Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:204:2023:8 Renseigneringsverplichting profileringsfonds

Aanleiding

Een student die wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs volgt kan financiële ondersteuning aanvragen bij een profileringsfonds als hij door een bijzondere omstandigheid studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen. Het profileringsfonds is een door het bestuur van een onderwijsinstelling getroffen voorziening voor de financiële ondersteuning van een student, die bij die instelling is ingeschreven. De onderwijsinstelling betaalt de uitkering uit aan de student. Zie artikel 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Een student komt voor financiële ondersteuning in aanmerking als:

  • de student voor de desbetreffende opleiding wettelijk collegegeld is verschuldigd;
  • de student aanspraak heeft (gehad) op studiefinanciering [voetnoot 1]; en
  • de student de studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen door bijzondere omstandigheden.

Bijzondere omstandigheden zijn onder andere:

  • het lidmaatschap van het bestuur van een studentenvereniging, medezeggenschapsraad of opleidingscommissie
  • ziekte of zwangerschap en bevalling
  • een handicap of chronische ziekte

Vergelijkbare fondsen bestaan overigens ook binnen het middelbaar beroepsonderwijs (hierna: MBO-studentenfonds). Zie artikel 8.1.5. van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Een uitkering uit een profileringsfonds en een MBO-studentenfonds is vrijgesteld voor de inkomstenbelasting. Zie artikel 3.104, onder e, van de Wet IB 2001.

Vraag

Is de onderwijsinstelling verplicht om gegevens en inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst over de uitbetaling van de betreffende uitkeringen op grond van artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (hierna: UBIB)?

Antwoord

Nee, de renseigneringsverplichting van artikel 22a UBIB is niet van toepassing op deze betalingen. Er worden namelijk voor deze betalingen geen werkzaamheden of diensten ten behoeve van de onderwijsinstelling verricht.

Beschouwing

Op grond van artikel 10.8, eerste lid, Wet IB 2001 in samenhang met artikel 22a, eerste lid, onderdeel a, UBIB geldt een renseigneringsverplichting voor

“inhoudingsplichtigen als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 die een of meer betalingen doen aan een natuurlijk persoon inzake voor de inhoudingsplichtige (…) verrichte werkzaamheden en diensten”.

De betreffende studenten hebben op grond van de hierboven genoemde wetten onder voorwaarden recht op een uitkering uit het profileringsfonds (of een MBO-studentenfonds) welke voor de inkomstenbelasting is vrijgesteld. De studenten verrichten hiervoor geen werkzaamheden of diensten voor de onderwijsinstelling. De renseigneringsverplichting is daarom niet van toepassing op deze betalingen. Dit is in lijn met een eerder door de kennisgroep ingenomen standpunt met betrekking tot de reikwijdte van de renseigneringsverplichting (KG:204:2023:5).

Voetnoten

[Voetnoot 1, terug naar de tekst] Een prestatiebeurs hoger onderwijs als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000.

Deel deze pagina