Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:041:2023:13 Artikel 32bb Wet LB 1964, excessieve vertrekvergoeding bij een in het buitenland wonende bestuurder

Aanleiding

Een persoon die niet in Nederland woont, verricht werkzaamheden in de functie van bestuurder van een in Nederland gevestigd lichaam. Hij verricht zijn werkzaamheden deels in Nederland en deels in zijn woonland. Hij ontvangt een excessieve vertrekvergoeding in de zin van artikel 32bb van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964).

Vraag

Dient voor de bepaling van het toetsloon in de zin van artikel 32bb Wet LB 1964 te worden uitgegaan van het volledige loon in de zin van artikel 10 Wet LB 1964 of van het deel van dat loon dat op basis van het van toepassing zijnde belastingverdrag aan Nederland is toegewezen?

Antwoord

Voor de bepaling van het toetsloon in de zin van artikel 32bb Wet LB 1964 dient in deze situatie te worden uitgegaan van het volledige loon in de zin van artikel 10 Wet LB 1964.

Beschouwing

De bestuurder in casu is een werknemer in de zin van artikel 2 Wet LB 1964. Ten aanzien van personen die niet in Nederland wonen zijn in artikel 2, derde, vierde en vijfde lid, Wet LB 1964 uitzonderingsbepalingen opgenomen. Deze uitzonderingsbepalingen gelden echter niet ten aanzien van bestuurders van een in Nederland gevestigd lichaam (artikel 2, derde lid, eerste volzin, Wet LB 1964).

Voor de bepaling van het toetsloon moet dan het volledige loon in de zin van artikel 10 Wet LB 1964 in aanmerking worden genomen.

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat het voorgaande eveneens geldt voor commissarissen van in Nederland gevestigde lichamen, personen in dienstbetrekking bij de Staat der Nederlanden en personen uitgezonden in het kader van een verdrag waarbij de Staat der Nederlanden partij is.

Daarnaast wordt opgemerkt dat vanwege de systematiek van artikel 32bb Wet LB 1964 het voorgaande doorwerkt naar het begrip vergelijkingsloon in dat artikel.

Zie voor de uitwerking van dit vraagstuk bij reguliere werknemers KG:041:2023:15 en voor de toepassing van een belastingverdrag bij bestuurders met een excessieve vertrekvergoeding KG:041:2023:14.

Deel deze pagina