Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:210:2023:2 Ketenzorg; gedeeltelijke vergoeding door derde

Aanleiding

Belanghebbende is een samenwerkingsverband van huisartsen en andere zorgaanbieders in de zin van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 juncto Bijlage B, post b.20 bij het UB OB (hierna: Bijlage B post b.20). Zij voert de regie over de geïntegreerde (multidisciplinaire) eerstelijnszorg aan de patiënten van de aangesloten huisartsen.

De bekostiging van de organisatie van de zorg en de huisartsenzorg is vastgelegd in en gebaseerd op de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (hierna: de Beleidsregel. In de Beleidsregel wordt ruimte geboden aan verzekeraars en zorgaanbieders om afspraken te maken over de vergoeding voor de inzet van praktijkmanagers. Een praktijkmanager neemt (een deel van) de dagelijkse organisatorische taken uit handen van de huisartsen.

Belanghebbende ontvangt van de zorgverzekeraar een (gemaximeerd) bedrag voor de kosten van praktijkmanagement. Omdat dit bedrag niet toereikend is, betalen de huisartsen ook een deel van de kosten. Tegenover het bedrag dat belanghebbende van de huisartsen ontvangt, staat geen afzonderlijke prestatie.

Vraag

Zijn de betalingen door de huisartsen onderdeel van de vergoeding voor een dienst die is vrijgesteld op grond van Bijlage B post b.20?

Antwoord

Ja, de betalingen door de huisartsen zijn onderdeel van de vergoeding voor een dienst die is vrijgesteld op grond van Bijlage B post b.20. Zowel de betaling door de zorgverzekeraars als die door de huisartsen vormen de vergoeding voor de diensten die zijn vrijgesteld op basis van de genoemde post.

Beschouwing

De betalingen door de huisartsen zijn onderdeel van de vergoeding voor een dienst die is vrijgesteld op grond van Bijlage B post b.20.

Op grond van Bijlage B post b.20 zijn van belasting vrijgesteld de leveringen en diensten door samenwerkingsverbanden op het gebied van multidisciplinaire eerstelijns- en geboortezorg die kosten voor zorgprestaties declareren voor zover deze diensten worden bekostigd op grond van de Zorgverzekeringswet en nader staan beschreven in de door de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) voor deze vormen van zorg vastgestelde beleidsregels ingevolge de Wet marktordening gezondheidszorg.

Vaststaat dat belanghebbende een samenwerkingsverband is op het gebied van multidisciplinaire eerstelijnszorg. Belanghebbende declareert kosten voor zorgprestaties die worden bekostigd op grond van de Zorgverzekeringswet. In de kosten voor de zorgprestatie van de huisarts zit (ook) een component voor de organisatie van de huisartsenpraktijk. Ook is praktijkmanagement nader beschreven in de door de NZa vastgestelde beleidsregel ingevolge de Wet marktordening gezondheidszorg.

In casu valt de inzet van praktijkmanagers door belanghebbende bij de huisartsenpraktijken onder de vrijstelling, omdat deze inzet wordt bekostigd op grond van de Zorgverzekeringswet en nader staat beschreven in de eerdergenoemde Beleidsregel. De woorden “voor zover” in Bijlage B post b.20 moeten in dit kader worden gelezen in de zin dat voldoende is dat sprake is van diensten die worden bekostigd op grond van de Zorgverzekeringswet en die nader staan beschreven in de eerdergenoemde Beleidsregel, en niet in de zin dat sprake moet zijn van een integrale bekostiging. Dat de huisartsenpraktijken voor deze vrijgestelde dienst ook een deel van de vergoeding betalen aan belanghebbende, doet hier dus niet aan af.

Deel deze pagina