Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:202:2024:1 IACK bij bird nesting

Aanleiding

Na een scheiding zijn belastingplichtige en de ex-partner een bijzondere vorm van co-ouderschap overeengekomen, het zogenaamde bird nesting. Bird nesting houdt in dat de ouders van woning wisselen in plaats van de kinderen. De kinderen verblijven steeds in dezelfde woning die in bezit is van de belastingplichtige. De ex-partner verblijft een aantal dagen per week in deze woning en zorgt voor de kinderen. Op dat moment verblijft belastingplichtige elders. De kinderen staan ingeschreven op het woonadres van belastingplichtige.

In deze casus wordt voldaan aan de overige voorwaarden die gelden voor de co-ouderschapsregeling voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (hierna: IACK), zoals opgenomen in artikel 8.14a, eerste lid, slotzinnen, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001).

NB: Tot 1 januari 2024 was de co-ouderschapsregeling opgenomen in artikel 44b van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 (hierna: URIB 2001). Per 1 januari 2024 is deze bepaling komen te vervallen en is de co-ouderschapsregeling voor de IACK in aangepaste vorm opgenomen in artikel 8.14a, eerste lid, Wet IB 2001. Voor de beantwoording van onderstaande vraag zijn de wijzigingen in de co-ouderschapsregeling per 1 januari 2024 niet relevant.

Vraag

Is er bij bird nesting sprake van twee verschillende huishoudens, waardoor de ex-partner in aanmerking komt voor de IACK?

Antwoord

Ja. Ondanks het verblijf op hetzelfde woonadres, is er bij bird nesting sprake van twee verschillende huishoudens waartoe de kinderen behoren.

Beschouwing

De ex-partner van belastingplichtige staat niet op hetzelfde woonadres ingeschreven als de kinderen in de basisregistratie personen. Hierdoor wordt niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 8.14a, eerste lid, onderdeel b, Wet IB 2001 voor toekenning van de IACK. De ex-partner kan echter toch in aanmerking komen voor de IACK als de situatie voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 8.14a, eerste lid, slotzinnen, Wet IB 2001 (co-ouderschapsregeling) dat het kind tegelijkertijd tot het huishouden van de beide ouders behoort. Hiermee wordt bedoeld dat sprake is van twee huishoudens. Beide ouders moeten dan afzonderlijk een huishouden voeren met de kinderen.

Dit blijkt ook uit de toelichting op de ministeriële regeling van 20 december 2001 (Stcrt. 2001, 250) waarin over artikel 44a URIB 2001 (de voorganger van het inmiddels vervallen artikel 44b URIB 2001) het volgende opgenomen:

"In bepaalde gevallen van co-ouderschap kan worden afgeweken van de voorwaarde dat het kind in de basisadministratie persoonsgegevens op hetzelfde woonadres staat ingeschreven als belastingplichtige. Dit betreft met name de situatie dat een kind tegelijkertijd tot het huishouden van beide, niet samenwonende, co-ouders behoort."

Ook in de situatie van bird nesting is sprake van twee verschillende huishoudens. Er is geen sprake van samenwonende ouders, aangezien belastingplichtige de woning verlaat op het moment dat de ex-partner de woning betrekt. De ouders vormen dan ook niet gezamenlijk een huishouden met de kinderen. Op het moment dat één van beide ex-partners de woning van belastingplichtige betrekt, vormt diegene een zelfstandig huishouden met de kinderen. Aangezien de ouders niet tegelijkertijd bij de kinderen in de woning verblijven, is sprake van twee afzonderlijke huishoudens. Het maakt in deze situatie dus niet uit dat de ouders het huishouden met de kinderen voeren in dezelfde woning, zolang beide ouders maar afzonderlijk een huishouden voeren met de kinderen. Dit is ook in lijn met doel en strekking van de co-ouderschapsregeling voor de IACK.

Gezien het voorgaande wordt in deze situatie voldaan aan de voorwaarde dat de kinderen tegelijkertijd tot het huishouden van beide ouders behoren.

NB: Dit betreft een afwijkende situatie ten opzichte van KG:202:2022:3. In die casus was wel sprake van een samenwoonsituatie en was dus sprake van slechts één huishouden. In die casus komt de ouder die niet op hetzelfde woonadres staat ingeschreven in de basisregistratie personen als de kinderen, niet in aanmerking voor de IACK.

Deel deze pagina