Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:204:2022:44 Negatief loon en tariefverschil

Aanleiding

Een werknemer heeft op grond van een wettelijke bepaling de verplichting opgelegd gekregen om een in een eerder jaar ontvangen ontslaguitkering aan zijn werkgever terug te betalen. De werknemer brengt in het jaar van terugbetaling het negatief loon in mindering op zijn belastbaar inkomen. De werknemer heeft hierbij een nadelig tariefverschil. Zijn inkomen is in het jaar van terugbetaling veel lager. De werknemer krijgt daardoor een teruggaaf inkomstenbelasting die lager is dan de belastingheffing in het jaar van ontvangst van de (achteraf onterechte) ontslaguitkering.

Vragen

  1. Is het juist dat een werknemer vanwege tariefverschillen tussen het jaar van ontvangst en het jaar van terugbetaling van het beloningsbestanddeel mogelijk minder belasting terugkrijgt dan hij hierover heeft betaald?
  2. Zo ja, is hier een oplossing voor beschikbaar in de inkomstenbelasting of anderszins?
  3. Biedt een terugbetalingsregeling in termijnen, over twee of meerdere kalenderjaren een mogelijkheid om het ondervonden nadeel te verminderen?
  4. Is het mogelijk om met terugwerkende kracht de ingediende aangifte loonheffingen of de aangifte inkomstenbelasting (beiden over hetzelfde jaar) te wijzigen om het belastingnadeel volledig weg te nemen?

Antwoorden

  1. Ja. Tariefverschillen in de jaren van ontvangst en terugbetaling van een beloningsbestanddeel kunnen als gevolg hebben dat de werknemer minder belasting terugkrijgt dan hij heeft betaald. Dit is het gevolg van de wettelijke systematiek. De wetgever heeft deze effecten bewust aanvaard.
  2. Nee. Een directe oplossing voor dit logische gevolg van de opzet van ons belastingstelsel is niet voorhanden. Wel is het mogelijk om onder voorwaarden het nadelige effect te verminderen door toepassing van de zogenoemde middelingsregeling.
    Let op! De middelingsregeling vervalt per 1 januari 2023. Hierdoor zijn de jaren 2022 tot en met 2024 het laatste tijdvak waarover de middelingsregeling kan worden toegepast. 
  3. Het ondervonden nadeel kan mogelijk, afhankelijk van tarieven en individuele omstandigheden, lager zijn als de terugbetaling gespreid over meerdere jaren plaatsvindt.
  4. De wettelijke systematiek biedt in deze casus geen mogelijkheid om met terugwerkende kracht de aangifte inkomstenbelasting of de aangiftes loonheffingen van 2017 aan te passen. 

Deel deze pagina