Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:211:2022:1 X MEPE, Griekenland

Aanleiding

X Monoprosoopi Etairia Periorismenès Efthinès (hierna: X MEPE), opgericht naar het recht van Griekenland MEPE is opgericht in [jaar]. Een MEPE wordt in het Engels vertaald als een Sole Shareholder Limited Company en betreft een vennootschap waarvan de aandelen niet aan de beurs zijn genoteerd (Zie artikel 1, lid 2; Company shares may not be represented by shares. Met het laatste begrip shares worden effecten bedoeld, niet zijnde aandelen in een Société Anonyme (vergelijkbaar met een NV)). Deze vennootschap heeft in tegenstelling tot de EPE (LLC) één aandeelhouder (artikel 43A van de Wet).

Vraag

Kwalificeert X MEPE, opgericht naar het recht van Griekenland, voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de dividendbelasting 1965 en de Wet bronbelasting 2021 als een kapitaalvennootschap of als een transparant samenwerkingsverband?

Antwoord

X MEPE, opgericht naar het recht van Griekenland, kwalificeert voor de toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de dividendbelasting 1965 en de Wet bronbelasting 2021 als een kapitaalvennootschap, zijnde een niet-transparant samenwerkingsverband.

Beschouwing

Bij deze kwalificatie kon worden beschikt over:

  • de Engelse vertaling van de wet 3190/1955 (Law on Limited Liability Companies, hierna: de wet)
  • de Engelse vertaling van de statuten van X MEPE van [datum] (hierna: de statuten)

Beoordelingswijze buitenlands samenwerkingsverband

Buitenlandse rechtsvormen of samenwerkingsverbanden moeten, voor zover dit voor Nederlandse belastingheffing van belang is, worden gekwalificeerd volgens het besluit. Uit het besluit volgt dat allereerst een analyse moet worden gemaakt aan de hand van de civielrechtelijke wet- en regelgeving van het desbetreffende land, ter beoordeling of in wezen sprake is van een kapitaalvennootschap of van een personenvennootschap. Voor deze beoordeling zijn blijkens het besluit met name vier vragen van belang: het zogenoemde toetsingskader. Dit toetsingskader is opgenomen in onderdeel 3 van het besluit. Naast dit toetsingskader kunnen, zeker als een vergelijkbare Nederlandse rechtsvorm niet bestaat, ook andere feiten en omstandigheden een rol spelen bij het bepalen van de aard van het betreffende samenwerkingsverband. Bij de initiële beoordeling van de rechtsvorm wordt niet gekeken naar de specifieke invulling die in statuten of overeenkomst aan het betreffende samenwerkingsverband wordt gegeven. Bij de kwalificatie geldt de civiele wetgeving van het betreffende land als uitgangspunt. In het geval dat de betreffende wetgeving toestaat om voor de kwalificatie relevante onderdelen statutair te regelen, kunnen de statuten van het samenwerkingsverband van belang zijn.

Toetsingskader

Het toetsingskader omvat de volgende vier vragen:

(A) Kan het samenwerkingsverband de juridische eigendom hebben van de vermogensbestanddelen waarmee het de activiteiten uitoefent?

(B) Zijn alle participanten beperkt aansprakelijk voor de schulden en de andere verplichtingen van het samenwerkingsverband?

(C) Heeft het samenwerkingsverband een in aandelen verdeeld kapitaal in civielrechtelijke zin, dan wel kan het kapitaal in maatschappelijke zin gelijkgesteld worden met een in aandelen verdeeld kapitaal?

(D) Kan er, buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging van participanten plaatsvinden zonder dat toestemming nodig is van alle participanten?

Beoordeling

Toepassing toetsingskader op de beoordeelde rechtsvorm.

A. Kan het samenwerkingsverband de juridische eigendom hebben van de vermogensbestanddelen waarmee het de activiteiten uitoefent?

Artikel 9, lid 1, van de wet vermeldt dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt indien voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van de wet (o.a. notarieel verleden akte en ingeschreven in het handelsregister). Hieruit valt af te leiden dat de MEPE het juridisch eigendom heeft van de vermogensbestanddelen waarmee het de activiteiten uitoefent.

Article 9

"1. Only from the completion of the formalities referred to in Article 8 above, the company acquires legal personality."

Het antwoord op vraag A is Ja.

B. Zijn alle participanten beperkt aansprakelijk voor de schulden en de andere verplichtingen van het samenwerkingsverband?

Bij deze vraag gaat het om de rechtstreekse, op de wet gebaseerde primaire externe aansprakelijkheid van de participanten jegens derden.

Artikel 1, lid 1, van de wet vermeldt dat enkel de vennootschap aansprakelijk is voor de schulden die voortvloeien uit de activa. Dit impliceert dat de participanten niet aansprakelijk zijn voor de schulden en verplichtingen van de vennootschap.

Article 1

"1. In the case of a limited liablity company, only the company is liable for the corporate obligations through this property."

Het antwoord op vraag B is Ja.

C. Heeft het samenwerkingsverband een in aandelen verdeeld kapitaal in civielrechtelijke zin, dan wel kan het kapitaal in maatschappelijke zin gelijkgesteld worden met een in aandelen verdeeld kapitaal?

Ingevolge artikel 4, lid 1 en lid 2 van de wet bedraagt het minimumkapitaal van de vennootschap € 4.500 en is het kapitaal verdeeld in aandelen met een minimumwaarde van € 30. Blijkens de statuten bedraagt het aandelenkapitaal meer dan € 4.500  en is dit verdeeld over x aandelen met een nominale waarde van € 30 elk.

Article 4

"1. The capital of the company may not be less than four thousand five hundred (4,500) euros, fully paid during the preparation of the partnership contract . " At least half of this amount must be paid in cash . *** ( see comments ) In case of which , the above threshold is not sufficient for the assistance of the conditions of paragraph 2 this is increasedby the necessary amount .The provisions of the second subparagraph shall continue to apply after the capital increase of the existing companies.

2. The participation share of the partner may not be set lower than thirty ( 30) euros or a multiple of this amount . Each partner participates in the company only for one share and for more than one company share that constitutes his share , if his contribution is a multiplication of the participation share according to the statutory amount."

Het antwoord op vraag C is Ja.

D. Kan er, buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging van participanten plaatsvinden zonder dat toestemming nodig is van alle participanten?

De wet geeft in artikel 28 voorwaarden weer waaronder de overdracht van aandelen kan plaatsvinden. In beginsel is een vrije overdracht onder de levenden mogelijk, maar statutair kan hier van afgeweken worden. Artikel x van de statuten maakt hier geen inbreuk op en vermeldt dat de aandelen vrij overdraagbaar zijn.

Article 28

"1. Except for the contrary provision of the articles of asscociation and subject to article 29 par. 1, the company share is transferable by live transaction.

2. The articles of association may stipulate that the transfer of the company share is allowed only under certain conditions and that the partners are preferred on equal terms . In the latter case , exercising the pre-emptive right of several partners , all due to their participation .

3. The transfer of the company share is made only through a notarial document including the nameprofession , residence and citizenship of the person to whom the transfer is made , and results

for the company from the registration in the article 25 partner book . The registration , if the conditions of the transfer have been observed according to the statute and the law , is made at the request of the transferor or the person to whom the transfer is made , upon the presentation of a copy of the performed deed .

4. The company may in no case acquire its own company shares."

Article 29

"1. The articles of association may not stipulate that the transfer of the company share is prohibited due to death or due to dowry . However , it may be stipulated that the company share will be redeemed, in such cases, by a person nominated by the company during the its real value , determined by the President of the Court of First Instance in the procedure of article 634 of the Civil Procedure ."

Article x Statuten

"De bedrijfsaandelen mogen vrij worden overgedragen om enige algemeen legitieme reden."

(uit het Grieks vertaald via Google-translate)

Het antwoord op vraag D is Ja.

Conclusie

In onderdeel 3.4 van het besluit wordt ingegaan op het onderscheid tussen een kapitaal- en een personenvennootschap. Van een kapitaalvennootschap is sprake indien tenminste drie van de vier vragen bevestigend worden beantwoord. Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad, 2 juni 2006, nr. 40.919 (BNB 2006/288c*,ECLI:NL:HR:2006:AX2034) is tevens sprake van een kapitaalvennootschap, wanneer de vragen A en B bevestigend worden beantwoord en de onderneming ook overigens niet voor rekening en risico van de participanten wordt gedreven.

Ten aanzien van deze vennootschap worden alle vier de vragen bevestigend beantwoord. De MEPE kwalificeert daarom voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de dividendbelasting 1965 en de Wet bronbelasting 2021 als een kapitaalvennootschap, zijnde een niet-transparant samenwerkingsverband.

Deel deze pagina