Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:202:2023:15 (Medisch) pedicure bij diabetes en uitgaven voor specifieke zorgkosten

Aanleiding

Belastingplichtige is diabetespatiënt en is door de huisarts geadviseerd om naar een (medisch) pedicure te gaan.

Vraag

Kwalificeren behandelingen door een (medisch) pedicure als genees- of heelkundige hulp in de zin van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001)?

Antwoord

De behandelingen door een (medisch) pedicure kunnen als genees- of heelkundige hulp kwalificeren indien sprake is van een behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus. Als de huisarts een advies geeft in plaats van een voorschrift, is aan deze voorwaarde niet voldaan en bestaat er geen recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Beschouwing

Behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus

Volgens het negende lid van artikel 6.17 Wet IB 2001 wordt onder genees- en heelkundige hulp verstaan:

  1. een behandeling door een arts;
  2. een behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus;
  3. een behandeling door een paramedicus die is vermeld in artikel 39 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 (hierna: URIB 2001) en tevens voor de behandeling een verklaring door de paramedicus is afgegeven die voldoet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden.

Een (medisch) pedicure is geen arts. Een (medisch) pedicure wordt ook niet vermeld als paramedicus in artikel 39 URIB 2001. Er wordt derhalve niet voldaan aan onderdelen a en c van het negende lid van artikel 6.17 Wet IB 2001.

In onderhavige casus is (ook) geen sprake van een behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus. Er is geen verwijzing aan de (medisch) pedicure verstrekt. De huisarts heeft enkel geadviseerd om naar een (medisch) pedicure te gaan. Ook is er geen sprake van een actieve medische betrokkenheid van de huisarts bij de behandelingen door de (medisch) pedicure (o.a. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7009). Zodoende wordt ook niet voldaan aan artikel 6.17, negende lid, onderdeel b, Wet IB 2001 en zijn de uitgaven aan de (medisch) pedicure niet aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Het is geen uitzondering dat de behandeling bij een (medisch) pedicure niet plaatsvindt op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Zie o.a. Gerechtshof Amsterdam 23 maart 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1127 en Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1593.

Overige voorwaarden

Ten overvloede wordt opgemerkt dat voor het in aanmerking nemen van uitgaven van genees- en heelkundige hulp als uitgaven voor specifieke zorgkosten ook aan de overige voorwaarden voor aftrek moet zijn voldaan. De uitgaven moeten op grond van artikel 6.1 Wet IB 2001 op de belastingplichtige drukken en de belastingplichtige moet zich redelijkerwijs gedrongen hebben kunnen voelen tot het doen van de uitgaven. Daarnaast moeten de uitgaven ingevolge artikel 6.17, eerste lid, aanhef, Wet IB 2001, zijn gedaan wegens ziekte of invaliditeit van personen die behoren tot de kring van personen als bedoeld in artikel 6.16 Wet IB 2001. Voorts worden de uitgaven voor specifieke zorgkosten enkel in aanmerking genomen indien (of voor zover) geen aftrekbeperking van artikel 6.18 Wet IB 2001 van toepassing is en voor zover de uitgaven meer bedragen dan de drempel van artikel 6.20 Wet IB 2001.

Deel deze pagina

Op deze pagina