Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:211:2022:4 Partnership, Hong Kong

Aanleiding

In de Partnerships Ordinance van Hong Kong wordt de Partnership als volgt omschreven:

"Definition of partnership

Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit."

Inschrijving van de Partnership bij de Registrar of Companies is niet vereist.  De Partnership wordt in het recht van Hong Kong onderscheiden van de Limited Partnership. Voor de Limited Partnership geldt wel de verplichting tot inschrijving. Wordt door een Limited Partnership niet aan deze verplichting voldaan, dan  wordt een (general) Partnership aangenomen. Omdat voor een Partnership naar het recht van Hong Kong geen registratie is vereist worden in de Ordinance regels gegeven om vast te stellen of en wanneer een partnership aanwezig is.

De Partnership een rechtsvorm die een contractuele basis heeft. Dit houdt in dat ieder partner de Partnership in beginsel in het rechtsverkeer kan vertegenwoordigen. In de Ordinance is het volgende hierover opgenomen:

"Power of partner to bind firm

Every partner is an agent of the firm and his other partners for the purpose of the business of the partnership; and the acts of every partner who does any act for carrying on in the usual way business of the kind carried on by the firm of which he is a member bind the firm and his partners, unless the partner so acting has in fact no authority to act for the firm in the particular matter, and the person with whom he is dealing either knows that he has no authority or does not know or believe him to be a partner."

Vraag

Kwalificeert een Partnership naar het recht van Hongkong, voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de dividendbelasting 1965 en de Wet bronbelasting 2021 als een kapitaalvennootschap of als een transparant samenwerkingsverband?

Antwoord

Een Partnership naar het recht van Hong Kong kwalificeert voor de toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de dividendbelasting 1965 en de Wet bronbelasting 2021 als een transparant samenwerkingsverband.

Beschouwing

Bij deze kwalificatie kon worden beschikt over:

  • het besluit van de staatssecretaris van 11 december 2009, nr. CPP2009/519M (hierna: “het besluit”);
  • The Partnership Ordinance van Hong Kong,
  • Inschrijving bij het Business Registration Office van het de Inland Revenue Department.

Over een Partnership-overeenkomst kon niet worden beschikt.

Voor de Partnership is geen oprichtingsakte vereist.

Beoordelingswijze buitenlands samenwerkingsverband

Buitenlandse rechtsvormen of samenwerkingsverbanden moeten, voor zover dit voor Nederlandse belastingheffing van belang is, worden gekwalificeerd volgens het besluit. Uit het besluit volgt dat allereerst een analyse moet worden gemaakt aan de hand van de civielrechtelijke wet- en regelgeving van het desbetreffende land, ter beoordeling of in wezen sprake is van een kapitaalvennootschap of van een personenvennootschap. Voor deze beoordeling zijn blijkens het besluit met name vier vragen van belang: het zogenoemde toetsingskader. Dit toetsingskader is opgenomen in onderdeel 3 van het besluit. Naast dit toetsingskader kunnen, zeker als een vergelijkbare Nederlandse rechtsvorm niet bestaat, ook andere feiten en omstandigheden een rol spelen bij het bepalen van de aard van het betreffende samenwerkingsverband.

Bij de initiële beoordeling van de rechtsvorm wordt niet gekeken naar de specifieke invulling die in statuten of overeenkomst aan het betreffende samenwerkingsverband wordt gegeven. Bij de kwalificatie geldt de civiele wetgeving van het betreffende land als uitgangspunt. In het geval dat de betreffende wetgeving toestaat om voor de kwalificatie relevante onderdelen statutair te regelen, kunnen de statuten van het samenwerkingsverband van belang zijn.

Toetsingskader

Het toetsingskader omvat de volgende vier vragen:

(A) Kan het samenwerkingsverband de juridische eigendom hebben van de vermogensbestanddelen waarmee het de activiteiten uitoefent?

(B) Zijn alle participanten beperkt aansprakelijk voor de schulden en de andere verplichtingen van het samenwerkingsverband?

(C) Heeft het samenwerkingsverband een in aandelen verdeeld kapitaal in civielrechtelijke zin, dan wel kan het kapitaal in maatschappelijke zin gelijkgesteld worden met een in aandelen verdeeld kapitaal?

(D) Kan er, buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging van participanten plaatsvinden zonder dat toestemming nodig is van alle participanten?

Beoordeling

Toepassing toetsingskader op de beoordeelde rechtsvorm.

A. Kan het samenwerkingsverband de juridische eigendom hebben van de vermogensbestanddelen waarmee het de activiteiten uitoefent?

De partnership naar het recht van Hong Kong is een contract. De Partnership wordt niet als een zelfstandig rechtspersoon (incorporated) aangemerkt.

"Definition of partnership.

Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit."

Wanneer in de Ordinance sprake is van ondernemingsvermogen van de Partnership dan wordt hiermee het naar vormen van mede-eigendom verwezen. Om te kunnen bepalen of een Partnership aanwezig is worden in dit verband de begrippen joint property en common property genoemd.

De zijn begrippen die zijn ontleend aan het eigendomsrecht van landen in de Angel- Saksische rechtstraditie.

"Rules for determining existence of partnership

In determining whether a partnership does or does not exist, regard shall be had to the following rules—(a)

joint tenancy, tenancy in common, joint property, common property, or part ownership does not of itself create a partnership as to anything so held or owned, whether the tenants or owners do or do not share any profits made by the use thereof;"

Het antwoord op vraag A is nee.

B. Zijn alle participanten beperkt aansprakelijk voor de schulden en de andere verplichtingen van het samenwerkingsverband?

In de Partnership Ordinance van Hong Kong is inzake de aansprakelijkheid van de participanten het volgende opgenomen:

"11. Liability of partners

Every partner in a firm is liable jointly with the other partners for all debts and obligations of the firm incurred while he is a partner; and after his death his estate is also severally liable in a due course of administration for such debts and obligations, so far as they remain unsatisfied but subject to the prior payment of his separate debts."

"12. Liability of firm for wrongs

Where, by any wrongful act or omission of any partner acting in the ordinary course of the business of the firm or with the authority of his co-partners, loss or injury is caused to any person not being a partner in the firm, or any penalty is incurred, the firm is liable therefor to the same extent as the partner so acting or omitting to act."

Er is geen sprake van een beperking van de aansprakelijkheid van de deelnemers.

Het antwoord op vraag B is nee.

C. Heeft het samenwerkingsverband een in aandelen verdeeld kapitaal in civielrechtelijke zin, dan wel kan het kapitaal in maatschappelijke zin gelijkgesteld worden met een in aandelen verdeeld kapitaal?

"26. Rules as to interests and duties of partners, subject to special agreement

The interests of partners in the partnership property, and their rights and duties in relation to the partnership, shall be determined, subject to any agreement, express or implied, between the partners, by the following rules—all the partners are entitled to share equally in the capital and profits of the business, and must contribute equally towards the losses, whether of capital or otherwise, sustained by the firm;"

De Partnership naar het recht van Hong Kong heeft geen in aandelen verdeeld kapitaal.

Het antwoord op vraag C is nee.

D. Kan er, buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging van participanten plaatsvinden zonder dat toestemming nodig is van alle participanten?

In de Partnership Ordinance van Hong Kong is het volgende opgenomen.

"26. Rules as to interests and duties of partners, subject to special agreement

The interests of partners in the partnership property, and their rights and duties in relation to the partnership, shall be determined, subject to any agreement, express or implied, between the partners, by the following rules

  • no person may be introduced as a partner without the consent of all existing partners;"

Een Partnership wordt ook in het recht van Hong Kong op grond van een persoonlijke samenwerking aangegaan. Het uitgangspunt van de Partnership naar het recht van Hong Kong is dat de toestemming van alle partners is vereist voor het toetreden van een nieuwe partner. Niet is gebleken dat een afwijkende bepaling in een Partnership overeenkomst zou zijn overeengekomen.

Het antwoord op vraag D is Nee.

Vervolg beoordeling

In onderdeel 3.4 van het besluit wordt ingegaan op het onderscheid tussen een kapitaal- en een personenvennootschap. Van een kapitaalvennootschap is sprake indien tenminste drie van de vier vragen bevestigend worden beantwoord. Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad, 2 juni 2006, nr. 40.919 (BNB 2006/288c*, ECLI:NL:HR:2006:AX2034 ) is tevens sprake van een kapitaalvennootschap, wanneer de vragen A en B bevestigend worden beantwoord en de onderneming ook overigens niet voor rekening en risico van de participanten wordt gedreven.

Indien na beantwoording van de toetsingsvragen de conclusie luidt dat geen sprake is van een kapitaalvennootschap is in beginsel sprake van een personenvennootschap. Dit is slechts anders wanneer sprake is van een samenwerkingsverband dat overeenkomt met een Nederlandse (open) commanditaire vennootschap (CV) of de personenvennootschap in casu als kapitaalvennootschap deelneemt aan het economische verkeer.

Conclusie beoordeling

Ten aanzien van dit Partnership worden alle vier de vragen ontkennend beantwoord. Van de hiervoor genoemde uitzondering is geen sprake. Het Partnership naar het recht van Hong Kong kwalificeert daarom voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de dividendbelasting 1965 en de Wet bronbelasting 2021 als een transparant samenwerkingsverband.

Deel deze pagina

Op deze pagina