Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:063:2023:12 Schenking onder een last dan wel onder een opschortende voorwaarde

Aanleiding

A schenkt een pakket aandelen aan B, onder de last dat B aan A vergoedt de waarde van de aandelen ten tijde van de schenking, minus een bepaald bedrag. Deze vergoeding moet plaatsvinden als B die aandelen aan een derde vervreemdt.

Vraag

Is er direct schenkbelasting verschuldigd over een schenking als er wordt geschonken onder de last van het betalen van een vergoeding indien zich een onzekere toekomstige gebeurtenis voordoet?

Antwoord

Ja, er is direct sprake van een (onvoorwaardelijke) schenking. Een schenking onder een voorwaardelijke last, valt in twee delen uiteen: een onvoorwaardelijke schenking en een voorwaardelijke last. Over de waarde van de schenking is direct schenkbelasting verschuldigd. Als de lastbepaling in werking treedt en de begiftigde de vergoeding moet betalen, kan de geheven schenkbelasting op grond van artikel 53 van de Successiewet 1956 (hierna: SW 1956) worden herrekend.

Beschouwing

Er is in dit geval sprake van een onvoorwaardelijke schenking van de aandelen. De onzekere toekomstige gebeurtenis, namelijk of de begiftigde ooit de aandelen zal vervreemden, heeft geen betrekking op de schenking van de aandelen maar op het voldoen van de tegenprestatie (het verschil tussen waarde van die aandelen ten tijde van de schenking en een bepaald bedrag).

Of de begiftigde de verkregen aandelen ooit zal vervreemden, is onzeker. Er is daarom sprake van een voorwaardelijke last. Binnen het systeem van de Successiewet wordt met een last als deze pas rekening gehouden, als die zich voordoet. De schenking bestaat uit de (waarde van de) aandelen op het moment van de gift. Als de begiftigde de aandelen vervreemdt aan een derde, treedt de voorwaarde van de last in werking. Dit leidt tot herrekening van de geheven schenkbelasting ex artikel 53 SW 1956.

Ook de omvang van de last is niet van belang voor de vraag óf schenkbelasting is verschuldigd over de geschonken aandelen. Er is immers ook een schenking als de voorwaardelijke last zou inhouden dat de gehele waarde van de aandelen zou moeten worden vergoed. De omvang van de last is slechts van belang als de toekomstige onzekere gebeurtenis zich voordoet en de schenkbelasting wordt verminderd op grond van artikel 53 SW 1956.

Deel deze pagina