Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:204:2023:2 Premie sociaal fonds inhouden op brutoloon

Aanleiding

De cao Retail Non-Food kent een looptijd van 1 juli 2018 tot 1 januari 2021. Onderdeel van deze cao zijn de arbeidsvoorwaardelijke afspraken die zijn gemaakt inzake het sociaal fonds. In artikel 7 van de cao is de verplichting opgenomen voor werkgevers om jaarlijks 0,3% van het premieplichtig loon van werknemers af te dragen aan de Stichting Sociaal Fonds Retail Non-Food (hierna: de Stichting).

De Stichting geeft onder meer voorlichting en informatie over voorschriften die uit de cao voortvloeien ten behoeve van de medewerkers. Ook verzorgt de Stichting opleidingen voor werknemers in de branches.

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de werknemers aan de Stichting een bijdrage verschuldigd van 0,05% van het premieplichtig loon. De werkgever houdt deze bijdrage in op het loon van de werknemers.

Vragen

Mag de bijdrage van de werknemer ter grootte van 0,05% van het premieplichtig loon worden ingehouden op het brutoloon?

Antwoorden

Ja, de werkgever mag de bijdrage van de werknemer inhouden op het brutoloon.

De bijdrage van de werknemer vindt niet plaats ter verkrijging van een belaste of onbelaste aanspraak. De werknemer ontleent geen rechten of rechtstreekse tegenprestaties aan zijn bijdrage. De bijdrage heeft tot gevolg dat de werknemer verarmt. De eigen bijdrage van de werknemer kwalificeert als negatief loon (artikel 10, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964).

Beschouwing

Het doel van de Stichting is het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van ondernemingen in de branches genoemd in artikel 1 van de fonds-cao, alsmede het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in genoemde branches. Deze activiteiten binnen het doel van de Stichting bestaan uit het bevorderen en financieren van:

  1. het geven van voorlichting en informatie over voorschriften die uit de cao Retail Non-Food voortvloeien en/of andere voorschriften ten behoeve van de medewerkers en werkgevers in de branches vallend onder deze cao die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen, en het doen uitvoeren van de werkzaamheden van de Sociale Commissie als genoemd in de cao Retail Non-Food;
  2. het op verzoek van één of meer partijen bij de cao dan wel op verzoek van een individuele werkgever en/of individuele werknemer ter bevordering van een juiste en eenvormige toepassing en naleving van de cao’s, uitleg geven over de bepalingen van de cao’s;
  3. het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het georganiseerde overleg tussen sociale partners ten behoeve van alle werkgevers en medewerkers in de sector Retail Non-Food, uitgezonderd de kosten die betrekking hebben op het eigenlijke overleg omtrent de collectieve arbeidsovereenkomst;
  4. het verrichten van opleiding, vormings- en ontwikkelingswerk ten behoeve van alle medewerkers in de sector Retail Non-Food om een goede aansluiting op de arbeidsmarkt binnen de sector te realiseren;
  5. het verrichten en publiceren van onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de medewerkers in de sector Retail Non-Food;
  6. het verstrekken van financiële bijdragen in verband met publicitaire doeleinden voor de sector Retail Non-Food, in relatie tot de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, om het positieve imago van de sector te handhaven of te verbeteren;
  7. het doen van onderzoek (inclusief publicatie hiervan) en het ontwikkelen en/of implementeren van beleid dat erop gericht is om alle medewerkers in de sector Retail Non-Food duurzaam inzetbaar te houden, door het bevorderen van hun gezondheid en employability;
  8. het doen van onderzoek (inclusief publicatie hiervan) van arbeidsmarkt- en arbeidsvoorwaardenontwikkeling, met inbegrip van toetsing en afstemming hierover bij werkgevers en medewerkers, ten behoeve van alle werkgevers en medewerkers in de sector Retail Non-Food;
  9. het informeren van alle werkgevers en/of medewerkers in de sector Retail Non-Food over bovengenoemde activiteiten;
  10. het uitvoeren van werkzaamheden verbonden aan het bestuurlijke, financiële en administratieve beheer van de Stichting.

Deel deze pagina