Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

541 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Standpunt

KG:211:2023:3 Voldoet een in een andere EU-lidstaat gevestigd pensioenfonds aan de vereisten voor toepassing van de Nederlandse subjectieve vrijstelling voor pensioenlichamen?

26-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende, een in een andere EU-lidstaat gevestigd bij wet ingesteld lichaam, voert aldaar onder meer werkzaamheden uit die bestaan uit het verstrekken van pensioen aan werknemers en gewezen werknemers, hun partners en hun kinderen.…

KG:052:2023:6 Samenloopvrijstelling bij verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon met betrekking tot het bezit van een beperkt recht

26-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Tot de bezittingen van een onroerendezaakrechtspersoon (hierna: ozr) behoort een beperkt recht (bijvoorbeeld een erfpachtrecht of een opstalrecht) dat voor bepaalde tijd is gevestigd op een nog niet als bedrijfsmiddel in gebruik genomen onroerende…

KG:209:2023:6 Fiscale eenheid en publiekrechtelijke lichamen

26-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Gemeente X, die ook als ondernemer optreedt, verzoekt om samen met ondernemer A BV als fiscale eenheid voor de omzetbelasting te worden aangemerkt. De activiteiten van A BV bestaan uit het beschikbaar stellen van…

KG:024:2023:17 Peildatum afdrachtvermindering art. 11a Wet DB 1965

26-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inhoudingsplichtige die voor de heffing van de vennootschapsbelasting is aangemerkt als beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet VPB 1969) mag op de af te…

KG:204:2023:20 belastingadvieskosten voor een bezwaar in de inkomstenbelasting

24-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever laat voor zijn in Nederland woonachtige leden van de Raad van Bestuur (hierna: boardleden) de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting verzorgen door een belastingadvieskantoor. De boardleden verrichten werkzaamheden in Nederland en in Duitsland. Tussen…

KG:059:2023:2 Indirecte terbeschikkingstelling

24-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is horecaondernemer en houdt 100% van de aandelen in X BV. X is eigenaar van pand A. Het pand wordt verhuurd aan X BV. X is ook eigenaar van pand C dat eveneens…

KG:202:2023:33 Recht op alleenstaande ouderenkorting bij AIO uitkering

13-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding                                             Een alleenstaande belastingplichtige ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank een aanvullende inkomensvoorziening ouderen uitkering (hierna: AIO-uitkering). Dit is een uitkering die is bedoeld voor iemand die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft, maar die geen of geen…

KG:041:2023:9 Eenmalige uitkering uit death-benefit-regeling Verenigd Koninkrijk

12-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A, inwoner van Nederland, ontvangt een uitkering ter zake van het overlijden van een familielid die in het Verenigd Koninkrijk werkte als werknemer voor een Britse werkgever. De uitkering betreft een eenmalige overlijdensuitkering (death…

KG:211:2023:2 Kwalificatie Albanese rechtsvorm ‘Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar’

12-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vond plaats naar aanleiding van de aanmelding van een lichaam met deze rechtsvorm als buitenlands belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. Vraag Kwalificeert een ‘Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar’ (hierna: SH.P.K), opgericht naar het…

KG:204:2023:19 onderbroken loontijdvak

12-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de Handreiking “Welke tijdvaktabel gebruikt u bij een onderbroken loontijdvak?” (hierna: de Handreiking) op Forum Salaris (update 28 april 2022) is het volgende voorbeeld opgenomen: “VoorbeeldWerknemers Piet en Frans gaan allebei met onbetaald…

KG:209:2023:5 Tarief bh met masserende werking

10-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X verkoopt een bh met masserende werking en lichte compressie specifiek voor vrouwen die na de behandeling van borstkanker met lymfoedeem worden geconfronteerd. Het product vermindert klachten doordat bij het dragen van de bh…

KG:051:2023:11 Aflossingseis na verkrijging economische eigendom woning bij echtscheiding

05-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige en zijn partner hebben vóór 2013 samen een woning gekocht (beiden voor 50%), waarvoor zij een aflossingsvrije lening zijn aangegaan. Na 2013 gaan de belastingplichtige en zijn partner scheiden. Volgens het echtscheidingsconvenant…

KG:041:2023:8 Non-domiciled resident (Verenigd Koninkrijk) en verdragsinwonerschap

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werknemer heeft gedurende zijn inwonerschap in Nederland vermogensbestanddelen verworven in een Nederlandse entiteit. Deze vermogensbestanddelen kwalificeren als lucratief belang ex artikel 3.92b van de Wet inkomstenbelasting 2001. De werknemer is verhuisd naar het…

KG:063:2023:38 Verrekening schenkbelasting artikel 7 SW 1956 bij schenking-vrij-van-recht

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A schenkt vrij-van-recht in het jaar 2010 aan B (afstammeling in de rechte lijn) de bloot eigendom van een boomgaard en behoudt zelf het vruchtgebruik. De blooteigendomswaarde van de boomgaard is € 100.000. Vanwege…

KG:063:2023:37 Premiesplitsingsbesluit, verzekeringsnemer, collectieve verzekering

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de praktijk bestaat onduidelijkheid over enkele vragen betreffende het premiesplitsingsbesluit (besluit Erfbelasting. Fictieve verkrijging. Levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing, 14 december 2010, Stcrt 2010, 20508). Deze vragen zien op de volgende casus: X verzoekt…

KG:063:2023:36 BOR, bezitseis op uitbreidingen, arresten HR 29 mei 2020

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Hoge Raad heeft op 29 mei 2020 twee arresten gewezen. HR 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:867 gaat over de aankoop van een onderneming door een concern. Hierbij werden de activa en passiva van een…

KG:204:2023:18 Persoonlijk pensioenadvies

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioen (hierna: Wtp) per 1 juli 2023 zijn pensioenuitvoerders op grond van artikel 48a van de Pensioenwet[Voetnoot 1] (hierna: PW) verplicht deelnemers te begeleiden bij hun pensioenkeuzes.…

KG:024:2023:16 Inhouding dividendbelasting bij terugbetaling van agio

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Nederlandse vennootschap betaalt agio terug aan haar aandeelhouders zonder dit om te zeten in nominaal aandelenkapitaal. De terugbetaling bedraagt meer dan de aanwezige zuivere winst. Vraag Is bij een terugbetaling van agio, zonder…

KG:024:2023:15 Inhoudingsvrijstelling binnen fiscale eenheid

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een beursgenoteerde vennootschap en haar dochtermaatschappij vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De dochtermaatschappij kent aan werknemers opties toe. Ter afdekking van haar verplichtingen uit hoofde van het optieplan koopt zij op de…

KG:024:2023:14 Gevolgen gestorte kapitaal bij inkoop aandelen tegen lagere prijs dan het gemiddeld gestorte kapitaal

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft eigen aandelen ingekocht. Op het moment van de inkoop was de inkoopprijs per ingekocht aandeel lager dan het gemiddeld op de ingekochte aandelen gestorte kapitaal. De inkoop kwalificeert niet als een inkoop…

KG:032:2023:3 Omzettingen naar rechtsvorm van niet-verdragsland en fiscale eenheid

29-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van een reorganisatie vindt een aantal omzettingen plaats die er uiteindelijk in resulteren dat vennootschappen zijn omgezet in een rechtsvorm van een land buiten het Caribisch deel van het Koninkrijk en…

KG:202:2023:32 Derdenrekening notaris in het rechtsherstel box 3

28-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van de invoering van de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3 met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001), ook wel bekend als…

KG:202:2023:31 Aandeel in een reservefonds van een Vereniging van Eigenaars in het rechtsherstel box 3

28-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van de invoering van de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3 met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001), ook wel bekend als…

KG:063:2023:35 Toepassing artikel 13a SW 1956 bij koude uitsluiting en finaal verrekenbeding

28-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het echtpaar A - B is getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, waarin het ontstaan van een huwelijksgoederengemeenschap wordt uitgesloten (zogenoemde koude uitsluiting). In die voorwaarden is een wederkerig verplicht finaal verrekenbeding opgenomen waardoor -als het…

KG:204:2023:17 Eerder uitkeren stamrecht

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen. Voor stamrechten die uiterlijk 31 december 2013 zijn toegekend, blijft via het overgangsrecht van artikel 39f van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB…