Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

1409 resultaten

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

Standpunt gepubliceerd over het opleggen van een naheffingsaanslag MRB bij het overtreden van de handelaarsregeling, terwijl het onderliggende motorrijtuig is vrijgesteld van belasting of het tarief aan belasting nihil is

14-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of in de beschreven situatie een naheffingsaanslag kan worden opgelegd op basis van artikel 69 Wet MRB 1994 wanneer er niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

KG:013:2024:4 Kan er een naheffingsaanslag worden opgelegd bij het overtreden van de handelaarsregeling, terwijl het onderliggende motorrijtuig is vrijgesteld van belasting of het tarief aan belasting nihil is?

14-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Uitgangspunt is dat voor ieder motorrijtuig door de houder motorrijtuigenbelasting wordt betaald. Er is een fiscale faciliteit (handelaarsregeling) voor motorrijtuigen, die in een bedrijfsvoorraad staan (of bij een herstelbedrijf zijn voor het verrichten van…

Standpunt gepubliceerd over het al dan niet opleggen van een naheffingsaanslag bij weggebruik van een geschorst motorrijtuig, waarvoor een vrijstelling of de OVR geldt

14-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of in de beschreven situaties een naheffingsaanslag kan worden opgelegd op basis van artikel 35 Wet MRB 1994, wanneer het motorrijtuig geschorst op de openbare weg wordt aangetroffen.

KG:013:2024:3 Kan bij weggebruik van een geschorst motorrijtuig, waarvoor een vrijstelling of de OVR geldt, een naheffingsaanslag MRB worden opgelegd?

14-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vragen Antwoorden Beschouwing Voor een motorrijtuig kan een schorsing worden aangevraagd (als bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 6, van de Wegenverkeerswet 1994). Tijdens de schorsing mag het motorrijtuig geen gebruik maken van de openbare…

Standpunt gepubliceerd over de toepassing van de tijdelijke willekeurige afschrijving 2023 bij een gebroken boekjaar

10-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstfaciliteiten en firmaproblematiek heeft een standpunt gepubliceerd over de toepassing van de tijdelijke willekeurige afschrijving 2023 van artikel 3.34 Wet IB 2001 in samenhang met artikel 13 en verder URWA 2001 in het…

KG:212:2024:3 Toepassing van de tijdelijke willekeurige afschrijving 2023 bij een gebroken boekjaar

10-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Voor investeringen gedaan in het jaar 2023 is het, onder voorwaarden, mogelijk om eenmalig tot maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig af te schrijven. Naar aanleiding hiervan zijn vragen opgekomen die zien…

Standpunt gepubliceerd over of een goederenrechtelijk beding in erfpachtvoorwaarden als verkoopregulerend beding kan worden aangemerkt

10-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting geeft antwoord op de vraag of een goederenrechtelijk beding in erfpachtvoorwaarden als een verkoopregulerend beding in de zin van artikel 9, vijfde lid, WBR kan worden aangemerkt.

KG:052:2024:1 Kwalificeert een goederenrechtelijk beding in erfpachtvoorwaarden als een verkoopregulerend beding?

10-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Gemeente X converteert een tijdelijk recht van erfpacht in een eeuwigdurend recht met volledige afkoop van de canon. In de akte van vestiging en de conversie-akte zijn diverse vervreemdingsbeperkende en prijsregulerende bedingen opgenomen. Deze…

Standpunt gepubliceerd over de betekening(skosten) van een uniforme titel

10-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft de vraag beantwoord of artikel 4:122 Awb van toepassing is op de betekening van een uniforme titel bij invordering op grond van wederzijdse bijstand. Ook beantwoordt de kennisgroep…

KG:207:2024:5 Betekening van de uniforme titel en artikel 4:122 Awb

10-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op 5 november 2021 wees de Hoge Raad een arrest (ECLI:NL:HR:2021:1510) over de wijze waarop de betekeningskosten van een dwangbevel in rekening kunnen worden gebracht. Artikel 4:122, eerste lid, aanhef en letter d, van…

Standpunt gepubliceerd over de invulling van het begrip non-profitorganisatie voor toepassing van de Wmb 2024

06-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De sub-Kennisgroep pijler 2, onderdeel van de Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen, heeft de vraag beantwoord of een stichting of vereniging die geen onderneming drijft, voldoet aan voorwaarde b van de definitie van de term…

KG:911:2024:2 Invulling begrip non-profitorganisatie (voorwaarde b) binnen de Wet minimumbelasting 2024

06-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De in Nederland gevestigde stichting X drijft geen onderneming, maar kwalificeert wel als groepsentiteit in de zin van de Wet minimumbelasting 2024 (hierna: Wmb 2024). De vraag komt op of deze stichting aangemerkt kan…

Standpunt gepubliceerd over de invulling van het begrip overheid voor toepassing van de Wmb 2024

06-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De sub-Kennisgroep pijler 2, onderdeel van de Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen, heeft de vraag beantwoord of naar publiekrecht ingestelde rechtspersonen en of naar privaatrecht opgerichte rechtspersonen met een wettelijke taak als bedoeld in de…

KG:911:2024:1 Invulling begrip overheid binnen de Wet minimumbelasting 2024

06-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Over de invulling van het begrip overheid, zoals opgenomen in de definitie van entiteit in artikel 1.2, eerste lid, van de Wet minimumbelasting 2024 (hierna: Wmb 2024) zijn aan de Belastingdienst meerdere vragen gesteld,…

Standpunt gepubliceerd over afkoopmoment van een lijfrente

05-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

Naar aanleiding van de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 22 augustus 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4759, heeft de Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting de vraag beantwoord op welk moment de afkoop van een lijfrente tot stand komt.

KG:070:2024:2 Afkoopmoment van een lijfrente

05-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige wil bij het afkopen van zijn lijfrente gebruikmaken van artikel 3.133, negende lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Hij is langdurig arbeidsongeschikt en bereikt in december van jaar…

Standpunt gepubliceerd over lijfrentebedragen werknemer door werkgever rechtstreeks betaald aan lijfrente-aanbieder

04-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft de vraag beantwoord of sprake is van uitgaven voor inkomensvoorzieningen voor de werknemer als de werkgever rechtstreeks bedragen overmaakt naar een lijfrente van de werknemer.

KG:070:2024:1 Lijfrentebedragen werknemer door werkgever rechtstreeks betaald aan lijfrente-aanbieder

04-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige (hierna: de werknemer) heeft een lijfrente in de zin van artikel 3.124, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). De werknemer heeft deze in privé afgesloten.…

Standpunt gepubliceerd over verdeling gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en gezamenlijke grondslag sparen en beleggen

04-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst en Kennisgroep formeel recht hebben de vraag beantwoord of en zo ja, tot welk moment fiscale partners in de inkomstenbelasting kunnen terugkomen op een gekozen onderlinge verhouding van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en…

KG:202:2024:21 Toerekening tussen fiscale partners wanneer aanvankelijk geen aangifte door partner is gedaan

04-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn fiscaal partner. X en Y delen voor de aangifte inkomstenbelasting over 2022 de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen volledig toe aan X en een klein deel van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen…

Standpunten gepubliceerd over schenkingen vrij van recht en box 3

29-05-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep Inkomstenbelasting niet-winst heeft twee standpunten ingenomen over de fiscale behandeling van schenkingen vrij van recht in box 3.

KG:202:2024:20 Schenking vrij van recht en goedkeuring box 3

29-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige (de begiftigde) ontvangt in 2023 een schenking waarbij de schenker de schenkbelasting voor zijn rekening neemt. Dit wordt ook wel aangeduid als een ‘schenking vrij van recht’. Belastingplichtige geeft deze schenking in oktober…

KG:202:2024:19 Kwalificatie verplichting schenker bij een schenking vrij van recht in box 3

29-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ouder (hierna: schenker) doet een schenking aan zijn drie kinderen (hierna: begiftigden). In de notariële schenkingsakte is onder meer bepaald dat de (eventueel) verschuldigde schenkbelasting ter zake van de schenking voor rekening van…

Standpunt gepubliceerd over vrijwillige storting in PGB van een kind aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten

28-05-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of een vrijwillige toevoeging aan het persoonsgebonden budget aftrekbaar is als een uitgave voor specifieke zorgkosten.

KG:202:2024:18 Vrijwillige storting in PGB van een kind aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten

28-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ouder woont samen met een 25-jarig kind. Het kind is ziek/gehandicapt en in verband hiermee is aan het kind een persoonsgebonden budget (hierna: PGB) toegekend. De ouder doet een extra vrijwillige storting aan…