Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:057:2023:2 Werkgever mag helft WGA-component in vervangende premie Whk verhalen op loon uit Wsw-dienstbetrekking

Aanleiding

Werkgever heeft werknemers in dienst die loon ontvangen uit een dienstbetrekking op grond van artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw). Over dit loon is de werkgever de vervangende premie Werkhervattingskas verschuldigd. De werkgever verhaalt de helft van die vervangende premie Werkhervattingskas (specifiek de WGA-component) op de werknemers met een dergelijke Wsw-dienstbetrekking.

Vraag

Mag een werkgever de helft van de WGA-component van de vervangende premie Werkhervattingskas verhalen op een werknemer met een dienstbetrekking op grond van artikel 2 Wsw?

Antwoord

Ja.

Beschouwing

In artikel 20 van de Wet financiering sociale verzekeringen (hierna: Wfsv) is opgenomen dat een werkgever de door hem verschuldigde premie niet mag verhalen op de werknemer. In artikel 34, tweede lid, Wfsv is echter opgenomen dat, in afwijking van artikel 20, de werkgever de met betrekking tot een werknemer door hem verschuldigde gedifferentieerde premie ten behoeve van de Werkhervattingskas, bedoeld in artikel 38 Wfsv, tot ten hoogste de helft kan verhalen op de werknemer. Aan de delegatiebepaling van het tweede lid van artikel 34 Wfsv is invulling gegeven met artikel 3.18 Regeling Wfsv. Daarin is geregeld dat alleen de helft van de WGA-component van de premie Werkhervattingskas kan worden verhaald op de werknemer.

De vervangende premie Werkhervattingskas staat echter niet in artikel 38 Wfsv, maar in artikel 38a Wfsv. In artikel 38a, eerste lid, eerste volzin, Wfsv is opgenomen:

“In afwijking van artikel 38 is over een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, (…) en over het loon uit een dienstbetrekking op grond van de Wet sociale werkvoorziening, als gedifferentieerde premie ten behoeve van de Werkhervattingskas een vervangende premie verschuldigd.”

Als sprake is van loon uit een dienstbetrekking op grond van artikel 2 van de Wsw, komt de door de werkgever verschuldigde vervangende premie van artikel 38a Wfsv dus als gedifferentieerde premie Werkhervattingskas in de plaats van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas in de zin van artikel 38 Wfsv. Daarmee biedt de wetssystematiek de mogelijkheid dat de premiecomponent WGA van de vervangende premie van artikel 38a Wfsv verhaald kan worden op de werknemer.

Dit wordt bevestigd in de toelichting op de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 2 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/F&W/05/96420, ter uitvoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Regeling Wfsv), Staatscourant 2005, 242, pagina 14, paragraaf 1.4. Hierin is het volgende opgenomen:

“Aparte aandacht vergt de eventuele verhaalsmogelijkheid voor het UWV in de werkgeversrol ten aanzien van uitkeringsgerechtigden zonder werkgever. Door ook het UWV een verhaalsmogelijkheid toe te kennen, wordt mogelijk voorkomen dat uitkeringsgerechtigden niet met een verhaalsmogelijkheid worden geconfronteerd en degenen zonder uitkering niet. Dat zou, ondanks het streven van sociale partners naar compensatiemaatregelen voor werknemers, afbreuk kunnen doen aan het uitgangspunt van de WIA dat werken moet lonen en meer werken meer moet lonen. Het UWV is over de uitkering ook gedifferentieerde premie ten behoeve van de Werkhervattingskas verschuldigd. Hiervoor wordt op grond van artikel 38a van de Wfsv een apart percentage vastgesteld ter hoogte van het rekenpercentage, bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel a, van de Wfsv. Artikel 34 is ook voor het UWV van toepassing, zodat ook voor het te verhalen bedrag geen aparte regeling noodzakelijk is.”

Uit voorgaande toelichting op de Regeling Wfsv, blijkt eveneens dat artikel 34, tweede lid, Wfsv niet alleen van toepassing is op de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas zoals genoemd in artikel 38 Wfsv, maar eveneens van toepassing is op de vervangende premie genoemd in artikel 38a, eerste lid, Wfsv. Met deze regeling wordt dus bevestigd dat de verhaalsmogelijkheid van artikel 34, tweede lid, Wfsv van toepassing is op de premie die een werkgever verschuldigd is over loonbetalingen zoals beschreven in artikel 38a, eerste lid, Wfsv.

Deel deze pagina