Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

38 resultaten, gefilterd op

Belastingsoort: Internationaal Belastingrecht (IBR)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:041:2024:15 Verdrag NL – PRT, arbeidsartikel, stamrechtuitkering

26-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende had in 2013, na een internationale carrière van 10 jaren als werknemer bij een concern, recht op een ontslagvergoeding van een Nederlandse vennootschap. Hij heeft gedurende de eerste 5 jaren bij concernonderdelen in…

KG:041:2024:14 Verdrag NL – PRT, arbeidsartikel, ontslagvergoeding

26-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende heeft in 2022, na een internationale carrière van 10 jaren als werknemer bij een concern, een ontslagvergoeding genoten van een Nederlandse vennootschap. Hij woont op dat moment in Portugal. Belanghebbende heeft gedurende de…

KG:041:2024:10  Belastingverdrag Nederland-België: reikwijdte toepassing artikel 24 – werkzaamheden buitengaats – verwijderen mijnbouwinstallaties

25-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in België gevestigde onderneming voert in opdracht van de exploitant van een buiten bedrijf gestelde mijnbouwinstallatie diverse werkzaamheden uit op het Nederlandse deel van het continentaal plat. De werkzaamheden bestaan uit het van…

KG:041:2024:9 Verdrag NL-DEU, art. 18, heffingsrecht bij detachering experts door publiekrechtelijke instelling

20-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Nederlandse publiekrechtelijke instelling (hierna: Nederlandse instelling) heeft voor verschillende specialistische functies samenwerkingsverbanden gesloten met een in Duitsland gevestigde publiekrechtelijke instelling (hierna: Duitse instelling). In dit kader worden verschillende in Nederland woonachtige experts voor…

KG:041:2024:8 Zeevarende die volledig buiten Nederland werkt

27-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inwoner van België is werkzaam als zeevarende in het internationaal verkeer. Hij werkt voor een Nederlandse inhoudingsplichtige en vervult zijn dienstbetrekking geheel buiten Nederland. Artikel 15, derde lid van het belastingverdrag Nederland –…

KG:041:2024:7 Non habitual resident regime (Portugal) en verdragsinwonerschap

20-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende woont in Portugal en wordt daar als zogeheten residente não habitual of non-habitual resident (hierna: NHR) aangemerkt. Belanghebbende is enig aandeelhouder van de in Nederland gevestigde A BV. Deze vennootschap heeft in 2023…

KG:040:2024:3 De vrijheid van vestiging verzet zich niet tegen de toepassing van artikel 15b Wet Vpb 1969

06-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV is gevestigd in Nederland en heeft alle aandelen in dochter Y, gevestigd in lidstaat B. Y is een winstgevende vennootschap zonder vaste inrichting in Nederland.De door X BV betaalde rente wordt in…

KG:040:2024:2 Nederland hoeft op grond van belastingverdragen geen vermindering van dividendbelasting te verlenen bij inkoop van aandelen

30-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De natuurlijke personen A en B, woonachtig in Duitsland en Zwitserland, hebben elk een aandelenbelang van minder dan 5% in X BV. X BV is een in Nederland gevestigde, niet-beursgenoteerde vennootschap. De aandelen worden…

KG:040:2024:1 Buitengaatsbepaling verdrag Nederland-Denemarken

23-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV heeft op grond van artikel 24 van het Verdrag Nederland-Denemarken 1996 (hierna: het Verdrag), de buitengaatsbepaling, een (fictieve) vaste inrichting in Denemarken. In Denemarken worden de resultaten van de vaste inrichting verplicht…

KG:040:2023:9 Tijdstip aftrek stakingsverlies vaste inrichting als tegemoetkoming verliezen pas na stakingsjaar komt vast te staan

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A BV is in Nederland gevestigd en maakt deel uit van het A-concern. A BV heeft een vaste inrichting in B-land. De daarmee behaalde resultaten vallen bij A BV onder de objectvrijstelling. In jaar…

KG:040:2023:8 Verrekening van bronbelasting op huurbetalingen uit Polen, Tsjechië, Italië en Portugal inzake vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV is in Nederland gevestigd en verhuurt vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets aan afnemers gevestigd in respectievelijk Polen, Tsjechië, Italië en Portugal. Hiervoor ontvangt X BV huurbetalingen. Door de desbetreffende buitenlandse belastingautoriteiten wordt…

KG:040:2023:7 Juridische fusie en discriminatieverbod Verdrag Nederland-India

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X Limited is opgericht naar het recht van India en aldaar gevestigd en heeft een vaste inrichting in Nederland. Y Limited is eveneens opgericht naar het recht van India, aldaar gevestigd en heeft eveneens…

KG:040:2023:6 Dubbele belastingheffing bij belang in GmbH & Co. KG

23-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV, gevestigd in Nederland, is commanditair vennoot in Y GmbH & Co. KG (hierna: Y), een in Duitsland gevestigde inkooporganisatie. Met het commanditaire aandeel deelt X BV voor 4% in de winst van…

KG:041:2023:11 Remittance-bepaling in het verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk en lucratief belang

20-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werknemer heeft gedurende zijn inwonerschap in Nederland vermogensbestanddelen verworven in een Nederlandse entiteit. Deze vermogensbestanddelen kwalificeren als lucratief belang ex artikel 3.92b van de Wet inkomstenbelasting 2001. De werknemer is verhuisd naar het…

KG:041:2023:10 Verdrag NL – VK, art. 17, Pensioenartikel en het begrip 'belastingjaar’

10-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inwoner van het Verenigd Koninkrijk ontvangt een pensioen uit Nederland. De hoofdregel in het pensioenartikel (artikel 17, eerste lid) in het belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk 2008 (hierna: Verdrag NL-VK) is dat het…

KG:041:2023:9 Eenmalige uitkering uit death-benefit-regeling Verenigd Koninkrijk

12-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A, inwoner van Nederland, ontvangt een uitkering ter zake van het overlijden van een familielid die in het Verenigd Koninkrijk werkte als werknemer voor een Britse werkgever. De uitkering betreft een eenmalige overlijdensuitkering (death…

KG:041:2023:8 Non-domiciled resident (Verenigd Koninkrijk) en verdragsinwonerschap

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werknemer heeft gedurende zijn inwonerschap in Nederland vermogensbestanddelen verworven in een Nederlandse entiteit. Deze vermogensbestanddelen kwalificeren als lucratief belang ex artikel 3.92b van de Wet inkomstenbelasting 2001. De werknemer is verhuisd naar het…

KG:041:2023:7 Verdrag NL-BE, art. 20, eerste lid, leraar emigreert

12-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A, inwoner van Nederland, werkt drie jaar als lid van het onderwijzend personeel (leraar) bij een Nederlandse onderwijsinstelling. In jaar 4 emigreert A naar België. Vraag Wordt ten gevolge van de emigratie van Nederland…

KG:040:2023:5 Verbod extraterritoriale belastingheffing en de Wet bronbelasting 2021

11-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een naar Nederlands recht opgerichte NV (hierna: X NV) verplaatst haar feitelijke leiding per datum oprichting naar Frankrijk. De verplaatsing van de feitelijke leiding is ingegeven door zakelijke, niet-fiscale, motieven. In dit antwoord wordt…

KG:041:2023:3 Grundrente

06-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2021 ontvangen bepaalde inwoners van Nederland die in Duitsland hebben gewerkt en hebben bijgedragen aan de Rentenversicherung, een toeslag op hun Rentenversicherung-uitkering, de zogenoemde Grundrentezuschlag (in de volksmond en…

KG:040:2023:4 Fictieve Braziliaanse bronbelasting (tax sparing credit) kan niet als kosten in aftrek worden gebracht

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Nederlandse vennootschap (BV X) levert technische diensten aan afnemers in Brazilië. Brazilië heft geen belasting op de vergoeding voor die diensten, maar had dit wel mogen doen op grond van het Verdrag Nederland-Brazilië…

KG:040:2023:2 Besluit voorkoming dubbele belasting, gebroken boekjaar en tariefwijziging Wet Vpb 1969

22-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV is als binnenlandse belastingplichtige onderworpen aan de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969). X BV hanteert een gebroken boekjaar. In het boekjaar 2021/2022 geniet X BV buitenlands inkomen (bestaande…

KG:040:2023:3 Verrekening van bronbelasting op interest over een mezzaninelening onder het Verdrag Nederland-Duitsland  

22-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland gevestigde vennootschap heeft een zogenoemde mezzaninelening verstrekt aan een in Duitsland gevestigde, niet-gelieerde vennootschap. De vergoeding voor deze financiering bedraagt een bepaald percentage van de winst met als maximum een bepaald…

KG:040:2023:1 De kwalificatie van de Zwitserse Anlagestiftung voor toepassing van het Verdrag Nederland-Zwitserland

22-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Zwitserse Anlagestiftung verzoekt om een volledige teruggaaf van ingehouden Nederlandse dividendbelasting op grond van artikel 10, derde lid, onderdeel b, van het Belastingverdrag Nederland-Zwitserland 2010 (hierna: het Verdrag). Vraag Kwalificeert een Zwitserse Anlagestiftung…

KG:051:2023:5 Overgangsrecht bestaande eigenwoningschuld kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

15-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft vóór 2013 een woning in het buitenland gekocht, waarvoor hij een aflossingsvrije lening is aangegaan. Deze woning is zijn hoofdverblijf en hij is fiscaal inwoner van dat land. Pas na 1…