Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:063:2024:8 BOR, omzetting preferente aandelen, tijdstip toekennen gewone aandelen

Aanleiding

X bezit al jaren alle aandelen in X BV, die een onderneming drijft. De helft van de aandelen worden omgezet in preferente aandelen en enkele dagen later worden de resterende gewone aandelen in X BV aan A overgedragen. Een aantal jaren later schenkt X zijn preferente aandelen in X BV aan A. A verzoekt om toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (hierna: Wet SW 1956) en de doorschuifregeling in de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001).

Vraag

Is sprake van ‘gepaard gegaan met’ als bedoeld in artikel 35c, vierde lid, SW 1956 en artikel 4.17a, derde lid, Wet IB 2001, als er enige tijd zit tussen de omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen en de toekenning van gewone aandelen aan een ander?

Antwoord

Ja, in de parlementaire geschiedenis wordt weliswaar bij 'gepaard gaan met' gerefereerd aan 'gelijktijdig' en 'op dat moment', maar dat wil niet zeggen dat omzetting in preferente aandelen en toekenning van gewone aandelen aan een ander op dezelfde dag moeten plaatsvinden. Vereist is wel dat de tijdspanne beperkt is en dat er een verband bestaat tussen beide rechtshandelingen.

Beschouwing

In de wetsgeschiedenis over ‘gepaard gaan met’ hanteert de wetgever de terminologie ‘gelijktijdig’ en ‘op dat moment’.

“Omdat er alleen in gevallen van een reële bedrijfsopvolging voldoende rechtvaardigingsgrond bestaat om de verkrijger van ondernemingsvermogen een vrijstelling te verlenen, wordt de verkrijging van een medegerechtigdheid of preferente aandelen alleen gefaciliteerd indien zij zijn ontstaan in het kader van een gefaseerde bedrijfsopvolging. In die situaties fungeert een commanditaire vennootschap (in de winstsfeer) of de omvorming van gewone aandelen tot preferente aandelen onder gelijktijdige toekennen van gewone aandelen aan de beoogde bedrijfsopvolger (in de aanmerkelijkbelangsfeer) als tussenfase voor de uiteindelijke overdracht.”

Kamerstukken II 2008/09, 31930, nr. 3, p. 43/44.

“Ik ga ervan uit dat de (cumulatief) preferente aandelen zijn ontstaan in het kader van een bedrijfsopvolging en dat de beoogde opvolger, bijvoorbeeld het kind, op dat moment alle gewone aandelen heeft verkregen.”

Kamerstukken II 2009/10, 32128, nr. 20, p. 21–23; Brief van de Staatssecretaris van Financiën 5 november 2009.

Van ‘gepaard gaan met’ is sowieso sprake als het omzetten in preferente aandelen en het toekennen van gewone aandelen aan een ander op dezelfde dag of binnen enkele dagen na elkaar plaatsvinden. Daarom is in de casus uit de aanleiding sprake van ‘gepaard gaan met’.

Onder omstandigheden kan een ruimere tijdspanne denkbaar zijn, waarbij ook nog sprake kan zijn van ‘gepaard gaan met’. Daarbij is zoals reeds aangegeven vereist dat de tijdspanne beperkt is en dat er een verband bestaat tussen beide rechtshandelingen.

In de casus bij het standpunt KG:003:2022:13 spelen geen relevante omstandigheden waarom het uitreiken van de gewone aandelen aan een ander niet kort na de omzetting in preferente aandelen kon plaatsvinden.

Deel deze pagina