Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:013:2023:5 Toepassing schuifjes EurotaxGlass’s bij wijzigen afschrijvingsmethode

Aanleiding

Belastingplichtige heeft aangifte belasting op personenauto’s en motorrijwielen (hierna: BPM) gedaan en voor het bepalen van de afschrijving gebruik gemaakt van de methode taxatie, omdat er volgens hem sprake is van meer dan normale gebruikersschade. Uit de hertaxatie van DRZ blijkt dat er geen schade aanwezig is. Voor belastingplichtige is dit reden om tijdens de beroepsprocedure - in geval de rechter de hertaxatie volgt of de schade op een lager bedrag vaststelt - de afschrijvingsmethode van zijn aangifte BPM te willen wijzigen van taxatie naar koerslijst. Meer specifiek, wil belastingplichtige de koerslijst van EurotaxGlass’s toepassen met gebruikmaking van de schuifjes ‘marktsituatie’ en ‘marktsituatie handelaar’. In het dossier is een uitdraai van de koerslijst EurotaxGlass’s aanwezig. De taxateur van belastingplichtige en/ of de taxateur van DRZ heeft echter de schuifjes marktsituatie en marktsituatie handelaar niet toegepast. De taxateur heeft kennelijk geen waardevermindering op grond van deze factoren aanwezig geacht.

Relevant is dat de aangifte is ingediend voor 4 oktober 2021. Na die datum is het namelijk niet meer mogelijk een koerslijstuitdraai te maken van EurotaxGlass’s met deze schuifjes.

Vragen

  1. Mag een belastingplichtige tijdens de bezwaar- of beroepsfase de afschrijvingsmethode nog wijzigen van  taxatie naar koerslijst?
  2. Indien het antwoord op 1 bevestigend is, mag de belanghebbende dan bij toepassing van de koerslijstmethode alsnog de schuifjes toepassen?

Antwoorden

  1. Ja, dat kan. De Hoge Raad heeft in 2016 (ECLI:NL:HR:2016:421) geoordeeld dat bij het aanwenden van rechtsmiddelen het wijzigen van de afschrijvingsmethode is toegestaan, mits voor de controle op de juistheid van deze nieuwe waarde geen fysieke opname vereist is. In casu betekent dit dat als er een historische uitdraai van de koerslijst EurotaxGlass’s aanwezig is, deze alsnog gebruikt mag worden omdat een nieuwe fysieke opname in dat geval niet nodig is.
  2. Ja, in lijn met het eerdere standpunt van de Kennisgroep auto (KG:013:2022:6) wordt deze vraag bevestigend beantwoord. Er is een historische uitdraai EurotaxGlass’s aanwezig én de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2019:1783) heeft geoordeeld dat bij een aangifte BPM op basis van een koerslijst rekening gehouden mag worden met alle in deze koerslijst gespecificeerde factoren (waaronder de schuifjes). NB. Dit betekent wel dat het taxatierapport wordt losgelaten en geen extra waardeverminderingen (schade) in aftrek kunnen worden genomen.

Beschouwing 1

Is wijzigen van afschrijvingsmethode na indiening aangifte toegestaan?

Artikel 10 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (hierna: Wet BPM 1992) kent onder voorwaarden voor het bepalen van de vermindering van de BPM op een gebruikt motorrijtuig drie afschrijvingsmethoden:

  1. forfaitaire afschrijvingstabel;
  2. afschrijving op basis van een in de handel algemeen toegepaste koerslijst;
  3. afschrijving op basis van een taxatierapport.

Dit artikel kent geen verbod op een wijziging in de afschrijvingsmethode bij het aanwenden van een rechtsmiddel. Belastingplichtige kan na indiening van de aangifte wijzigen van afschrijvingsmethode onder de voorwaarde dat voor het vaststellen van de juistheid van de (nieuw) ingebrachte gegevens geen (tweede) controle van het motorrijtuig nodig is. Dit impliceert dat bijvoorbeeld het wijzigen van een aangifte met taxatie of koerslijst naar de tabel is toegestaan. Hiervoor zijn immers geen gegevens nodig die niet al eerder bij de aangifte zijn ingebracht. Het wijzigen van bijvoorbeeld tabel naar koerslijst of van taxatierapport naar koerslijst is slechts mogelijk indien de nieuw ingebrachte gegevens te controleren zijn zonder dat een (tweede) controle van het motorrijtuig noodzakelijk is.

Op grond van artikel 10, negende lid, Wet BPM 1992 is het niet mogelijk gegevens die niet bij de aangifte zijn gebruikt op een later tijdstip alsnog te gebruiken om de bij de aangifte toegepaste afschrijving te wijzigen. Verwezen wordt naar wat hierover onder meer is aangegeven in de Kamerstukken II 2011/12, 33 004, nr. 6, p. 9-10. Hieruit blijkt dat de keus van de aangever voor een bepaalde afschrijvingsmethodiek mede bepaalt op welke wijze de aangifte wordt gecontroleerd. Om de juistheid van een aangifte op basis van de individuele afschrijving te kunnen beoordelen is het van belang, dat op het moment van de aangifte alle gegevens worden overgelegd waarop de aangifte is gebaseerd. Het betreffende motorrijtuig is immers uit het zicht waardoor de staat van het motorrijtuig op het moment van het belastbaar feit en op het moment van bezwaar gewijzigd kan zijn.

De reikwijdte van de bepaling van artikel 10, negende lid, Wet BPM 1992 beperkt zich tot de gegevens waarvoor de controle alleen kan plaatsvinden door middel van het schouwen van het motorrijtuig. Dit brengt met zich dat in bewaar (en/of beroep) wel nieuwe gegevens kunnen worden aangedragen waarvoor ter controle van de juistheid een schouw van het voertuig niet noodzakelijk is. Belanghebbende kan zich in dit geval bijvoorbeeld beroepen op een historische uitdraai van EurotaxGlass’s (voor 4 oktober 2021) met gebruikmaking van schuifjes als deze uitdraai (weliswaar zonder toepassing van schuifjes) door DRZ tijdens een hertaxatie is bijgevoegd.

Beschouwing 2

Mogen de schuifjes ‘marktsituatie handelaar’ en ‘marktsituatie’ bij EurotaxGlass’s alsnog worden toegepast?

Weliswaar zou in casu betoogd kunnen worden dat er sprake is van een andere situatie dan in het eerdere antwoord van de Kennisgroep auto (KG:013:2022:6), omdat de taxateur het voertuig individueel heeft beoordeeld en geen verminderingsgrond op basis van de schuifjes aanwezig heeft geacht. Het gelijkheidsbeginsel brengt echter met zich dat wanneer niet langer gekozen wordt voor de afschrijvingsmethode op basis van een taxatie maar voor de afschrijvingsmethode op basis van een koerslijst, toch aanspraak gemaakt kan worden op toepassing van de schuifjes. Dit omdat voor een referentievoertuig waarbij direct voor de afschrijvingsmethode koerslijst is gekozen en waarbij gebruik is gemaakt van de koerslijst EurotaxGlass's - onder de voorwaarden als bedoeld in bovengenoemd antwoord van de Kennisgroep auto - ook aanspraak gemaakt kan worden op toepassing van deze schuifjes.

Rechtspraak

Uitspraak Hoge Raad van 18 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:421

In zijn arrest van 18 maart 2016 - betrof een wijziging van tabelafschrijving naar koerslijst - heeft de Hoge Raad bepaald dat een (binnen een koerslijst) relevante kilometertellerstand op een later tijdstip niet meer controleerbaar is. Echter, de door de RDW waargenomen en vastgelegde kilometerstand maakt een administratieve controle (van de gegevens op aangiftedatum) mogelijk. Hiervoor is een (tweede) controle van het voertuig dus niet nodig en zou een wijziging van tabelafschrijving naar de koerslijstmethode vanwege dit onderdeel niet onmogelijk hoeven te zijn.

Uitspraak Hoge Raad van 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1783

Op 15 november 2019 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een casus waarin het achteraf gebruik van de schuifjes ‘Marktsituatie handelaar’ en ‘Marktsituatie’ bij een aangiftemethode koerslijst centraal staat. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat met de waardeverminderende factor ‘marktsituatie handelaar’ rekening mag worden gehouden bij het vaststellen van de handelsinkoopwaarde van de referentieauto omdat anders niet is uitgesloten dat het in te voeren voertuig aan een hogere belasting is onderworpen dan de belasting die nog rust op gelijksoortige in het binnenland verhandelde, geregistreerde voertuigen. De belastingplichtige hoeft hiervoor geen bewijs te leveren.

NB. Met dit standpunt wordt het eerder ingenomen standpunt van de Kennisgroep auto 15-145 over het switchen van afschrijvingsmethode in bezwaar ingetrokken.

Deel deze pagina