Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:041:2023:12 Vergoeding schoolgelden internationale school gevestigd buiten Nederland

Aanleiding

Een extraterritoriale werknemer maakt kosten omdat zijn kinderen naar een internationale school gaan. De school is gevestigd buiten Nederland. De werkgever wil de kosten vergoeden.

Vragen

  1. Kunnen de schoolgelden voor een internationale school gevestigd buiten Nederland gericht vrijgesteld vergoed worden?
  2. Maakt het hierbij verschil of de werkgever de daadwerkelijke extraterritoriale kosten (hierna: ET-kosten) vergoedt of de 30%-regeling toepast?
  3. Mogen bij vergoeding van de daadwerkelijke ET-kosten de integrale schoolgelden of alleen de extra kosten gericht vrijgesteld worden vergoed?

Antwoorden

  1. Ja.
  2. Ja, bij vergoeding van de daadwerkelijke ET-kosten dient het causaal verband tussen de schoolgelden en het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst in het kader van de dienstbetrekking aannemelijk te worden gemaakt.
  3. Ook bij vergoeding van de daadwerkelijke ET-kosten mogen de integrale kosten gericht vrijgesteld worden vergoed.

Beschouwing vraag 1

Indien een extraterritoriale werknemer (art. 10e, tweede lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, hierna: UBLB 1965) kosten maakt omdat zijn kinderen naar een internationale school gaan, dan zijn deze kosten in beginsel aan te merken als ET-kosten (artikel 31a, tweede lid, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964, hierna: Wet LB 1964).

Wat moet worden verstaan onder ‘kosten voor een internationale school’ valt af te leiden uit artikel 10e, achtste lid, UBLB 1965:

"Schoolgelden zijn uitgaven voor het door kinderen van de extraterritoriale werknemer volgen van basisonderwijs of voortgezet onderwijs aan internationale scholen en internationale afdelingen van niet-internationale scholen, tot de bedragen die door de school overeenkomstig haar tarieven voor onderwijs in rekening worden gebracht, met uitzondering van kosten van kost en inwoning maar met inbegrip van vervoerskosten."

En daarnaast uit vraag en antwoord 12 uit het besluit Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling [voetnoot 1]

"Vraag 12

Wanneer is bij ingekomen werknemers sprake van een internationale school of een internationale afdeling van een niet-internationale school?

Antwoord

Van een internationale school of een internationale afdeling van een niet-internationale school, als bedoeld in artikel 10e, achtste lid, van het UBLB, is sprake als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  1. De opleiding is gebaseerd op een buitenlands stelsel.
  2. De school of afdeling is vooral bedoeld voor kinderen van buiten het land van herkomst tewerkgestelde werknemers."

In het hiervoor beschreven kader valt geen beperking te lezen ten aanzien van de vestigingsplaats van de internationale school. Ook scholen buiten Nederland kunnen derhalve als zodanig kwalificeren. Een andersluidend oordeel zou er daarnaast toe leiden dat bij uitgezonden werknemers die hun kinderen meenemen naar het buitenland en deze aldaar naar een internationale school sturen, geen gericht vrijgestelde vergoeding of verstrekking mogelijk zou zijn. Dat gevolg acht de kennisgroep niet in overeenstemming met het doel van de regeling.

Beschouwing vraag 2

Als aan het hiervoor beschreven kader wordt voldaan kunnen de kosten voor een internationale school bij de toepassing van de 30%-regeling gericht vrijgesteld worden vergoed op grond van artikel 31a, achtste of negende lid, Wet LB 1964 jo. artikel 10ea, eerste lid, UBLB 1965.

Bij vergoeding van de daadwerkelijke ET-kosten gelden dezelfde voorwaarden als hiervoor beschreven voor de 30%-regeling. Bij de vergoeding van de daadwerkelijke ET-kosten geldt echter als aanvullende eis dat het moet gaan om kosten die opkomen door het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst in het kader van de dienstbetrekking. Met andere woorden er dient een causaal verband te bestaan tussen het aangaan van de dienstbetrekking en de kosten. Dit causaal verband dient de inhoudingsplichtige aannemelijk te maken. Naar het oordeel van de kennisgroep is bijvoorbeeld geen sprake van een dergelijk causaal verband als de kinderen al voor de (eerste) uitzending naar de betreffende school gingen.

Beschouwing vraag 3

Onder de 30%-regeling mogen de internationale schoolgelden integraal gericht vrijgesteld worden vergoed. Hetzelfde geldt voor werknemers die niet in aanmerking komen voor de 30%-regeling, maar wel voor de gerichte vrijstelling voor daadwerkelijke ET-kosten.

Voorbeelden

Ter illustratie is een aantal voorbeelden bijgevoegd. Uitgangspunt is steeds dat aan de definitie van internationale school of internationale afdeling van een niet-internationale school is voldaan.

Ter informatie!  Voorbeeld 1

Een expat uit Zuid-Afrika wordt uitgezonden naar Nederland. In het kader van zijn uitzending stuurt hij zijn kinderen naar een internationale school in Aken, Duitsland. Immers, hij is in Heerlen gedetacheerd en in Aken ligt de dichtstbijzijnde internationale school.

Antwoord met 30%-regeling

Gericht vrijgestelde vergoeding schoolgelden mogelijk.

Antwoord zonder 30%-regeling

Gericht vrijgestelde vergoeding schoolgelden mogelijk mits de werkgever het causaal verband met het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst in het kader van de dienstbetrekking aannemelijk kan maken. In deze casus lijkt het aannemelijk dat de keuze voor de internationale school in Aken samenhangt met de dienstbetrekking van de werknemer in Heerlen.

Ter informatie!  Voorbeeld 2

Een expat uit de VS wordt voor vijf jaar uitgezonden naar Nederland. Hij verlegt zijn woonplaats van de VS naar Nederland. Zijn schoolgaande kinderen vinden een plek op de internationale school in het Verenigd Koninkrijk.

Antwoord met 30%-regeling

Gericht vrijgestelde vergoeding schoolgelden mogelijk.

Antwoord zonder 30%-regeling

Gericht vrijgestelde vergoeding schoolgelden mogelijk mits de werkgever het causaal verband met het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst in het kader van de dienstbetrekking aannemelijk kan maken.

Ter informatie!  Voorbeeld 3

Een expat uit de VS wordt voor vijf jaar uitgezonden naar Nederland. Hij verlegt zijn woonplaats van de VS naar Nederland. Zijn schoolgaande kinderen gaan naar een internationale school in de VS.

Antwoord met 30%-regeling

Gericht vrijgestelde vergoeding schoolgelden mogelijk.

Antwoord zonder 30%-regeling

Gericht vrijgestelde vergoeding schoolgelden mogelijk mits de werkgever het causaal verband met het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst in het kader van de dienstbetrekking aannemelijk kan maken. Beoordeeld moet worden of op grond van de feiten en omstandigheden het verband te zwak is om de kosten aan de uitzending toe te rekenen. (Bijvoorbeeld als de kinderen al naar de internationale school in de VS gingen voordat de werknemer tijdelijk buiten de VS werd tewerkgesteld.) Het is in dat geval aan de werkgever om aannemelijk te maken dat de kosten zijn opgeroepen door het verblijf buiten het land van herkomst in het kader van de dienstbetrekking.

Het vraag en antwoord Vergoeding schoolgelden Internationale school gevestigd buiten Nederland, d.d. 31 maart 2020 (zie p. 393) is bij dezen vervallen.

Voetnoten

[voetnoot 1, terug naar tekst] Het besluit ziet op de toepassing van de 30%-regeling, maar tenzij anders vermeld zijn de standpunten uit het besluit overeenkomstig van toepassing bij een keuze voor de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen (de voorloper van de gerichte vrijstellingen). Zie paragraaf 1 van het besluit.

 

Deel deze pagina