Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

109 resultaten, gefilterd op

Belastingsoort: Vennootschapsbelasting (VPB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:213:2024:1 Interest Rate Swap met mandatory breakclausule

04-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vragen Antwoorden Beschouwing vraag 1 Zie KG:213:2023:3, waarin mutual break clausules gedurende de looptijd van de renteswaps werden vervangen door mandatory break clausules. De enkele aanwezigheid van een mandatory breakclausule vanaf de ingangsdatum van…

KG:206:2023:10 Bezwaarfase ook voor herstel van fouten gemaakt door belanghebbende bij verzoek tot aangaan of beëindigen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting

28-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Drie casus: Vraag Kan in bezwaar een beschikking tot het aangaan of beëindigen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, die volledig tegemoetkomt aan het verzoek van belanghebbende, worden herroepen of aangepast? Antwoord Ja, op grond…

KG:040:2023:9 Tijdstip aftrek stakingsverlies vaste inrichting als tegemoetkoming verliezen pas na stakingsjaar komt vast te staan

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A BV is in Nederland gevestigd en maakt deel uit van het A-concern. A BV heeft een vaste inrichting in B-land. De daarmee behaalde resultaten vallen bij A BV onder de objectvrijstelling. In jaar…

KG:032:2023:5 Toepassing artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969 (voeging) na artikel 15aj, tweede lid, Wet Vpb 1969 (ontvoeging)?

19-12-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Toepassing hardheidsclausule Onder toepassing van artikel 63 Algemene wet inzake rijksbelastingen (hardheidsclausule) is in casu in april 2024 de volgende goedkeuring verleend. Bij de winstbepaling van D BV mag de afwaardering van de schuld,…

KG:011:2023:15 Inkoop en doorlevering om niet (10-1-j en 10c Wet Vpb 1969)

05-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan de Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb is een vraag gesteld over de aftrekbaarheid van kosten die voortvloeien uit een certificaatspaarplan voor werknemers, waarbij een belastingplichtige toegezegde certificaten inkoopt op de beurs en sommige pas…

KG:023:2023:5 Regeling voor aflopende deelneming na verkoop belang en verkrijging belang in zelfde vennootschap

30-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige houdt langer dan een jaar een aandelenbelang in Y waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Op enig moment verkoopt belastingplichtige dit aandelenbelang aan Y voor € 600.000 (inkoop van aandelen door Y).…

KG:213:2023:5 Passiefpost Inframarginale elektriciteitsheffing

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Europese Unie heeft in oktober 2022 middels een Verordening besloten tot een verplicht plafond op marktinkomsten van bepaalde elektriciteitsproducenten. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën hebben op…

KG:011:2023:14 Achterwaartse verrekening van verlies 2022 met winst 2021 (na voorwaartse verliesverrekening)

14-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan de kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb is een vraag gesteld over de achterwaartse verrekening van een verlies uit 2022 met een winst over 2021 en de temporiseringsregels die per 1 januari 2022 zijn opgenomen…

KG:032:2023:4 Bedrijfsfusiefaciliteit – geeft beschikking met voorwaarden ook zekerheid over de ontgaanstoets?

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de reikwijdte van een beschikking die – met voorwaarden – is afgegeven op grond van artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet…

KG:011:2023:13 Giftenaftrek bij de bv met als enig aandeelhouder een vereniging

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van het eerdere kennisgroepstandpunt KG:011:2022:12 is de vraag opgekomen hoe de gift van een bv aan een ANBI kan kwalificeren als de aandeelhouder van de bv een vereniging is. De feiten van…

KG:213:2023:4 Afboeken heffingsvermindering verhuurderheffing na HR 8 juli 2022

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De verhuurderheffing is sinds invoering in 2013 een belasting op sociale huurwoningen van verhuurders die meer dan 50 sociale huurwoningen bezitten. Een verhuurder die meer dan 50 sociale huurwoningen bezit komt eventueel in aanmerking…

KG:211:2023:3 Voldoet een in een andere EU-lidstaat gevestigd pensioenfonds aan de vereisten voor toepassing van de Nederlandse subjectieve vrijstelling voor pensioenlichamen?

26-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende, een in een andere EU-lidstaat gevestigd bij wet ingesteld lichaam, voert aldaar onder meer werkzaamheden uit die bestaan uit het verstrekken van pensioen aan werknemers en gewezen werknemers, hun partners en hun kinderen.…

KG:211:2023:2 Kwalificatie Albanese rechtsvorm ‘Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar’

12-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vond plaats naar aanleiding van de aanmelding van een lichaam met deze rechtsvorm als buitenlands belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. Vraag Kwalificeert een ‘Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar’ (hierna: SH.P.K), opgericht naar het…

KG:032:2023:3 Omzettingen naar rechtsvorm van niet-verdragsland en fiscale eenheid

29-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van een reorganisatie vindt een aantal omzettingen plaats die er uiteindelijk in resulteren dat vennootschappen zijn omgezet in een rechtsvorm van een land buiten het Caribisch deel van het Koninkrijk en…

KG:032:2023:2 Artikel 18a BFE 2003 en overgaan aandelenbezit bij een fusie met een dochtermaatschappij als verkrijgende rechtspersoon

07-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Is sprake van een overgang van een onmiddellijk en/of middellijk aandelenbezit als bedoeld in artikel 18a, eerste lid, onderdeel a, BFE 2003, in de situatie dat de verdwijnende rechtspersoon vóór de fusie de…

KG:011:2023:12 Artikel 12a, tweede lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969 - uiteindelijke belang van een natuurlijke persoon of rechtspersoon

07-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Er is een vraag opgekomen over het begrip uiteindelijke belang van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 12a, tweede lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969. De feiten van de casus zijn als volgt: De…

KG:011:2023:11 Artikel 20a, tweede lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969 - uiteindelijke belang van een rechtspersoon en de open CV

07-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen welke rechtspersoon het uiteindelijke belang houdt als bedoeld in artikel 20a, tweede lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969, in een situatie waarin een open CV onderdeel is van de concernstructuur.…

KG:011:2023:10 De verdeling van een nalatenschap en artikel 20a Wet Vpb 1969

08-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen of de verdeling van een nalatenschap, waartoe het volledige aandelenbelang in een lichaam behoort, ertoe leidt dat de hoofdregel van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna:…

KG:212:2023:6 Toetsing investeringsplafond MIA/Vamil door RVO

27-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ondernemer meldt per jaar meerdere milieu-bedrijfsmiddelen bij RVO. Als het totaal van deze meldingen het in artikel 3 van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (hierna: Aanwijzingsregeling 2009) genoemde maximum overschrijdt…

KG:213:2023:3 Doorzak van een interest rate swap en het vervangen van clausules van een interest rate swap

11-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft contracten afgesloten bij Bank X om het variabelerenterisico op bestaande en toekomstige variabel rentende leningen bij Bank Y en Bank Z af te dekken. Zoals omschreven in rechtsoverweging 5.1 van de prejudiciële…

KG:011:2023:9 Artikel 8bd Wet Vpb 1969 en omzetting onvolwaardige vordering door verrekening met stortingsverplichting

04-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen of de omzetting van een onvolwaardige vordering in aandelenkapitaal door verrekening van de vordering met een stortingsverplichting leidt tot toepassing van artikel 8bd, eerste lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969…

KG:011:2023:8 Artikel 8bd Wet Vpb 1969 en inbreng onvolwaardige vordering in schuldenaar (schuldvermenging)

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen of de inbreng van een onvolwaardige vordering tegen uitgifte van aandelen leidt tot toepassing van artikel 8bd, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969).…

KG:032:2023:1 Faillissement binnen fiscale eenheid en bezitsvereiste

20-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Moedermaatschappij BV Y en dochtermaatschappij BV A vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. BV A wordt door de rechtbank failliet verklaard en de rechtbank wijst een curator aan. Op het faillissement is het…

KG:213:2023:1 STEP-subsidie

13-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige voert een renovatieproject uit. Belastingplichtige heeft in 2018 in verband met duurzaamheid een totale uitgave gedaan ten bedrage van € X miljoen. Een deel van deze uitgave heeft zij geactiveerd en een deel…

KG:211:2023:1  Gemeinnützige GmbH, ook wel Stiftung GmbH of gGmbH, naar het recht van Duitsland

01-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie houdt verband met één van de vereisten voor een teruggaaf dividendbelasting, op grond van artikel 10, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965. Namelijk dat een buitenlands lichaam niet onderworpen…