Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:070:2022:14 Gedeeltelijke afkoop Pre-Brede Herwaarderingslijfrente

Aanleiding

De belastingplichtige heeft een lijfrenteverzekering die onder het Pre-Brede Herwaarderingsregime valt en wil hiervan een deel uit laten betalen (afkopen) en het restant voortzetten.

Vragen

  1. Mag een lijfrente die onder het Pre-Brede Herwaarderingsregime valt gedeeltelijk worden afgekocht? Zo ja, is er een fiscale beperking in het aantal keer dat mag worden afgekocht?
  2. Op welke wijze vindt de belastingheffing plaats over het afgekochte deel?

Antwoorden

  1. Ja. Er geldt geen fiscale beperking in het aantal keren dat wordt afgekocht.
  2. De afkoopsom van een lijfrente is belast in box 1 als belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen uit een inkomensvoorziening (hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel O van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001). Over de afkoopsom van een Pre-Brede Herwaarderingslijfrente is geen revisierente verschuldigd.

Beschouwing

Een lijfrente die onder het Pre-Brede Herwaarderingsregime valt, mag gedeeltelijk worden afgekocht zonder dat de gehele aanspraak wordt belast.

Dat geldt ook voor een lijfrente die onder het Brede Herwaarderingsregime of het regime van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) valt. Dit volgt uit het woord ‘voorzover’ in artikel 3.133, lid 1 Wet IB 2001. Als een gedeelte van een lijfrente, die onder het Brede Herwaarderingsregime of het regime van de Wet IB 2001 valt, wordt afgekocht, moet over dat deel direct worden afgerekend. Er is dan tevens revisierente verschuldigd (artikel 30i van de Algemene wet inzake rijksbelastingen).

Deel deze pagina