Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:041:2023:4 Artikel 11, tweede lid van  Verordening (EG) nr. 883/2004

Aanleiding

Belanghebbende heeft de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie en woont ook in die staat. Hij werkt uitsluitend in Nederland voor zijn in Nederland gevestigde werkgever. Op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004 (hierna: V 883/2004) is hij in Nederland sociaal verzekerd.

Vervolgens raakt belanghebbende arbeidsongeschikt en er is geen kans meer op herstel. Hij ontvangt een loondoorbetaling van zijn werkgever (op grond van artikel 7:629 BW) en daarnaast een vervroegde IVA-uitkering. De vervroegde IVA-uitkering komt in mindering op de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.

Na enige tijd eindigt de arbeidsovereenkomst. Vanaf dat moment geniet belanghebbende uitsluitend een IVA-uitkering.

Vraag

Hoe dient artikel 11, tweede lid V 883/2004 te worden uitgelegd indien zowel recht bestaat op loondoorbetaling bij ziekte als een IVA-uitkering? Dient deze situatie te worden gelijkgesteld met werken (eerste volzin) of geldt deze situatie als een uitkeringssituatie voor onbepaalde tijd (tweede volzin)?

Antwoord

Gedurende de periode dat de arbeidsovereenkomst van kracht is en er dus recht bestaat op een loondoorbetaling, wordt belanghebbende beschouwd als een persoon die werkzaamheden verricht (artikel 11, tweede lid, eerste volzin). Vanaf het moment dat de dienstbetrekking eindigt en enkel recht bestaat op een IVA-uitkering, is sprake van een uitkeringssituatie voor onbepaalde tijd (artikel 11, tweede lid, tweede volzin).

Beschouwing

Artikel 11 V 883/2004, algemeen

In titel II van V 883/2004 zijn aanwijsregels opgenomen aan de hand waarvan moet worden bepaald van welke lidstaat de sociale verzekeringswetgeving van toepassing is. 

Artikel 11, eerste lid van V 883/2004 bepaalt dat degene op wie V 883/2004 van toepassing is slechts aan de wetgeving van één lidstaat is onderworpen.

Tot de datum waarop belanghebbende arbeidsongeschikt wordt, is hij op grond van artikel 11, derde lid, aanhef en onderdeel a, van V 883/2004 onderworpen aan de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving.

Artikel 11, tweede lid, V 883/2004

Vervolgens bepaalt artikel 11, tweede lid van V 883/2004 dat

“personen die een uitkering ontvangen omdat of als gevolg van het feit dat zij een werkzaamheid uitvoeren in loondienst of een werkzaamheid anders dan in loondienst, worden beschouwd als personen die die werkzaamheid verrichten. Deze regel geldt niet voor uitkeringen bij invaliditeit, ouderdom of aan nabestaanden, prestaties in verband met arbeidsongevallen en beroepsziekten, of prestaties bij ziekte voor behandeling voor onbepaalde tijd.”

De loondoorbetaling wordt, ook indien tevens een IVA-uitkering wordt genoten, aangemerkt als een ziekte-uitkering in de zin van artikel 3 V 883/2004. Het doel van de loondoorbetaling is het dekken van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Dit doel wijzigt niet wanneer in de periode van deze loondoorbetaling een IVA-uitkering wordt toegekend: het betreft nog steeds een dekking van in tijd beperkte arbeidsongeschiktheid en staat los van de mate van arbeidsongeschiktheid. Hiernaast is de berekeningsgrondslag nog steeds conform de ziekte-uitkering: 100% of 70% van het loon. Dat de werkgever hierop de IVA-uitkering in mindering mag brengen, maakt de berekeningsgrondslag niet anders. Ook zijn de toekenningsvoorwaarden nog steeds conform de ziekte-uitkering.

Op grond van het voorgaande wordt belanghebbende, gedurende de periode dat hij de loondoorbetaling ontvangt, gelijkgesteld met een persoon die nog werkzaamheden verricht.

Dit betekent dat belanghebbende tot de datum waarop de dienstbetrekking  eindigt wordt beschouwd als een persoon die werkzaamheden in Nederland verricht en hij tot die datum op grond van artikel 11, derde lid, aanhef en onderdeel a, van V 883/2004 onderworpen blijft aan de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving.

Na het einde van de dienstbetrekking is belanghebbende op grond van artikel 11, derde lid, aanhef en onderdeel e, van V 883/2004 onderworpen aan de sociale verzekeringswetgeving van de lidstaat van zijn woonplaats.

Titel III V 883/2004

Hoofdstuk 1 van titel III van V 883/2004 kent een aantal bijzondere bepalingen voor o.a. prestaties bij ziekte voor personen die een pensioen ontvangen krachtens de wetgeving van een of meer lidstaten. Voor de toepassing van die bepalingen wordt de IVA-uitkering gelijkgesteld met op grond van de Nederlandse wetgeving verschuldigde pensioenen.   

Vanwege het feit dat belanghebbende een IVA-uitkering ontvangt (en feitelijk geen werkzaamheden meer verricht) bestaat mogelijk recht op zorgprestaties in België die  voor rekening komen van Nederland. Zie de artikelen 24 en 25 van V 883/2004. Belanghebbende is in dat geval een zogenaamde verdragsbijdrage verschuldigd aan het CAK.

Deel deze pagina