 1963 Draft Convention and the 1977 Model Convention included payments “for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment”, the reference to these payments was subsequently deleted from the definition. Given the nature of income from the leasing of industrial, commercial or scientific equipment, including the leasing of containers, the Committee on Fiscal Affairs decided to exclude income from such leasing from the definition of royalties and, consequently, to remove it from the application of Article 12 in order to make sure that it would fall under the rules for the taxation of business profits, as defined in Articles 5 and 7.”

Een groot aantal landen, waaronder Italië, Polen, Tsjechië en Portugal, heeft bij deze bepaling een voorbehoud gemaakt.

Italië maakt het voorbehoud voor:

"...income derived from the leasing of industrial, commercial or scientific equipment and of containers....“ (reservations 41).

Polen doet hetzelfde voor:

...income derived from from the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment and containers.” (reservations 41.1).

Het Tsjechische voorbehoud betreft:

…the right to add the words “for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment” to paragraph 2…” (reservation 40)

Portugal ten slotte:

…reserves the right to tax at source as royalties income from the leasing of industrial, commercial or scientific equipment and of containers, as well as income arising from technical assistance in connection with the use of, or the right to use, such equipment and containers….” (reservation 43.1).

De door Nederland met elk van deze landen gesloten verdragen bevatten een bepaling die strookt met dat voorbehoud.

Artikel 12, vierde lid, van het Verdrag Nederland-Polen 2002 bijvoorbeeld luidt als volgt:

“De uitdrukking „royalty's”, zoals gebezigd in dit artikel, betekent vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap, waaronder begrepen bioscoopfilms, een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, of voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van nijverheids- en handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting, of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap.”

Artikel 12, derde lid, van het Verdrag Nederland-Italië 1990, artikel 12, vierde lid, van het Verdrag Nederland-Tsjechië 1974 en artikel 12, vierde lid, van het Verdrag Nederland-Portugal 1999 luiden (voor zover relevant) identiek.

Op grond van deze bepalingen mag de vergoeding “voor het gebruik van (…) nijverheidsuitrusting” in het bronland worden belast. In de genoemde verdragen ontbreekt echter een definitie van de term “nijverheidsuitrusting”.

Ook in het OESO-commentaar op artikel 12 (zowel het huidige commentaar als het commentaar van 1977) ontbreekt een nadere duiding van deze term (“industrial equipment”).

In het OESO-rapport “The taxation of income derived from the leasing of industrial, commmercial or scientific equipment”, aangenomen door de OECD Council op 13 september 1983, is de term “industrial equipment” wel nader ingevuld. Dit rapport begrijpt daar ook containers onder (aantekening 10):

“Operating leases are typically leases of equipment which can easily be moved from one lessee to another. The major categories involved are office equipment, motor cars, containers, computers and plant.”

In het eveneens door de OECD Council op 13 september 1983 aangenomen rapport “The taxation derived from the leasing of containers”, wordt duidelijk gemaakt dat de lease van containers moet worden gezien als lease van industrial equipment (aantekening 13):

“Income derived from the leasing of containers, being income from the leasing of industrial equipment, falls in the first instance under Article 12 (…)”

Uit het voorgaande volgt dat motorvoertuigen, zoals vorkheftrucks en vrachtwagens, onder het begrip “nijverheidsuitrusting” vallen. Dat geldt ook voor containers.

Hoewel dat niet expliciet wordt vermeld in de OESO-rapporten, moet worden aangenomen dat ook pallets kwalificeren als “industrial equipment”. Pallets zijn namelijk vergelijkbaar met containers. Net zoals containers worden pallets gebruikt om goederen te verplaatsen en op te slaan.

De onderhavige betalingen voor de huur van vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets kwalificeren daarom als vergoedingen voor het gebruik van nijverheidsuitrusting als bedoeld in de al aangehaalde verdragsbepalingen.

Polen, Italië, Portugal en Tsjechië mogen dus op grond van (het van toepassing zijnde lid van) artikel 12 van het met elk van deze landen gesloten Verdrag een (bron)belasting heffen. Op grond van de respectievelijke verdragsbepalingen ter vermijding van dubbele belasting komt die belasting, tot maximaal het overeengekomen verdragstarief, in aanmerking voor verrekening.

Deel deze pagina