Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:041:2024:5  Artikel 6, zesde lid, Wet LB 1964. Verleggingsregeling voor de premies werknemersverzekeringen

Aanleiding

Werkgever A is een buiten Nederland gevestigd concernonderdeel. Onderdeel van het concern is de Nederlandse inhoudingsplichtige B. De buitenlandse werkgever A heeft een werknemer in dienst die in Nederland sociaal verzekerd is. Werkgever A is voor de werknemersverzekeringen aan te merken als werkgever en moet in Nederland premies werknemersverzekeringen afdragen. Ook is werkgever A in Nederland de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd. Werkgever A is geen inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964).

Vraag

Kan een buitenlandse werkgever, die geen inhoudingsplichtige is in de zin van de Wet LB 1964, die een werknemer in dienst heeft die in Nederland sociaal verzekerd is en waarvoor de werkgever premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moet betalen, deze verplichting verleggen naar een in Nederland gevestigd concernonderdeel (artikel 6, zesde lid van de Wet LB 1964)?

Antwoord

Nee, de verleggingsregeling kan niet toegepast worden uitsluitend voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De verleggingsregeling van artikel 6, zesde lid, Wet LB 1964 kan wel toegepast worden als de buitenlandse werkgever op grond van het tweede of derde lid van artikel 6 Wet LB 1964 als inhoudingsplichtige is aangemerkt.

Beschouwing

Als een buitenlandse werkgever een werknemer in dienst heeft die in Nederland sociaal verzekerd is, dan is de werkgever premies werknemersverzekeringen verschuldigd. De werkgever is een werkgever in de zin van de werknemersverzekeringen (artikel 4 van de Wet financiering sociale verzekeringen  (hierna: Wfsv) jo. artikel 9 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna: WAO), artikel 10 van de Werkloosheidswet, artikel 1 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en artikel 10 van de Ziektewet). Dit werkgeversbegrip is ook van toepassing voor de Wet financiering sociale verzekeringen (artikel 1, onderdeel q, Wfsv), zodat de premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn door de werkgever (Hoofdstuk 3 Wfsv).
Het werkgeversbegrip voor de werknemersverzekeringen, wijkt af van het begrip inhoudingspichtige, zoals opgenomen in de Wet LB 1964.

In de diverse werknemersverzekeringen is opgenomen dat ook als werkgever wordt beschouwd de aangewezen inhoudingsplichtige, bedoeld in artikel 6, zesde lid, Wet LB (onder meer in artikel 9, sub 3, WAO). Daarmee kan een Nederlandse inhoudingsplichtige in de zin van artikel 6 Wet LB 1964 een aangewezen inhoudingsplichtige zijn in de zin van de werknemersverzekeringen.
Een in het buitenland gevestigde of wonende werkgever is alleen een inhoudingsplichtige als voldaan is aan de voorwaarden in artikel 6, tweede of derde lid, Wet LB 1964. Als niet aan de voorwaarden is voldaan is de buiten Nederland wonende of gevestigde werkgever geen inhoudingsplichtige en dan kan op basis van de tekst van artikel 6, zesde lid, Wet LB 1964 de inhoudingsplicht ook niet verlegd worden naar een in Nederland gevestigd concernonderdeel.

Omdat de werknemer in Nederland sociaal verzekerd is, is hij ook verzekerd voor de Wet langdurige zorg. Ingevolge artikel 42 van de Zorgverzekeringswet is werkgever A een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd.

Als werkgever A zelf inhoudingsplichtige is in Nederland in de zin van artikel 6 Wet LB 1964, dan kan hij op grond van het zesde lid de inhoudingsplicht voor de loonbelasting, premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verleggen naar het Nederlandse concernonderdeel.

Deel deze pagina