Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

100 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Vennootschapsbelasting (VPB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:011:2023:13 Giftenaftrek bij de bv met als enig aandeelhouder een vereniging

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van het eerdere kennisgroepstandpunt KG:011:2022:12 is de vraag opgekomen hoe de gift van een bv aan een ANBI kan kwalificeren als de aandeelhouder van de bv een vereniging is. De feiten van…

KG:213:2023:4 Afboeken heffingsvermindering verhuurderheffing na HR 8 juli 2022

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De verhuurderheffing is sinds invoering in 2013 een belasting op sociale huurwoningen van verhuurders die meer dan 50 sociale huurwoningen bezitten. Een verhuurder die meer dan 50 sociale huurwoningen bezit komt eventueel in aanmerking…

KG:211:2023:3 Voldoet een in een andere EU-lidstaat gevestigd pensioenfonds aan de vereisten voor toepassing van de Nederlandse subjectieve vrijstelling voor pensioenlichamen?

26-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende, een in een andere EU-lidstaat gevestigd bij wet ingesteld lichaam, voert aldaar onder meer werkzaamheden uit die bestaan uit het verstrekken van pensioen aan werknemers en gewezen werknemers, hun partners en hun kinderen.…

KG:211:2023:2 Kwalificatie Albanese rechtsvorm ‘Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar’

12-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vond plaats naar aanleiding van de aanmelding van een lichaam met deze rechtsvorm als buitenlands belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. Vraag Kwalificeert een ‘Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar’ (hierna: SH.P.K), opgericht naar het…

KG:032:2023:3 Omzettingen naar rechtsvorm van niet-verdragsland en fiscale eenheid

29-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van een reorganisatie vindt een aantal omzettingen plaats die er uiteindelijk in resulteren dat vennootschappen zijn omgezet in een rechtsvorm van een land buiten het Caribisch deel van het Koninkrijk en…

KG:032:2023:2 Artikel 18a BFE 2003 en overgaan aandelenbezit bij een fusie met een dochtermaatschappij als verkrijgende rechtspersoon

07-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Is sprake van een overgang van een onmiddellijk en/of middellijk aandelenbezit als bedoeld in artikel 18a, eerste lid, onderdeel a, BFE 2003, in de situatie dat de verdwijnende rechtspersoon vóór de fusie de…

KG:011:2023:12 Artikel 12a, tweede lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969 - uiteindelijke belang van een natuurlijke persoon of rechtspersoon

07-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Er is een vraag opgekomen over het begrip uiteindelijke belang van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 12a, tweede lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969. De feiten van de casus zijn als volgt: De…

KG:011:2023:11 Artikel 20a, tweede lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969 - uiteindelijke belang van een rechtspersoon en de open CV

07-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen welke rechtspersoon het uiteindelijke belang houdt als bedoeld in artikel 20a, tweede lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969, in een situatie waarin een open CV onderdeel is van de concernstructuur.…

KG:011:2023:10 De verdeling van een nalatenschap en artikel 20a Wet Vpb 1969

08-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen of de verdeling van een nalatenschap, waartoe het volledige aandelenbelang in een lichaam behoort, ertoe leidt dat de hoofdregel van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna:…

KG:212:2023:6 Toetsing investeringsplafond MIA/Vamil door RVO

27-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ondernemer meldt per jaar meerdere milieu-bedrijfsmiddelen bij RVO. Als het totaal van deze meldingen het in artikel 3 van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (hierna: Aanwijzingsregeling 2009) genoemde maximum overschrijdt…

KG:213:2023:3 Doorzak van een interest rate swap en het vervangen van clausules van een interest rate swap

11-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft contracten afgesloten bij Bank X om het variabelerenterisico op bestaande en toekomstige variabel rentende leningen bij Bank Y en Bank Z af te dekken. Zoals omschreven in rechtsoverweging 5.1 van de prejudiciële…

KG:011:2023:9 Artikel 8bd Wet Vpb 1969 en omzetting onvolwaardige vordering door verrekening met stortingsverplichting

04-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen of de omzetting van een onvolwaardige vordering in aandelenkapitaal door verrekening van de vordering met een stortingsverplichting leidt tot toepassing van artikel 8bd, eerste lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969…

KG:011:2023:8 Artikel 8bd Wet Vpb 1969 en inbreng onvolwaardige vordering in schuldenaar (schuldvermenging)

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen of de inbreng van een onvolwaardige vordering tegen uitgifte van aandelen leidt tot toepassing van artikel 8bd, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969).…

KG:032:2023:1 Faillissement binnen fiscale eenheid en bezitsvereiste

20-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Moedermaatschappij BV Y en dochtermaatschappij BV A vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. BV A wordt door de rechtbank failliet verklaard en de rechtbank wijst een curator aan. Op het faillissement is het…

KG:213:2023:1 STEP-subsidie

13-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige voert een renovatieproject uit. Belastingplichtige heeft in 2018 in verband met duurzaamheid een totale uitgave gedaan ten bedrage van € X miljoen. Een deel van deze uitgave heeft zij geactiveerd en een deel…

KG:211:2023:1  Gemeinnützige GmbH, ook wel Stiftung GmbH of gGmbH, naar het recht van Duitsland

01-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie houdt verband met één van de vereisten voor een teruggaaf dividendbelasting, op grond van artikel 10, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965. Namelijk dat een buitenlands lichaam niet onderworpen…

[VERVALLEN] KG:011:2023:7 Artikel 20a Wet Vpb 1969 - leidt bepaalde combinatie van overdracht aandelen, zeggenschap en vordering tot kwalificerende belangwijziging?

17-05-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Vervallen Dit standpunt is d.d. 9 maart 2024 vervallen in verband met de inwerkingtreding van het besluit van 27 februari 2024, Stcrt. 2024, 6592. Dit besluit bepaalt in onderdeel 2.1. het beleid met betrekking tot…

KG:032:2022:7 Artikel 15ac, tweede lid, eerste volzin, Wet Vpb 1969 – kan een en hetzelfde verlies meerdere malen in de weg staan aan toepassing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling?

02-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De casus is als volgt: Vraag Kan een en hetzelfde verlies ertoe leiden dat artikel 15ac, tweede lid, eerste volzin, Wet Vpb 1969 in meerdere jaren in de weg staat aan toepassing van de…

KG:011:2022:16 Herontwikkeling onroerende zaken bestemd voor verhuur aan derden (artikel 20a, achtste lid, onderdeel a, Wet Vpb 1969)

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969) is de vraag opgekomen of onroerende zaken vallen onder de reikwijdte van artikel 20a, achtste lid, onderdeel…

KG:011:2022:15 Regeling functionele valuta; valt een nooit door de ECB gepubliceerde valuta onder de uitzondering voor publicatie-opschorting?

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van een ontvangen verzoek tot toepassing van de Regeling functionele valuta (hierna: Rfv) is de vraag opgekomen of de Rfv toepasbaar is op een geldeenheid waarvan de Europese Centrale Bank (hierna:…

KG:011:2022:14 Kan het achterwege blijven van een houdsterverliesbeschikking later worden hersteld?

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is voorgelegd of het achterwege blijven van een houdsterverliesbeschikking later kan worden hersteld in de volgende situatie. Vraag Kan het achterwege blijven van het bij beschikking vaststellen van de kwalificatie als houdsterverlies…

KG:011:2023:6 Tonnageregeling - begrip ‘zee’ (artikel 3.22, twaalfde lid, Wet IB 2001)

04-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige wil het tonnageregime toepassen van artikel 3.22 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Dit vereist onder meer dat de werkzaamheden van belastingplichtige plaatsvinden op zee. Voor de toepassing van…

KG:011:2023:5 WKO-installatie en de status van financiële beleggingsinstelling (fbi-regime)

29-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is eigenaar van een winkelcentrum. Belastingplichtige is voornemens in het winkelcentrum een zogeheten WarmteKoudeOpslag-installatie (WKO-installatie) te laten installeren ten behoeve van haar huurders. Met deze WKO-installatie gaat belastingplichtige energie leveren aan haar huurders.…

KG:213:2022:1 Schadevergoedingen X mogen worden gepassiveerd

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Door de gaswinning door X vinden in de provincie Groningen aardbevingen plaats. Het gebied waar de (meeste) aardbevingen plaatsvinden is aangewezen als aardbevingsgebied. X is op basis van artikel 33 van de Mijnbouwwet verplicht…

KG:213:2022:2 Contante waarde renteloze vierjaars lening

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding BV X koopt einde jaar 1 van een derde een deelneming en hoeft pas over 4 jaar de koopsom te betalen. Er wordt overeengekomen dat dit uitstel van betaling renteloos geschiedt, omdat de verkoper…