Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:070:2022:13 Afstorten van een nog in de oprentingsfase verkerende oudedagsreserve- en/of stakingswinstlijfrente naar een lijfrenterekening

Aanleiding

De gerechtigde van een bij een BV nog in de oprentingsfase verkerende oudedagsreserve- en/of stakingswinstlijfrente wil deze lijfrente omzetten naar een lijfrenterekening bij een bank of beleggingsinstelling.

Vraag

Waarmee moet rekening worden gehouden bij het af te storten bedrag? Mag de tot de datum van afstorting opgerente waarde worden afgestort of moet nog rekening worden gehouden met de in de BV afgesproken rente die meestal hoger is dan het huidige rendement-u?

Antwoord

Het bedrag dat afgestort moet worden, is het bedrag dat door de gerechtigde is afgesproken met de BV. Deze afspraken zijn vrijwel altijd vastgelegd in een lijfrenteovereenkomst met de BV. In de praktijk is veelal afgesproken dat het bedrag van de oudedagsreserve- en/of stakingswinst jaarlijks wordt opgerent met de marktrente ten tijde van het bedingen van de lijfrente tot aan de ingangsdatum van de termijnen. De omvang van de termijnen wordt op de ingangsdatum op basis van de dan geldende actuariële grondslagen vastgesteld.

Als in de overeenkomst ook is bepaald op welke wijze een overdrachtskoopsom moet worden vastgesteld als de verzekerde aanspraak bij een professionele partij wordt ondergebracht, moet hierbij worden aangesloten.

Ontbreekt een dergelijke bepaling, dan moet worden aangesloten bij het bedrag van de oudedagsreserve en/of stakingswinst waarvoor een lijfrente bedongen is, opgerent met het in de overeenkomst vermelde percentage. Omdat het initiatief van het afstorten in dit geval komt van de gerechtigde, is het niet onredelijk dat de BV een (relatief gering) bedrag aan kosten in mindering brengt.

Als de overdrachtskoopsom op bovenstaande wijze wordt vastgesteld, is geen sprake van gedeeltelijk prijsgeven zodat de overdracht niet leidt tot negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Daarnaast is sprake van een zakelijke handeling met betrekking tot de overdracht. Als de aldus bepaalde overdrachtswaarde afwijkt van de balanswaarde bij de BV, vormt het verschil in het jaar van afstorten een post die in de winst– en verliesrekening moet worden verantwoord.

Deel deze pagina

Op deze pagina