Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:209:2023:4 Btw-tarief online software voor dyslectici

Aanleiding

Belastingplichtige X verkoopt een online programma (online tool) dat onder andere tekst omzet in spraak.

Het programma wordt met name gebruikt door dyslectici. Ook laag geletterden en mensen met een andere moedertaal dan Nederlands kunnen gebruik maken van het programma.

Het programma kan worden afgenomen als abonnement. Het programma kan gebruikt worden op computer, tablet en telefoon, maar wordt daarop niet geïnstalleerd. Voor de werking van het programma, is enkel een stabiele internetverbinding vereist.

Vraag

Vormt het door X aangeboden online tekst-naar-spraak programma voor dyslectici ‘programmatuur, speciaal ontworpen voor het gebruik door dyslectici’ in de zin van Tabel I, post a-31, behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: post a-31 en Wet OB) waarop het verlaagde tarief van toepassing is?

Antwoord

Nee. Het door X aangeboden online tekst-naar-spraak programma voor dyslectici vormt geen ‘programmatuur, speciaal ontworpen voor het gebruik door dyslectici’ in de zin van tabel I post a-31 behorende bij de Wet OB.

Beschouwing

Op grond van de post a-31 vallen, voor zover hier relevant, onder het verlaagde tarief:

"leespennen en andere apparatuur met een vergelijkbare functie, alsmede programmatuur, die speciaal zijn ontworpen voor gebruik door dyslectici."

Voor zover van belang voor de beoordeling van de onderhavige software, is in de toelichting op post a-31 (Besluit van 31 maart 2022, Stcrt 2022, 9114) (hierna: de Toelichting) het volgende opgenomen:

"Speciaal ontworpen programmatuur is bijvoorbeeld software die ervoor zorgt dat bestaande tekst hardop wordt voorgelezen waarbij een speciale cursor het meelezen vergemakkelijkt of ervoor zorgt dat getypte teksten hardop worden voorgelezen, woorden fonetisch worden gespeld of woorden die hetzelfde klinken maar verschillende betekenissen hebben, worden voorzien van een korte uitleg of van een plaatje."

Goederen zijn alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, alsmede elektriciteit, gas, warmte of koude en dergelijke (artikel 3, zevende lid, van de Wet OB). In casu wordt het online programma niet op een gegevensdrager geleverd, maar langs elektronische weg. Op basis hiervan kwalificeert het aanbieden van het online programma niet als de levering van een goed, maar als een langs elektronische weg verrichte dienst in de zin van artikel 2a, eerste lid, onderdeel q, van de Wet OB.

Op grond van artikel 98, derde lid, van de Btw-richtlijn, is het verlaagde tarief niet van toepassing op langs elektronische weg verrichte diensten, behalve op die welke zijn vermeld in bijlage III, punten 6), 7), 8) en 13 van de Btw-richtlijn. Het online tekst-naar-spraak programma voor dyslectici valt niet onder de hiervoor genoemde punten van bijlage III van de Btw-richtlijn. De Kennisgroep concludeert derhalve dat post a-31 bij de Wet OB op die wijze moet worden uitgelegd dat daaronder niet vallen programma’s die als elektronische dienst kwalificeren. Elektronische diensten zijn uitgezonderd van toepassing van het verlaagde tarief.

Deel deze pagina