Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:041:2024:13 30%-regeling, overgangsregelingen, corrigeren

Aanleiding

Met ingang van 1 januari 2024 en 1 januari 2025 gelden er wijzigingen ten aanzien van de 30%-regeling. Het betreft per 1 januari 2024: de aftopping en de versobering (artikel 31a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964)) en per 1 januari 2025: de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht (artikel 2.6, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001)).

Bij de genoemde wijzigingen behoren overgangsregelingen. Deze zijn opgenomen in artikel XIII van het Belastingplan 2023 (aftopping), artikel XXXVIIA (versobering) en artikel XIIA (afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht) van het Belastingplan 2024.

Ten aanzien van de overgangsregelingen met betrekking tot de aftopping en de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht is relevant dat in het laatste tijdvak van 2022 respectievelijk 2023 de 30%-regeling is toegepast. Voor de overgangsregeling bij de versobering is relevant dat de regeling uiterlijk in de laatste periode van 2023 is toegepast (zie nader KG:041:2024:11 30%-regeling, overgangsregelingen, vergoeding genoten).

In bepaalde situaties is het op grond van het Besluit correctie 30%-regeling (hierna: het Besluit) toegestaan de aangifte over een loontijdvak waarvan de aangiftetermijn is verstreken te corrigeren door middel van een correctiebericht.

Een werkgever heeft gedurende de aanvraagperiode voor de 30%-beschikking de werkelijke extraterritoriale kosten vergoed aan een werknemer. Hij corrigeert na ontvangst van de beschikking de aangifte loonheffingen over loontijdvakken waarvan de aangiftetermijn is verstreken en past voor de betreffende werknemer alsnog de 30%-regeling toe.

Vraag

Is na correctie de 30%-vergoeding in de relevante periode genoten in de zin van de overgangsregelingen?

Antwoord

Ja, na correctie is de vergoeding voor toepassing van de overgangsregelingen in de betreffende periode genoten.

Beschouwing

Wanneer is corrigeren middels een correctiebericht toegestaan?

Het Besluit verduidelijkt dat een aangifte loonheffingen in beginsel alleen kan worden hersteld door het indienen van een correctiebericht als de aangifte bij de indiening daarvan onjuist of onvolledig was. Indien er in de voor de overgangsregeling relevante periode voor gekozen is de 30%-regeling niet toe te passen, maar in de plaats daarvan de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden, kan deze keuze in beginsel niet door middel van een correctiebericht ongedaan gemaakt worden.

Dit is alleen anders indien sprake is van een in het besluit genoemde situatie en voldaan is aan de gestelde voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling.

Ter informatie!  Voorbeeld

Ten behoeve van een ingekomen werknemer is per 1 november 2022 een 30%-beschikking aangevraagd. Deze beschikking wordt afgegeven op 15 januari 2023 met een ingangsdatum van 1 november 2022. In de tijdvakken november en december 2022 is de 30%-regeling nog niet toegepast, maar zijn de werkelijke extraterritoriale kosten vergoed.

De aangiften over november en december kunnen worden gecorrigeerd mits aan de voorwaarden uit het besluit is voldaan.

Is correctie voldoende voor toegang tot het overgangsrecht?

Als een correctie is doorgevoerd is de kennisgroep van mening dat daarmee is voldaan aan de voorwaarde in de overgangsregelingen dat de 30%-regeling moet zijn toegepast in het voor de betreffende overgangsregeling relevante tijdvak.

Ter informatie!  Vervolg voorbeeld

Na correctie van de aangiften over de loontijdvakken november en december 2022 kan bij deze werknemer het overgangsrecht ten aanzien van de aftopping worden toegepast.

Deel deze pagina

Op deze pagina