Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

92 resultaten, gefilterd op

Belastingsoort: Vennootschapsbelasting (VPB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:011:2023:10 De verdeling van een nalatenschap en artikel 20a Wet Vpb 1969

08-08-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen of de verdeling van een nalatenschap, waartoe het volledige aandelenbelang in een lichaam behoort, ertoe leidt dat de hoofdregel van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna:…

KG:212:2023:6 Toetsing investeringsplafond MIA/Vamil door RVO

27-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ondernemer meldt per jaar meerdere milieu-bedrijfsmiddelen bij RVO. Als het totaal van deze meldingen het in artikel 3 van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (hierna: Aanwijzingsregeling 2009) genoemde maximum overschrijdt…

KG:213:2023:3 Doorzak van een interest rate swap en het vervangen van clausules van een interest rate swap

11-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft contracten afgesloten bij Bank X om het variabelerenterisico op bestaande en toekomstige variabel rentende leningen bij Bank Y en Bank Z af te dekken. Zoals omschreven in rechtsoverweging 5.1 van de prejudiciële…

KG:011:2023:9 Artikel 8bd Wet Vpb 1969 en omzetting onvolwaardige vordering door verrekening met stortingsverplichting

04-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen of de omzetting van een onvolwaardige vordering in aandelenkapitaal door verrekening van de vordering met een stortingsverplichting leidt tot toepassing van artikel 8bd, eerste lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969…

KG:011:2023:8 Artikel 8bd Wet Vpb 1969 en inbreng onvolwaardige vordering in schuldenaar (schuldvermenging)

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen of de inbreng van een onvolwaardige vordering tegen uitgifte van aandelen leidt tot toepassing van artikel 8bd, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969).…

KG:032:2023:1 Faillissement binnen fiscale eenheid en bezitsvereiste

20-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Moedermaatschappij BV Y en dochtermaatschappij BV A vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. BV A wordt door de rechtbank failliet verklaard en de rechtbank wijst een curator aan. Op het faillissement is het…

KG:213:2023:1 STEP-subsidie

13-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige voert een renovatieproject uit. Belastingplichtige heeft in 2018 in verband met duurzaamheid een totale uitgave gedaan ten bedrage van € X miljoen. Een deel van deze uitgave heeft zij geactiveerd en een deel…

KG:211:2023:1  Gemeinnützige GmbH, ook wel Stiftung GmbH of gGmbH, naar het recht van Duitsland

01-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie houdt verband met één van de vereisten voor een teruggaaf dividendbelasting, op grond van artikel 10, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965. Namelijk dat een buitenlands lichaam niet onderworpen…

KG:011:2023:7 Artikel 20a Wet Vpb 1969 - leidt bepaalde combinatie van overdracht aandelen, zeggenschap en vordering tot kwalificerende belangwijziging?

17-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is opgekomen of bij een bepaalde transactie sprake is van een wijziging in belangrijke mate van het uiteindelijk belang in de zin van artikel 20a, eerste lid, van de Wet op de…

KG:032:2022:7 Artikel 15ac, tweede lid, eerste volzin, Wet Vpb 1969 – kan een en hetzelfde verlies meerdere malen in de weg staan aan toepassing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling?

02-05-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De casus is als volgt: Vraag Kan een en hetzelfde verlies ertoe leiden dat artikel 15ac, tweede lid, eerste volzin, Wet Vpb 1969 in meerdere jaren in de weg staat aan toepassing van de…

KG:011:2022:16 Herontwikkeling onroerende zaken bestemd voor verhuur aan derden (artikel 20a, achtste lid, onderdeel a, Wet Vpb 1969)

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969) is de vraag opgekomen of onroerende zaken vallen onder de reikwijdte van artikel 20a, achtste lid, onderdeel…

KG:011:2022:15 Regeling functionele valuta; valt een nooit door de ECB gepubliceerde valuta onder de uitzondering voor publicatie-opschorting?

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van een ontvangen verzoek tot toepassing van de Regeling functionele valuta (hierna: Rfv) is de vraag opgekomen of de Rfv toepasbaar is op een geldeenheid waarvan de Europese Centrale Bank (hierna:…

KG:011:2022:14 Kan het achterwege blijven van een houdsterverliesbeschikking later worden hersteld?

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is voorgelegd of het achterwege blijven van een houdsterverliesbeschikking later kan worden hersteld in de volgende situatie. Vraag Kan het achterwege blijven van het bij beschikking vaststellen van de kwalificatie als houdsterverlies…

KG:011:2023:6 Tonnageregeling - begrip ‘zee’ (artikel 3.22, twaalfde lid, Wet IB 2001)

04-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige wil het tonnageregime toepassen van artikel 3.22 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Dit vereist onder meer dat de werkzaamheden van belastingplichtige plaatsvinden op zee. Voor de toepassing van…

KG:011:2023:5 WKO-installatie en de status van financiële beleggingsinstelling (fbi-regime)

29-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is eigenaar van een winkelcentrum. Belastingplichtige is voornemens in het winkelcentrum een zogeheten WarmteKoudeOpslag-installatie (WKO-installatie) te laten installeren ten behoeve van haar huurders. Met deze WKO-installatie gaat belastingplichtige energie leveren aan haar huurders.…

KG:213:2022:1 Schadevergoedingen X mogen worden gepassiveerd

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Door de gaswinning door X vinden in de provincie Groningen aardbevingen plaats. Het gebied waar de (meeste) aardbevingen plaatsvinden is aangewezen als aardbevingsgebied. X is op basis van artikel 33 van de Mijnbouwwet verplicht…

KG:213:2022:2 Contante waarde renteloze vierjaars lening

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding BV X koopt einde jaar 1 van een derde een deelneming en hoeft pas over 4 jaar de koopsom te betalen. Er wordt overeengekomen dat dit uitstel van betaling renteloos geschiedt, omdat de verkoper…

KG:023:2022:7 Aftrekbaarheid advieskosten in verband met prijsaanpassingsclausule

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige verkoopt haar deelneming. In de verkoopovereenkomst is een prijsaanpassingsclausule in de vorm van een balansgarantie opgenomen. Op grond hiervan is de belastingplichtige als verkoper aansprakelijk voor eventuele belastingschulden van de deelneming die…

KG:032:2022:6 Verliesverrekening na fusie met toepassing van artikel 14b, derde lid, Wet Vpb 1969

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding M BV houdt alle aandelen in BV 1 en BV 2. BV 1 en BV 2 bezitten ieder een pand voor de verhuur aan derden. Beide BV’s hebben verliezen. Beide BV’s fuseren met een…

KG:032:2022:5 Verzoek artikel 14b, derde lid, Wet Vpb 1969 nadat aanslag onherroepelijk vaststaat

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In 2017 vindt een juridische fusie plaats tussen M BV (verkrijger) en D BV (verdwijner). D BV beschikte ten tijde van de juridische fusie over voorwaarts te verrekenen verliezen. In de ingediende aangiftes is…

KG:032:2022:4 Fiscale eenheid en meerdere malen tariefopstapje

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De casus is als volgt. Vraag Kan deze structurering in combinatie met de voegingen worden bestreden? Antwoord Ja, deze structurering in combinatie met de voegingen kan worden bestreden met fraus legis. De doorslaggevende beweegreden…

KG:011:2022:11 Prevaleert eerste keuzemoment scheepvaartmoeder bij voeging scheepvaartdochters met wachttermijn?

24-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan de Kennisgroep bijzondere winstbepaling vpb is een vraag voorgelegd over de samenloop tussen de tonnageregeling en de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting in een voegingssituatie. De casus is als volgt. Twee vennootschappen binnen…

KG:023:2022:6 Toepassing earn-outregeling op vordering als gevolg van verkoop deelneming

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige verkoopt haar deelneming aan een derde. De koper, die ten tijde van de overname is opgericht en waarin nagenoeg geen kapitaal is gestort, blijft de verkoopprijs voor een deel schuldig. Daarnaast is…

KG:211:2022:15 ANBI – commerciële tarieven

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Bij de beoordeling van een verzoek om als algemeen nut beogende instelling (anbi) te worden aangemerkt, is de vraag opgekomen of de activiteiten van de instelling – die op zich passen binnen haar algemeen…

KG:011:2022:13 Artikel 10-1-j Wet Vpb 1969 en toekennen cashbonus met verplichting tot aandelenkoop

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van artikel 10, eerste lid, onderdeel j, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) is de vraag opgekomen of de toekenning van een cashbonus aan een werknemer, met de verplichting…