Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:210:2024:4 Gebitsbescherming

Aanleiding

Tandtechnicus X vervaardigt op maat gemaakte gebitsbeschermers voor sporters en levert deze als zodanig. Deze gebitsbeschermers hebben het enkele doel het gebit van de gebruiker te beschermen in sportsituaties. X krijgt voor de vervaardiging een digitale 3d-scan aangeleverd van een tandarts of voert zelf een 3d-scan uit op locatie, bijvoorbeeld op een sportclub.

Vraag

Is de levering van een gebitsbeschermer vrijgesteld op grond van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1⁰ van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: artikel 11-1-g-1⁰ Wet OB 1968)?

Antwoord

Nee, de levering van een gebitsbeschermer is niet vrijgesteld op grond van artikel 11-1-g-1⁰ Wet OB 1968. Een gebitsbeschermer om het gebit te beschermen in sportsituaties is niet bestemd voor rechtstreeks therapeutisch gebruik.

Beschouwing

De leveringen zijn niet vrijgesteld.

Op grond van artikel 11-1-g-1⁰ Wet OB 1968 zijn van de belasting vrijgesteld diensten door tandtechnici als zodanig en leveringen van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici. Deze vrijstelling is gebaseerd op artikel 132, eerste lid, aanhef en onderdeel e, btw-richtlijn (hierna: artikel 132-1-e btw-richtlijn).

In HvJ 5 oktober 2016, C-412/15 (TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH), r.o. 31 tot en met 36, (ECLI:EU:C:2016:738) overweegt het HvJ dat de medische vrijstellingen, waaronder de bepaling van artikel 132-1-e btw-richtlijn, betrekking hebben op verrichtingen die rechtstreeks verband houden met de gezondheidszorg of een therapeutisch doel hebben. Hieruit volgt dat alleen leveringen van tandprothesen die zijn bestemd voor rechtstreeks therapeutisch gebruik onder de vrijstellingsbepaling vallen.

Paragraaf 6.3 van het Besluit Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 omschrijft tandprothesen als tandtechnische werken die specifiek voor een individuele patiënt zijn vervaardigd aan de hand van gipsmodellen, wasafdrukken en dergelijke. Het besluit geeft daarbij voorbeelden van tandprothesen waaronder beugels, bruggen en MRA (Mandibulair Repositie Apparaten). Gezien de omschrijving en voorbeelden geeft het besluit geen ruimere definitie van tandprothesen dan die tandtechnische werken die zijn bestemd voor therapeutisch gebruik.

Hoewel de gebitsbeschermer mogelijk vergelijkbaar is met een mondstuk (zie een MRA) is bij de gebitsbeschermer in ieder geval geen sprake van een therapeutisch doel.

X levert gebitsbeschermers die bestemd zijn voor preventie, namelijk om het gebit te beschermen in sportsituaties. Een preventief doel kan als therapeutisch worden opgevat wanneer daarmee een ziekte, een letsel of een gezondheidsprobleem wordt afgewend, tegengegaan of voorkomen of een latent of in de kiem aanwezige ziekte wordt opgespoord (HvJ 10 juni 2010, C‑262/08 (CopyGene A/S), ECLI:EU:C:2010:328, r.o. 36). Een louter onzeker verband met een ziekte, zonder concreet risico van aantasting van de gezondheid, is in dit opzicht niet voldoende (vergelijk HvJ 4 maart 2021, C-581/19 (Frenetikexito – Unipessoal Lda), ECLI:EU:C:2021:167, r.o. 33).

In het geval van de gebitsbeschermer is slechts sprake van een algemeen preventief doel, zonder concreet risico van aantasting van de gezondheid, waardoor de gebitsbeschermer niet is bestemd voor bedoeld therapeutisch gebruik. Dat dit preventieve doel van de gebitsbeschermer in beginsel gezondheidsgerelateerd is, is niet voldoende om te spreken van een therapeutisch gebruik (vergelijk HvJ 4 maart 2021, C-581/19 (Frenetikexito – Unipessoal Lda), eerder aangehaald, r.o. 30).

Deel deze pagina