Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

[INGETROKKEN] KG:204:2023:3 Overlijdensuitkering en moment beëindiging dienstbetrekking

Belangrijk!  Ingetrokken

Dit standpunt is op 19 december 2023 ingetrokken. Dit standpunt is vervangen door standpunt KG:204:2023:23.

Aanleiding

Op grond van een cao betaalt een werkgever in verband met het overlijden van een werknemer een overlijdensuitkering uit. Deze uitkering is vrijgesteld van loonheffingen voor zover deze niet hoger is dan driemaal het loon over een maand. Betaling vindt ook plaats aan werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan en die vervolgens overlijden.

Vraag

Maakt het voor de toepassing van de wettelijk vrijgestelde overlijdensuitkering van drie maanden uit of de werknemer nog in dienstbetrekking is op het moment van overlijden?  

Antwoord

Ja, de overlijdensuitkering is alleen vrijgesteld van loonheffingen als de werknemer op het moment van overlijden nog in dienstbetrekking is.

Beschouwing

Artikel 11, eerste lid, onderdeel m, van de Wet op de loonbelasting 1964 bepaalt dat niet tot het loon behoren eenmalige uitkeringen en verstrekkingen ter zake van overlijden van de werknemer, zijn partner in het kalenderjaar of in het voorafgaande kalenderjaar – in de zin van artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, of zijn kinderen en pleegkinderen, voor zover deze uitkeringen en verstrekkingen niet overtreffen driemaal het loon over een maand bepaald met inachtneming van bij ministeriële regeling te stellen regels, alsmede aanspraken op de hiervoor bedoelde uitkeringen en verstrekkingen.

Is er op het moment van overlijden een dienstbetrekking, dan is toepassing van de vrijstelling mogelijk. Als er op het moment van overlijden geen sprake meer is van een dienstbetrekking (bijvoorbeeld vanwege ontslag of pensionering) dan kan de vrijstelling niet worden toegepast. Er is dan immers geen werknemer die overlijdt, maar een ex-werknemer.

In het geval dat sprake is van een ex-werknemer op het moment van overlijden, moet u de groene tabel gebruiken voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen over loon uit vroegere dienstbetrekking. Een uitgebreide beschrijving van de behandeling van het postume loon is terug te vinden in paragraaf 17.2.7 van het Handboek loonheffingen, uitgave oktober 2022.

Deel deze pagina