Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

199 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

KG:003:2023:10 Forfaitair voordeel – blooteigenaar en vruchtgebruiker

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft de blote eigendom van alle aandelen in A BV. Y heeft het vruchtgebruik van deze aandelen. De waarde in het economisch verkeer (hierna: wev) van de blote eigendom van de aandelen in A…

KG:212:2023:7 Realisatie milieubedrijfsmiddel van een hogere categorie dan oorspronkelijk gemeld bij RVO

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In 2020 wordt een tijdige melding bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) gedaan voor een duurzame melkveestal, Milieulijst 2020 code A 2210; de investering bedraagt € 1 miljoen. De hierbij passende milieu-investeringsaftrek…

KG:003:2023:9 Certificering van lidmaatschapsrechten in een coöperatie

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X bezit 25% van de lidmaatschapsrechten in een coöperatie en heeft daardoor een aanmerkelijk belang in deze coöperatie. Op enig moment wil X zijn lidmaatschapsrechten certificeren door overdracht van deze lidmaatschapsrechten aan een stichting…

KG:003:2023:8 Omzetting verlies uit aanmerkelijk belang in een belastingkorting

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft een aanmerkelijk belang in X BV. In 2016 wordt deze bv geliquideerd. Als gevolg hiervan is voor X in 2016 sprake van een verlies uit aanmerkelijk belang. In de jaren 2017 tot…

KG:003:2023:7 Overgangsbepaling vereisten hypotheekrecht bij oversluiten eigenwoningschuld naar eigen vennootschap

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is op 1 januari 2019 een schuld aangegaan bij een bank ter financiering van zijn eigen woning. Op 1 januari 2023 besluit hij deze schuld te herfinancieren bij zijn eigen vennootschap. De schuld…

KG:202:2023:29 Fiscaal partnerschap bij opname in een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten

14-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Bij belastingplichtige is de ziekte van Parkinson vastgesteld. Op een gegeven moment is haar gezondheid zodanig verslechterd dat ze niet langer thuis kan wonen. Ze krijgt een indicatie op grond van de Wet langdurige…

KG:202:2023:28 Bruikleen en leasing van een hulpmiddel en uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding                                             Sommige verzekeraars sluiten contracten af met audiciens voor gehoorapparaten in bruikleen. Men biedt aan de verzekerde aan dat als deze akkoord gaat met bruikleen van een gehoorapparaat, deze niet te maken krijgt met een…

KG:051:2023:10 Aflossingsachterstand en renteaftrek

12-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige is op 2 januari 2013 een eigenwoningschuld van € 200.000 aangegaan, waarop ten minste annuïtair wordt afgelost. De maximale looptijd van de eigenwoningschuld is 360 maanden en eindigt in beginsel uiterlijk 31…

KG:051:2023:9 Schuld aangegaan bij de fiscale partner en herfinanciering bij een bank

24-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige en zijn fiscale partner kopen samen hun eerste woning. De belastingplichtige gaat voor de aankoop van zijn eigendomsaandeel in de woning een lening aan bij de fiscale partner. Na verloop van tijd…

KG:051:2023:8 Herkwalificatie box 3-schuld tot eigenwoningschuld

24-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft voor het eerst een eigen woning gekocht. Hiervoor heeft hij een aflossingsvrije lening gesloten. De belastingplichtige heeft geen recht op het overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden, waardoor deze lening op grond van…

KG:003:2023:6 Geen forfaitair voordeel bij een middellijk gehouden lucratief belang

22-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in Nederland en bezit alle aandelen van een in het buitenland gevestigde vennootschap Y. X werkt vanuit Nederland voor Z, een internationaal private equity-huis. Door middel van vennootschap Y bezit X een…

KG:003:2023:5 Forfaitair voordeel ingeval van immigratie in de loop van het jaar  

22-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in de Verenigde Staten (VS). Hij bezit alle aandelen in een (niet-transparante) US LLC. De bezittingen van de LLC bestaan uit beleggingen. In de loop van 2022 immigreert X naar Nederland, terwijl…

KG:202:2023:27 Kosten dolfijntherapie en uitgaven voor specifieke zorgkosten

27-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige neemt deel aan een behandelingsprogramma met behulp van dolfijnen in het buitenland. Deze dolfijntherapie kan bijdragen aan een betere cognitie en mobiliteit voor mensen met een breed scala aan ontwikkelingsbeperkingen, fysieke en emotionele…

KG:202:2023:26 Voorwaarden uit dieetkostentabel bij uitgaven voor specifieke zorgkosten

27-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft de ziekte van Crohn (een darmziekte). Hiervoor is een monosacharidenbeperkt dieet voorgeschreven. In de zogenoemde dieetkostentabel van artikel 37 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 (hierna: URIB 2001) staat de ziekte van Crohn…

KG:212:2023:6 Toetsing investeringsplafond MIA/Vamil door RVO

27-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ondernemer meldt per jaar meerdere milieu-bedrijfsmiddelen bij RVO. Als het totaal van deze meldingen het in artikel 3 van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (hierna: Aanwijzingsregeling 2009) genoemde maximum overschrijdt…

KG:202:2023:25 Middeling bij inkomensbestanddeel waarop een bijzonder tarief is toegepast

25-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op een inkomensbestanddeel is bij de heffing een bijzonder tarief toegepast. Belanghebbende verzoekt om middeling over de jaren waar dit inkomensbestanddeel in betrokken is. Het gaat hierbij om de (fictieve) afkoop van de saldolijfrente…

KG:212:2023:5 KIA bij een ruisende inbreng in een bestaande BV

25-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X bezit alle aandelen van een BV en exploiteert daarnaast voor eigen rekening en risico een onderneming. X is voornemens zijn onderneming ruisend in te brengen in zijn bestaande BV. De tegenprestatie wordt voldaan…

KG:003:2023:4 Maximumbedrag excessief lenen en verkrijging krachtens erfrecht

20-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is enig erfgenaam van Y. Tot de nalatenschap van Y behoren onder meer aandelen in A BV en diverse schulden aan A BV. Na vererving bedragen de schulden van X aan A BV…

KG:212:2023:4 Doorschuiffaciliteit ex artikel 3.62 Wet IB 2001 en verhuurde onderneming

18-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige exploiteert voor eigen rekening en risico een onderneming. Op enig moment stopt de eigen exploitatie en wordt de zaak verhuurd aan derden. Een half jaar later overlijdt de belastingplichtige. Vraag Is de…

KG:003:2023:3 Gevolgen bij omzetting van open CV naar besloten CV

18-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft een aanmerkelijk belang in een open commanditaire vennootschap (hierna: OCV). De OCV houdt aandelen in een BV. Op enig moment worden de bepalingen over het toestemmingsvereiste in de OCV-overeenkomst gewijzigd, waardoor vanaf…

KG:003:2023:2 Aandelenfusie met open CV

18-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X bezit alle aandelen in een open commanditaire vennootschap (artikel 2, derde lid, onderdeel f, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen). De open commanditaire vennootschap (hierna: OCV) houdt alle aandelen in een besloten vennootschap…

KG:202:2023:24 Tijdsevenredige toepassing aftrek extra kleding en beddengoed

13-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is op 1 juli van het belastingjaar chronisch ziek geworden en heeft als gevolg van deze ziekte extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Boven een bepaald bedrag aan aangetoonde uitgaven voor extra kleding…

KG:213:2023:3 Doorzak van een interest rate swap en het vervangen van clausules van een interest rate swap

11-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft contracten afgesloten bij Bank X om het variabelerenterisico op bestaande en toekomstige variabel rentende leningen bij Bank Y en Bank Z af te dekken. Zoals omschreven in rechtsoverweging 5.1 van de prejudiciële…

KG:051:2023:7 Eigen woning en begrip tijdelijk bij uitzending naar het buitenland

11-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een man en een vrouw hebben een eigen woning die ten minste een jaar als hoofdverblijf ter beschikking heeft gestaan. De man wordt voor zijn werk uitgezonden naar het buitenland en zijn vrouw gaat…

KG:202:2023:23 Bezwaar tegen onderliggende aftrekposten bij herzieningsbeschikking restant persoonsgebonden aftrek

06-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft een aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) ingediend met een verzamelinkomen (box 1, box 2 en box 3) van € 0 en een persoonsgebonden aftrek van € 15.000 bestaande uit uitgaven…