Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:210:2024:5 Oversteektochten; sport

Aanleiding

X, een stichting zonder winstoogmerk, organiseert tegen vergoeding oversteektochten in het Waddengebied. De oversteektochten betreffen intensieve wandeltochten, waarbij het gebied van het vaste land wordt overgestoken naar een bepaald Waddeneiland. Deze oversteektochten zijn primair gericht op de sportieve prestatie. Voor deelname is een goede conditie vereist. Delen van de tocht bestaan namelijk uit kwelders, modderige slikvelden, zandbanken en onderweg komen deelnemers meerdere (diepe) doorwaadbare geulen tegen. Afhankelijk van het te bereiken Waddeneiland is de wandeltijd gelet op de werking van de getijden gelegen tussen de vier en zes uur.

Vraag

Zijn de door X georganiseerde oversteektochten aan te merken als beoefening van sport in de zin van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel e, Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB 1968)?

Antwoord

Ja, de door X georganiseerde oversteektochten zijn aan te merken als beoefening van sport in de zin van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel e, Wet OB 1968.

Beschouwing

De door X georganiseerde oversteektochten zijn aan te merken als sport in de zin van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel e, Wet OB 1968. De fysieke elementen maken dat de oversteektochten in de omgangstaal worden aangemerkt als sport. Deze oversteektochten worden namelijk gekenmerkt door een zware lichamelijke component.

Op grond van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel e, Wet OB 1968 zijn van belasting vrijgesteld diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding en die door instellingen worden verricht voor personen die aan sport of lichamelijke opvoeding doen.

In artikel 11, tweede tot en met het vierde lid, Wet OB 1968 zijn nadere bepalingen opgenomen.

De vrijstelling in de Wet OB 1968 is gebaseerd op artikel 132, eerste lid, aanhef en onderdeel m, van de btw-richtlijn. Uit vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) volgt dat de vrijstellingen van artikel 132 van de btw-richtlijn autonome begrippen zijn van het Unierecht (HvJ 16 oktober 2008, C-253/07 (Canterbury Hockey Club), ECLI:EU:C:2008:571, r.o. 16 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Het begrip ‘sport’ moet volgens het HvJ voor de toepassing van de vrijstelling worden uitgelegd volgens de gebruikelijke betekenis van het begrip in de omgangstaal (HvJ 26 oktober 2017, C-90/16 (The English Bridge Union Limited), ECLI:EU:C:2017:814, r.o. 18 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Bij sportbeoefening moet het ten minste gaan om een activiteit die wordt gekenmerkt door een niet te verwaarlozen lichamelijke component (zie arrest C-90/16 (The English Bridge Union Limited), eerder aangehaald r.o. 19). Activiteiten die louter rust en ontspanning brengen, vallen echter niet onder deze bepaling, zelfs indien zij goed blijken te zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het feit dat een activiteit de lichamelijke en geestelijke gezondheid bevordert, volstaat op zichzelf niet om de activiteit als sport te kwalificeren (zie arrest C-90/16 (The English Bridge Union Limited), eerder aangehaald, r.o. 24 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Het niveau van een activiteit en de wijze van beoefening van die activiteit zijn niet doorslaggevend bij de beoordeling of een activiteit kwalificeert als sportbeoefening.

In de omgangstaal is lopen op het wad geen sport omdat de ontspanning voorop staat, vergelijkbaar met een natuurwandeling. De onderhavige oversteektocht over het wad wordt in de omgangstaal echter wel aangemerkt als sport. De oversteektocht is namelijk een fysiek intensieve vorm van lopen op het wad, gericht op de sportieve prestatie.

Vanwege de getijden dienen deelnemers de oversteek te maken binnen een tijdsbestek van vier tot zes uur. De tochten bestaan uit intensief lopen over zandbanken, door modderige slikvelden en het doorwaden van vaargeulen met als doel de overtocht binnen het tijdsbestek te volbrengen. Voor deze tochten is dan ook een goede conditie vereist.

Deel deze pagina

Op deze pagina