Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

613 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

Standpunt over gebruikelijkloonregeling bij doorbetaaldloonregeling gepubliceerd

20-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord welk (gebruikelijk) loon de holding van een directeur grootaandeelhouder in aanmerking dient te nemen bij toepassing van de doorbetaaldloonregeling.

Standpunt over de IACK in een situatie van co-ouderschap en een nieuwe partner gepubliceerd

20-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over de toekenning van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) in een situatie van co-ouderschap en het krijgen van een nieuwe partner.

Standpunt over geërfde naburige rechten in box 3 gepubliceerd

20-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over de fiscale behandeling van geërfde naburige rechten in box 3.

Standpunt over de fiscale gevolgen van de verkoop van een hulpmiddel gepubliceerd

17-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over de fiscale gevolgen van de verkoop van een hulpmiddel.

Standpunt over hoe om te gaan met kosten voor een beroepsregister binnen de werkkostenregeling gepubliceerd

17-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord of de inschrijving bij beroepsvereniging X gelijk is te stellen aan een inschrijving in een beroepsregister.

Standpunt over een eigen bijdrage van de werknemer aan een cao-fonds gepubliceerd

17-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord of de werknemerspremie aan Stichting SOOB ten laste komt van het bruto- of nettoloon van de werknemer.

Standpunt over overdracht appartementsrechten 'op tekening' gepubliceerd

16-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft een vraag beantwoord over de overdracht van een appartementsrecht waarbij het appartement op dat moment alleen ‘op tekening’ bestaat. Ook is een vraag beantwoord over de status van het specifieke…

Standpunt over eenmalige afkoop pensioen gepubliceerd

16-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord welke tabel van toepassing is op de eenmalige afkoop van een pensioenaanspraak op grond van het toekomstige artikel 69a van de Pensioenwet (hierna: PW).

Standpunt over verlegging inhoudingsplicht gepubliceerd

16-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord of op grond van artikel 64 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) de inhoudingsplicht en de daarmee samenhangende verplichtingen van de Wet LB ten aanzien…

Standpunt over kwalificatie Luxemburgse Société en Commandite Spéciale voor de Overdrachtsbelasting gepubliceerd

16-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting beantwoordt de vraag wie voor de overdrachtsbelasting de belastingplichtige is, wanneer een Luxemburgse Société en Commandite Spéciale aandelen verwerft in het kapitaal van een onroerendezaakrechtspersoon: de Luxemburgse Société en Commandite Spéciale of…

Standpunt over subjectieve vrijstelling overdrachtsbelasting voor een openbare universiteit, artikel 15 lid 1, onderdeel c WBR gepubliceerd

16-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van de vrijstelling van artikel 15, lid 1, onderdeel c van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR). Centraal staat de vraag of een openbare…

Standpunt over het terugeisen van de laadpaal van een auto van de zaak gepubliceerd

16-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord of er sprake is van belast loon in natura als een werkgever een laadpaal niet terugeist bij beëindiging van de lease- of arbeidsovereenkomst.

Standpunt over een vrijwilliger bij de brandweer gepubliceerd

16-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord of een schadevergoeding die een vrijwilliger van de brandweer ontvangt loon uit dienstbetrekking vormt.

Standpunt over een waardering maaltijd op de werkplek gepubliceerd

16-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord of het maaltijdforfait ook van toepassing is als de werkgever aannemelijk kan maken dat de waarde in het economische verkeer (hierna: WEV) van de maaltijd die de…

Standpunt over vakantieverlof gepubliceerd

16-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord of er sprake is van een vrijgestelde aanspraak op vakantieverlof als de werkgever de tegenwaarde van het verlof stort op een spaarrekening van de werknemer.

Standpunt over de Interest- en royaltyrichtlijn in relatie tot de vestigingsplaatsfictie en fiscale eenheid gepubliceerd

16-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of de Interest- en royaltyrichtlijn zich verzet tegen belastingheffing over rente die een naar België verplaatste en in een BVBA omgezette vennootschap ontvangt van haar…

Standpunt over de gebruikelijkloonregeling bij toepassing doorbetaaldloonregeling gepubliceerd

14-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord of de inspecteur de doorbetaaldloonregeling kan toepassen bij het achteraf vaststellen van het gebruikelijk loon.

Standpunt over omgekeerde converteerbare lening – artikel 10-1-d Wet Vpb – aftrek opslag conversierecht gepubliceerd

10-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb heeft de vraag beantwoord of er bij een omgekeerde converteerbare obligatielening fiscaal sprake is van het verstrekken van kapitaal of van een schuld, en of de opslag die wordt betaald voor…

Standpunt over toepassing walstroomtarief bij particuliere pleziervaartuigen gepubliceerd

10-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep milieubelastingen heeft de vraag beantwoord of een schip dat door een overheidsinstantie wordt gebruikt voor het verblijf van mensen een particulier pleziervaartuig is in de zin van artikel 70a, lid 3, Wbm.

Standpunt inzake heffing over dividenduitkering door naar Malta verplaatste vennootschap aan in Nederland woonachtige aandeelhouder gepubliceerd

09-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of het Verdrag Nederland–Malta aan Nederland de keuze laat om dividendbelasting dan wel inkomstenbelasting te heffen over een dividenduitkering door een naar Nederlands recht opgerichte,…

Standpunt over vertaling "pension scheme" in het Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk gepubliceerd

09-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of het Engelse begrip “pension scheme” in het protocol behorende bij het Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk (eenmalig) onjuist is vertaald met “pensioenfonds” in plaats van “pensioenregeling”.…

Standpunt over de toepassing van de interne reorganisatie vrijstelling overdrachtsbelasting in het geval van een Stichting Particulier Fonds als top van het concern gepubliceerd

09-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting beantwoordt de vraag of in het kader van de toepassing van de vrijstelling bij interne reorganisatie als bedoeld in artikel 15, lid 1, aanhef en letter h van de Wet op belastingen…

Standpunt over schuldbemiddeling door beschermingsbewindvoerder gepubliceerd

09-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De ontvanger krijgt verzoeken om schuldsanering, die namens de belastingschuldige zijn ingediend door een persoon die benoembaar is als beschermingsbewindvoerder, maar in de specifieke casus niet de beschermingsbewindvoerder is van de belastingschuldige. De Kennisgroep invordering…

Standpunt over het tijdstip van overleggen verklaring bij toepassing van het laadpalentarief gepubliceerd

09-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep milieubelastingen heeft de vraag beantwoord of een leverancier het laadpalentarief van artikel 60a Wbm en artikel 3, lid 2, Wet ODE onder voorwaarden alsnog mag toepassen als de verbruiker de voor dit tarief…

Standpunt over toepasselijkheid artikel 2:23c BW op belastingschulden gepubliceerd

09-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Op grond van artikel 2:23c lid 1 BW kan de vereffening van een rechtspersoon die is opgehouden te bestaan worden heropend, als blijkt van het bestaan van een bate. Op grond van artikel 2:23c lid…