Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:041:2023:10 Verdrag NL – VK, art. 17, Pensioenartikel en het begrip 'belastingjaar’

Aanleiding

Een inwoner van het Verenigd Koninkrijk ontvangt een pensioen uit Nederland. De hoofdregel in het pensioenartikel (artikel 17, eerste lid) in het belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk 2008 (hierna: Verdrag NL-VK) is dat het exclusieve heffingsrecht over een pensioenuitkering is toegewezen aan het woonland. Als aan de voorwaarden van artikel 17, tweede lid, Verdrag NL-VK wordt voldaan, is echter een bronstaatheffing van toepassing. Een van de voorwaarden van het tweede lid is dat de totale bruto-betalingen afkomstig uit de bronstaat in het desbetreffende belastingjaar een bedrag van € 25.000 te boven gaan.

In de tekst van deze voorwaarde wordt de term ‘belastingjaar’ gebruikt. Nederland kent het kalenderjaar als belastingjaar, het Verenigd Koninkrijk de periode van 6 april tot en met 5 april van het volgende jaar. Dit betekent dat de term ‘belastingjaar’ op twee verschillende periodes kan zien.

Vraag

Dient voor de bepaling of op basis van artikel 17, tweede lid, Verdrag NL-VK een bronstaatheffing van toepassing is, bij de toetsing van de voorwaarden in dat artikel uitgegaan te worden van het belastingjaar van het woonland of van het bronland?

Antwoord

Met de term ‘belastingjaar’ in artikel 17, tweede lid, Verdrag NL-VK wordt het belastingjaar van het bronland bedoeld.

Beschouwing

De tekst van artikel 17, tweede lid, Verdrag NL-VK geeft niet rechtstreeks aan wat bedoeld wordt met ‘het desbetreffende belastingjaar’. Echter nu de uitzondering in het tweede lid van toepassing is als de totale brutobetalingen afkomstig uit de bronstaat in het desbetreffende belastingjaar een bedrag van € 25.000 te boven gaan, kan hieruit afgeleid worden dat voor de toetsing van alle voorwaarden in het tweede lid met ‘belastingjaar’ bedoeld is het belastingjaar van het bronland.

Voorgaande wordt ook ondersteund door de volgende passage uit de Nota naar aanleiding van het verslag bij de goedkeuring van het verdrag, Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 145, nr. 6, p. 16:

“De NOB vraagt met betrekking tot de grens van € 25 000 genoemd in artikel 17, tweede lid, laatste volzin, welke koers gehanteerd dient te worden indien het pensioen in Engelse ponden uitbetaald wordt. Hiervoor geldt in principe de gemiddelde koers over het belastingjaar, zijnde het kalenderjaar indien Nederland de «bronstaat» is. Tevens vraagt de NOB of de grens van € 25 000 per belastingjaar geldt – zoals in artikel 17, tweede lid, van het voorliggende Verdrag staat – of dat het per kalenderjaar geldt – zoals in de memorie van toelichting (zie: Kamerstukken II 2009/10, 32 145, nr. 3, blz. 23) staat. De grens geldt per belastingjaar, hetgeen indien Nederland de «bronstaat» is, gelijk is aan het kalenderjaar.”

Deel deze pagina

Op deze pagina