Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:041:2023:11 Remittance-bepaling in het verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk en lucratief belang

Aanleiding

Een werknemer heeft gedurende zijn inwonerschap in Nederland vermogensbestanddelen verworven in een Nederlandse entiteit. Deze vermogensbestanddelen kwalificeren als lucratief belang ex artikel 3.92b van de Wet inkomstenbelasting 2001. De werknemer is verhuisd naar het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) en kwalificeert daar als non-domiciled resident.

Vraag

Vallen de resultaten uit een lucratief belang onder de reikwijdte van de remittance-bepaling (artikel 22, eerste lid) in het belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk 2008 (hierna: Verdrag NL-VK)?

Antwoord

Ja. De resultaten uit een lucratief belang vallen onder de reikwijdte van de remittance-bepaling.

Beschouwing

Uit de bewoordingen van de remittance-bepaling in artikel 22, eerste lid, Verdrag NL-VK volgt dat deze van toepassing is op ‘inkomensbestanddelen en voordelen’ waarvoor Nederland op grond van het Verdrag NL-VK een volledige of gedeeltelijke vermindering van belasting dient te verlenen. De begrippen ‘inkomensbestanddelen’ en ‘voordelen’ (in de Engelstalige tekst: 'any item of income or gains’) worden als zodanig niet nader gedefinieerd in het Verdrag NL-VK. In de Nederlandse toelichting op het Verdrag NL-VK wordt gesproken over ‘inkomsten’ en ‘vermogenswinsten’ (Kamerstukken II 2009/2010, 32145, nr. 3, p. 27).

Artikel 3, tweede lid, Verdrag NL-VK geeft een regel voor de interpretatie van niet in het Verdrag NL-VK gedefinieerde begrippen. Verwezen wordt naar de betekenis van het betreffende begrip in de nationale (fiscale) wetgeving van het land dat het verdrag toepast, tenzij de context anders vereist. Omdat het resultaat uit een lucratief belang valt onder het inkomensbegrip van de Wet inkomstenbelasting 2001, werkt dit door naar de remittance-bepaling in het Verdrag NL-VK, tenzij de context anders vereist.

Voor de vraag of de context anders vereist acht de Kennisgroep de volgende elementen van belang:

  1. De tekst van de remittance-bepaling is in de opvolgende verdragen met het Verenigd Koninkrijk een aantal keer gewijzigd. De wijzigingen betroffen steeds een uitbreiding van de materiele reikwijdte van de bepaling. Zo werd naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 26 januari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AX3350, in het belastingverdrag NL-VK 1980 verduidelijkt dat de bepaling ook van toepassing is als er volledige vermindering van belasting moet worden verleend. Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 28 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:AA2563, is in het huidige Verdrag NL-VK opgenomen dat de bepaling ziet op inkomsten én voordelen (vermogenswinsten).
  2. De Engelstalige tekst van de bepaling spreekt van any item of income.
  3. Het VK kent ook regels die vergelijkbaar zijn met de Nederlandse lucratief belangregeling.

Uit het voorgaande leidt de Kennisgroep af dat de remittance-bepaling in het Verdrag NL-VK een ruime materiële reikwijdte kent en dat de context geen andere uitleg vereist dan een uitleg volgens de Nederlandse nationale wet. Resultaten uit een lucratief belang vallen derhalve onder de reikwijdte van de remittance-bepaling in het Verdrag NL-VK.

Deel deze pagina