Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

718 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Standpunt

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:202:2024:14 Fiscaal partnerschap bij mede-eigendom woning

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vader en moeder (gehuwd en hierna; ouders) willen samen met hun twee zoons een gebouw kopen om in te gaan wonen. In het gebouw komen drie woonruimten, één voor de ouders en de zonen…

KG:202:2024:13 Fiscaal partnerschap op grond van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001 en woning

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op grond van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) wordt onder een partner mede verstaan degene die op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven…

KG:063:2024:5 Onderhandse renteafspraak, schenking ter zake des doods?

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A overlijdt zonder een testament te hebben gemaakt. Als erfgenamen laat hij na zijn echtgenoot B en hun twee kinderen P en Q. De wettelijke verdeling is van toepassing. Een half jaar na het…

KG:063:2024:4 BOR, afname belang in de voorzettingsperiode door uitgifte van aandelen

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV drijft met haar gehele vermogen een onderneming. Het aandelenkapitaal van X BV bestaat uit 100 aandelen met elk een nominale waarde van 1. A heeft deze aandelen krachtens schenking verkregen met toepassing…

KG:063:2024:3 Erfbelasting, uitkeringen door werkgever na het overlijden van een werknemer

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A en B wonen al 10 jaar samen en hebben een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting gesloten. A komt te overlijden. De werkgever van A keert € 9.000, zijnde drie maandsalarissen, uit aan B.…

KG:003:2024:8 Overgangsrecht Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen met betrekking tot de open cv-achtige gevestigd in het buitenland en zonder Nederlands inkomen

02-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Y is een naar het recht van land X opgerichte en in land X gevestigde cv-achtige. Naar huidig fiscaal recht (2024) kwalificeert Y voor Nederland als open cv (niet-transparant). Y geniet geen Nederlands inkomen.…

KG:003:2024:7 Aanvang achtjaarstermijn artikel 4.18 Wet IB 2001 bij partieel buitenlandse belastingplicht

02-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in het buitenland en bezit alle aandelen in een niet in Nederland gevestigde vennootschap. X gaat in 2013 in Nederland wonen en kiest vanaf dat moment op grond van artikel 2.6 van…

KG:003:2024:6 Excessief lenen en immigratie van een verbonden persoon

02-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in België en heeft een aanmerkelijk belang in A BV, een in Nederland gevestigde vennootschap. X schenkt in 2020 zijn aandelen in A BV aan zijn in Nederland wonend kind Y. In…

KG:202:2024:12 Verzend- en douanekosten verbonden aan de import van voedingssupplementen en uitgaven voor specifieke zorgkosten

30-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige bestelt voedingssupplementen die vanuit een ander continent worden opgestuurd naar Nederland. Hierdoor betaalt belastingplichtige verzend-, douane-, en administratiekosten in verband met de bestelling van de voedingssupplementen. Vragen Antwoorden Beschouwing Farmaceutisch hulpmiddel Op…

KG:210:2024:5 Oversteektochten; sport

26-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X, een stichting zonder winstoogmerk, organiseert tegen vergoeding oversteektochten in het Waddengebied. De oversteektochten betreffen intensieve wandeltochten, waarbij het gebied van het vaste land wordt overgestoken naar een bepaald Waddeneiland. Deze oversteektochten zijn primair…

KG:202:2024:11 Vervoerskosten in verband met aanschaf van een hulpmiddel en uitgaven voor specifieke zorgkosten

26-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft in verband met een handicap orthopedisch schoeisel nodig. Orthopedisch schoeisel kan worden aangemerkt als ‘ander’ hulpmiddel als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna:…

KG:063:2024:2 Partnerbegrip, notarieel samenwoners in meerrelatie

26-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De drie meerderjarige broers A, B en C wonen al meer dan vijf jaar samen. A en B hadden in januari van jaar 1 een notarieel samenlevingscontract gesloten en zijn sindsdien elkaars partner voor…

KG:041:2024:15 Verdrag NL – PRT, arbeidsartikel, stamrechtuitkering

26-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende had in 2013, na een internationale carrière van 10 jaren als werknemer bij een concern, recht op een ontslagvergoeding van een Nederlandse vennootschap. Hij heeft gedurende de eerste 5 jaren bij concernonderdelen in…

KG:041:2024:14 Verdrag NL – PRT, arbeidsartikel, ontslagvergoeding

26-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende heeft in 2022, na een internationale carrière van 10 jaren als werknemer bij een concern, een ontslagvergoeding genoten van een Nederlandse vennootschap. Hij woont op dat moment in Portugal. Belanghebbende heeft gedurende de…

KG:063:2024:1 Tarief en vrijstelling, verkrijging door een kind van de partner van diens ouder

24-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A en B zijn zussen. B heeft één kind: C. A is dus de tante van C. A en C zijn bloedverwanten in de derde graad. A en B wonen samen en voldoen aan…

KG:211:2024:8 Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) valt onder vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969

24-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbenden, zijnde Nederlandse stichtingen, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (hierna: RVU) voor een volledige bedrijfstak. Bij de beoordeling van de belastingplicht van deze stichtingen is de vraag naar…

KG:041:2024:13 30%-regeling, overgangsregelingen, corrigeren

23-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 en 1 januari 2025 gelden er wijzigingen ten aanzien van de 30%-regeling. Het betreft per 1 januari 2024: de aftopping en de versobering (artikel 31a, achtste lid, van…

KG:024:2024:2 Bijschrijving nominaal aandelenkapitaal ten laste van winstreserves of fiscaal erkend kapitaal?

19-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV heeft vanaf 2018 gestort kapitaal teruggegeven aan haar aandeelhouders ten laste van de agioreserve. Voor zover zuivere winst aanwezig was, is over deze teruggaven dividendbelasting ingehouden en afgedragen op grond van artikel…

KG:204:2024:10 Aansluiting cao Rijk

17-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever[voetnoot 1] kan onder voorwaarden dezelfde gericht vrijgestelde bedragen toepassen als die mogen worden toegepast voor werknemers die onder de cao Rijk vallen. In het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 21…

KG:041:2024:11 30%-regeling, overgangsregelingen, vergoeding genoten

17-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 en 1 januari 2025 gelden er wijzigingen ten aanzien van de 30%-regeling. Het betreft per 1 januari 2024: de aftopping en de versobering (artikel 31a, achtste lid, van…

KG:051:2024:10 Verhuisregeling voor woning in buitenland bij immigratie naar Nederland

17-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige is in 2022 geïmmigreerd naar Nederland. Voor die tijd had de belastingplichtige zijn hoofdverblijf in een eigen woning in het buitenland. Voor de verwerving van die eigen woning is hij vóór 1…

KG:202:2024:10 Extra salaris- en verblijfkosten verplegend personeel tijdens vakantie en uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is meervoudig complex gehandicapt. Belastingplichtige heeft een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) en verblijft op basis hiervan in een Wlz-instelling. De verpleging en verzorging in de Wlz-instelling vinden…

KG:202:2024:9 Gezinshulp als uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige ontvangt 24-uurszorg in verband met ziekte. Deze zorg omvat volgens belastingplichtige zowel huishoudelijke taken als persoonlijke verzorging en daarnaast licht medische handelingen. Belastingplichtige heeft de uitgaven voor deze zorg in zijn aangifte…

KG:207:2024:4 Bekendmaking belastingaanslag ten name van vof die is opgehouden te bestaan

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In zijn arrest van 18 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1097, oordeelt de Hoge Raad dat bekendmaking van een belastingaanslag ten name van een vof die niet meer bestaat tot 1 januari 2019 niet mogelijk was. Per…

KG:202:2024:8 Box 3 en geruisloze terugstorting te veel betaalde lijfrentepremies en/of -inleg

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van de invoering van de herstelwetgeving (Wet rechtsherstel box 3) en de overbruggingswetgeving met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) komen diverse vragen op over…