Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

255 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:202:2024:5 Biologische sondevoeding en uitgaven voor specifieke zorgkosten

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een kind van belastingplichtige heeft verschillende medische aandoeningen. Hierdoor kan het kind niet op normale wijze eten en is het volledig afhankelijk van sondevoeding. Daarnaast moet het kind zich volgens een door de huisarts…

KG:051:2024:5 Geen aftrek advieskosten als lening niet wordt afgesloten of aangepast

06-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een adviseur heeft advieskosten in rekening gebracht voor een lening die tot een eigenwoningschuld zou moeten leiden. Of de advieskosten worden in rekening gebracht voor aanpassing van een lening die al als eigenwoningschuld kwalificeert.…

KG:051:2024:4 Aftrek advies- en afsluitkosten bij afsluiten of aanpassen rentecontract

01-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning en een eigenwoningschuld. De belastingplichtige wil een reguliere dan wel tussentijdse renteaanpassing doen, waarvoor de geldverstrekker hem een aanbod voor een nieuw rentecontract doet. De belastingplichtige sluit op…

KG:051:2024:3 Geen aftrekbare kosten eigen woning als bij verstrijken rentevastperiode wordt gekozen voor langere rentevastperiode dan resterende looptijd

01-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een aflossingsvrije lening met een daaraan gekoppelde kapitaalverzekering eigen woning (hierna: KEW), waarmee de lening aan het einde van de looptijd wordt afgelost. De lening kwalificeert als eigenwoningschuld. Omdat de rentevastperiode…

KG:051:2024:2 Zesmaandsgoedkeuring voor verbouwingsdepot, maar niet voor nieuwbouwdepot

01-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige sluit een koop/aanneemovereenkomst voor de bouw van een nieuwbouwwoning en gaat hiervoor een schuld aan bij een bank. De schuld kwalificeert als eigenwoningschuld. Het geleende bedrag wordt volledig op een nieuwbouwdepot gestort.…

KG:051:2024:1 Aftrekbare kosten eigen woning verplicht in aanmerking nemen

01-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning en een eigenwoningschuld. De rente is op grond van artikel 3.120, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) aftrekbaar. De belastingplichtige wil…

KG:212:2024:1 Overdracht firma-aandeel tijdens voorperiode geruisloze inbreng bv

01-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Ouder en kind zijn samen firmant in een vof. Het kind heeft op 20 september 2022 een intentieverklaring tot oprichting van een bv geregistreerd. In de intentieverklaring is opgenomen dat het kind voornemens is…

KG:041:2024:8 Zeevarende die volledig buiten Nederland werkt

27-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inwoner van België is werkzaam als zeevarende in het internationaal verkeer. Hij werkt voor een Nederlandse inhoudingsplichtige en vervult zijn dienstbetrekking geheel buiten Nederland. Artikel 15, derde lid van het belastingverdrag Nederland –…

KG:003:2024:2 Doorschuifregeling en tracking stocks

15-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV bezit de volledige eigendom van alle aandelen in Y BV. Daarnaast bezit X BV een pand dat in gebruik is bij de onderneming van Y BV. Het aandelenkapitaal van X BV bestaat…

KG:202:2024:4 Waardering lidmaatschapsrecht in een VvE en box 3

14-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De voorzitter van een Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE) heeft aan het einde van het kalenderjaar - na instemming van de VvE - een opdracht voor onderhoudswerkzaamheden aan een aannemer verstrekt voor een bedrag…

KG:003:2024:1 Saldering positief en negatief vervreemdingsvoordeel bij emigratie

06-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft een aanmerkelijk belang in een tweetal vennootschappen, A BV en B BV. In 2022 emigreert X naar Duitsland. Op dat moment geldt voor deze aanmerkelijkbelangpakketten het volgende: WEV = waarde in het…

KG:202:2024:3 Aanpassing auto die niet op naam staat en uitgaven voor specifieke zorgkosten

30-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige is gehandicapt en rolstoelgebonden. Hij koopt een auto die hij vervolgens voor € 10.000 laat aanpassen om de auto geschikt te maken voor het vervoer van een rolstoel. Belastingplichtige kan niet zelf auto…

KG:202:2024:2 Bril voor kleurenblindheid en uitgaven voor specifieke zorgkosten

23-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende is kleurenblind. Hij is werkzaam als elektrotechnicus en heeft hierbij moeite met het onderscheiden van gekleurde draden. Hij schaft hiervoor een bril voor kleurenblindheid aan. Vraag Komen de aanschafkosten voor een bril voor…

KG:041:2024:1 Artikel 1.7, tweede lid, onderdeel c, Wet IB 2001 – waardeoverdracht

18-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A, inwoner van Nederland, heeft in België een tweede pijlerpensioen opgebouwd als werknemer van een Belgische werkgever. Het Belgische pensioen is aan te merken als een pensioen in de zin van artikel 1.7, tweede…

KG:202:2024:1 IACK bij bird nesting

16-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Na een scheiding zijn belastingplichtige en de ex-partner een bijzondere vorm van co-ouderschap overeengekomen, het zogenaamde bird nesting. Bird nesting houdt in dat de ouders van woning wisselen in plaats van de kinderen. De…

KG:213:2024:3 Toepassing ruilarresten bij gebruik cryptotradingbot

09-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige handelt geautomatiseerd in cryptovaluta door middel van een zelf-geprogrammeerde tradingbot. Hierbij gaat het om arbitragetrading waarbij handelaren proberen gebruik te maken van marktimperfecties, zoals koersverschillen tussen verschillende handelsplaatsen. De koersen worden in de…

KG:213:2024:2 Toepassing ruilarresten bij onderhandse cryptohandel

09-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige handelt onderhands in cryptovaluta en maakt hierbij gebruik van een online marktplaats. Op deze marktplaats kunnen handelaren zoals belastingplichtige een advertentie plaatsen en op die manier in contact komen met potentiële handelspartners. Uitgangspunt…

KG:051:2023:22 Woning en bestaande eigenwoningschuld naar box 3 en weer terug

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft vóór 2013 een woning gekocht, waarvoor hij een aflossingsvrije lening is aangegaan. De aflossingsvrije lening kwalificeert als een bestaande eigenwoningschuld (hierna: BEWS) in de zin van artikel 10bis.1 van de Wet…

KG:051:2023:21 Bestaande eigenwoningschuld gaat over op nieuwe woning

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning met een bestaande eigenwoningschuld (hierna: BEWS) in de zin van artikel 10bis.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Hij koopt een nieuwe woning en betrekt…

KG:051:2023:20 Verhuisregeling, terwijl de woning niet direct te koop staat

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning die hij op enig moment in 2021 heeft verlaten, om in een andere woning samen te gaan wonen. Zijn woning is hierdoor leeg komen te staan, maar de…

KG:003:2023:12 Winstrechtverplichting en excessief lenen

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is enig aandeelhouder van A BV. Deze vennootschap drijft een onderneming. De waarde in het economisch verkeer van deze onderneming bedraagt € 2.000.000. A BV draagt de onderneming tegen een 4-jarig winstrecht over…

KG:003:2023:11 Excessief lenen en eigenwoningschuld ingeval eigen woning en eigenwoningschuld beide behoren tot ondernemingsvermogen aanmerkelijkbelanghouder/IB-ondernemer

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft een aanmerkelijk belang in A BV. X heeft ook een IB-onderneming. De aandelen in A BV behoren niet tot het ondernemingsvermogen van deze IB-onderneming. Een woning (hierna: ondernemerswoning) en de schuld ter…

KG:202:2023:47 Middeling bij (gedeeltelijke) premieplicht

19-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige die gebruik wil maken van de middelingsregeling, is niet in alle jaren (volledig) premieplichtig. Bij de berekening van de middelingsteruggaaf wordt niet alleen de inkomstenbelasting (hierna: IB) herrekend, maar ook de premie…

KG:070:2023:22 Betalingsverplichting die voortvloeit uit uitgestelde bruidsschat: geen periodieke onderhoudsverplichting

14-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het verleden is in het buitenland het religieuze huwelijk van de man en de vrouw gesloten. Vóór de huwelijkssluiting zijn afspraken gemaakt over de bruidsschat van de man aan de vrouw. Deze afspraken…

KG:070:2023:21 Bemiddelingskosten bij een direct ingaande lijfrente

14-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige wil bij het bereiken van de expiratie-/einddatum van een afgesloten lijfrentecontract een direct ingaande lijfrente afsluiten. De belastingplichtige kan deze lijfrente online afsluiten zonder tussenkomst van een deskundige als de belastingplichtige zelf…