Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:211:2022:2 CH SA Zwitserland

Aanleiding

CH Société Anonyme (hierna: CH SA) is opgericht in 2007. In verband met de toepassing van de deelnemingsvrijstelling is van belang of CH SA voor de Nederlandse belastingheffing kwalificeert als kapitaalvennootschap.

Vraag

Kwalificeert CH SA, opgericht naar het recht van Zwitserland, voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de dividendbelasting 1965 en de Wet bronbelasting 2021 als een kapitaalvennootschap of als een transparant samenwerkingsverband?

Antwoord

CH SA, opgericht naar het recht van Zwitserland, kwalificeert voor de toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de dividendbelasting 1965 en de Wet bronbelasting 2021 als een kapitaalvennootschap, zijnde een niet-transparant samenwerkingsverband.

Beschouwing

Bij deze kwalificatie kon worden beschikt over:

  1. het besluit van de Staatssecretaris van 11 december 2009, nr. CPP2009/519M (hierna: het besluit)
  2. Code des Obligations du 30 mars 1911, articles 620-763 (hierna: de wet). https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr
  3. Statutes de CH SA du [datum] (hierna: de statuten)

Beoordelingswijze buitenlands samenwerkingsverband

Buitenlandse rechtsvormen of samenwerkingsverbanden moeten, voor zover dit voor Nederlandse belastingheffing van belang is, worden gekwalificeerd volgens het besluit. Uit het besluit volgt dat allereerst een analyse moet worden gemaakt aan de hand van de civielrechtelijke wet- en regelgeving van het desbetreffende land, ter beoordeling of in wezen sprake is van een kapitaalvennootschap of van een personenvennootschap. Voor deze beoordeling zijn blijkens het besluit met name vier vragen van belang: het zogenoemde toetsingskader. Dit toetsingskader is opgenomen in onderdeel 3 van het besluit. Naast dit toetsingskader kunnen, zeker als een vergelijkbare Nederlandse rechtsvorm niet bestaat, ook andere feiten en omstandigheden een rol spelen bij het bepalen van de aard van het betreffende samenwerkingsverband.

Bij de initiële beoordeling van de rechtsvorm wordt niet gekeken naar de specifieke invulling die in statuten of overeenkomst aan het betreffende samenwerkingsverband wordt gegeven. Bij de kwalificatie geldt de civiele wetgeving van het betreffende land als uitgangspunt. In het geval dat de betreffende wetgeving toestaat om voor de kwalificatie relevante onderdelen statutair te regelen, kunnen de statuten van het samenwerkingsverband van belang zijn.

Toetsingskader

Het toetsingskader omvat de volgende vier vragen:

(A) Kan het samenwerkingsverband de juridische eigendom hebben van de vermogensbestanddelen waarmee het de activiteiten uitoefent?

(B) Zijn alle participanten beperkt aansprakelijk voor de schulden en de andere verplichtingen van het samenwerkingsverband?

(C) Heeft het samenwerkingsverband een in aandelen verdeeld kapitaal in civielrechtelijke zin, dan wel kan het kapitaal in maatschappelijke zin gelijkgesteld worden met een in aandelen verdeeld kapitaal?

(D) Kan er, buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging van participanten plaatsvinden zonder dat toestemming nodig is van alle participanten?

Beoordeling

Toepassing toetsingskader op de beoordeelde rechtsvorm.

A. Kan het samenwerkingsverband de juridische eigendom hebben van de vermogensbestanddelen waarmee het de activiteiten uitoefent?

Article 643, lid 1,van de wet vermeldt dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt vanaf het moment van inschrijving in het handelsregister. Hieruit valt af te leiden dat de SA het juridisch eigendom heeft van de vermogensbestanddelen waarmee het de activiteiten uitoefent.

Art. 643.

"1. La société n'acquiert pas la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce"

Het antwoord op vraag A is Ja.

B. Zijn alle participanten beperkt aansprakelijk voor de schulden en de andere verplichtingen van het samenwerkingsverband?

Bij deze vraag gaat het om de rechtstreekse, op de wet gebaseerde primaire externe aansprakelijkheid van de participanten jegens derden.

Artikel 620, lid 2 van de wet geeft aan dat de participanten van de SA niet aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van de vennootschap.

Art. 620

"2. Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales."

Het antwoord op vraag B is Ja.

C. Heeft het samenwerkingsverband een in aandelen verdeeld kapitaal in civielrechtelijke zin, dan wel kan het kapitaal in maatschappelijke zin gelijkgesteld worden met een in aandelen verdeeld kapitaal?

Artikel 620, lid 1, van de wet vermeldt dat het kapitaal van een SA is verdeeld in aandelen. In artikel 621 van de wet wordt aangegeven dat het minimum kapitaal 100.000 franken bedraagt. CH SA heeft ingevolge artikel [..] van de statuten een kapitaal van meer dan 100.000 franken, verdeeld in aandelen van 100 franken ieder.

Art 620

"1 La société anonyme est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions est déterminé à l’avance , divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social."

Art 621

"Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs."

Het antwoord op vraag C is Ja.

D. Kan er, buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging van participanten plaatsvinden zonder dat toestemming nodig is van alle participanten?

De wet vermeldt in artikel 627, lid 8 dat de statuten bepalingen moet bevatten over eventuele beperkingen met betrekking tot de verhandelbaarheid van de aandelen. Artikel [..] van de statuten vermeldt dat de overdracht van aandelen wordt uitgevoerd met goedkeuring of schriftelijke opdracht. Verondersteld wordt dat dit een goedkeuring of een opdracht is van de verkoper. Er zijn geen restricties in de statuten opgenomen dat de overdracht dient geschieden met toestemming van de overige aandeelhouders.

Art 627

"Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant:

8. les restrictions de la transmissibilité des actions nominatives;"

Het antwoord op vraag D is Ja.

Conclusie

In onderdeel 3.4 van het besluit wordt ingegaan op het onderscheid tussen een kapitaal- en een personenvennootschap. Van een kapitaalvennootschap is sprake indien tenminste drie van de vier vragen bevestigend worden beantwoord. Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad, 2 juni 2006, nr. 40.919 (BNB 2006/288c*, ECLI:NL:HR:2006:AX2034) is tevens sprake van een kapitaalvennootschap, wanneer de vragen A en B bevestigend worden beantwoord en de onderneming ook overigens niet voor rekening en risico van de participanten wordt gedreven.

Ten aanzien van deze vennootschap worden alle vier de vragen bevestigend beantwoord. De SA naar het recht van Zwitserland kwalificeert daarom voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de dividendbelasting 1965 en de Wet bronbelasting 2021 als een kapitaalvennootschap, zijnde een niet-transparant samenwerkingsverband.

Deel deze pagina