Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

276 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:003:2024:11 Beoordelingskader preferente aandelen

22-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Kennisgroep aanmerkelijk belang en de Kennisgroep successiewet hebben de vraag gekregen welke uitleg wordt gebruikt bij de beoordeling of een aandeel een preferent aandeel is, zoals bedoeld in de doorschuifregeling aanmerkelijk belang in…

KG:059:2024:4 Fiscale transparantie en middellijk gehouden lucratief belang

11-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in Nederland en is manager. Hij participeert via een persoonlijke houdstervennootschap X BV in een in Luxemburg gevestigde SCSp. De aandelen in X BV vormen voor X een aanmerkelijk belang. De SCSp…

KG:059:2024:3 Overgangsrecht Wet kwalificatiebeleid rechtsvormen en open cv vormt middellijk gehouden lucratief belang

11-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in Nederland en is manager. X houdt aandelen in een in Luxemburg gevestigde Sarl. De aandelen in de Sarl vormen voor hem een aanmerkelijk belang. De Sarl houdt een belang in een…

KG:059:2024:2 Overgangsrecht Wet kwalificatiebeleid rechtsvormen, open cv vormt houdster bij middellijk gehouden lucratief belang

11-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in Nederland en is manager. X houdt een belang in een in Luxemburg gevestigde SCSp Holding. De SCSp is een buitenlandse rechtsvorm die vergelijkbaar is met een open commanditaire vennootschap (hierna: cv).…

KG:059:2024:1 Middellijk lucratief belang

11-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in Nederland en is manager. X houdt 100% van de aandelen X BV. X BV houdt een belang in een in Luxemburg gevestigde SCSp. Dit is een buitenlandse rechtsfiguur vergelijkbaar met een…

KG:070:2024:3 Vragen en antwoorden over de jaarruimteberekening en de opbouw van pensioenaanspraken

10-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Dit standpunt bevat vragen en antwoorden over de jaarruimteberekening en de wijze waarop rekening gehouden moet worden met de opbouw van pensioenaanspraken. Deze vragen zien op de wetgeving die gewijzigd is door de Wet…

KG:202:2024:24 Private leasovereenkomst en box 3

10-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Volgens enkele aanbieders van private leaseovereenkomsten met betrekking tot auto’s zijn de uit de private leaseovereenkomst voortvloeiende verplichtingen aan te merken als een schuld in box 3 van de inkomstenbelasting en kunnen deze verplichtingen…

KG:051:2024:11 Moment niet voldoen aan kamerverhuurvrijstelling

10-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een eigen woning. Vanaf 1 februari 2023 verhuurt de belastingplichtige in die woning voor langere tijd een kamer aan een student. De student laat zich op het adres van de woning…

KG:202:2024:23 Inkomsten van een religieuze en giftenaftrek

05-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige is religieus en woont in een kloostergemeenschap. Deze kloostergemeenschap is een Algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI). Om tot de kloostergemeenschap te kunnen worden toegelaten, is door de belastingplichtige onder meer de…

KG:202:2024:22 Notariële samenwoonovereenkomst en fiscaal partnerschap

28-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige (> 27 jaar) en haar vader besluiten vanwege zijn mogelijke toekomstige zorgbehoefte te gaan samenwonen. Zij wensen allebei zo veel mogelijk een zelfstandig leven te behouden. In dit kader zijn zij per 18…

KG:003:2024:10 Excessief lenen en artikel 10a.23 Wet IB 2001

25-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is aanmerkelijkbelanghouder van X BV. Op 31 december 2022 heeft X een eigenwoningschuld van € 400.000 bij X BV. Dit is een aflossingsvrije schuld die X is aangegaan op 1 december 2012. Voor…

KG:003:2024:9 Zogenoemde BOR-advieskosten geen ten laste van vervreemder komende kosten  

21-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in Nederland en heeft een aanmerkelijk belang in A BV. Na intensief overleg met zijn adviseur heeft X besloten  zijn aandelen in A BV te schenken aan Y, waarbij X en Y…

KG:212:2024:3 Toepassing van de tijdelijke willekeurige afschrijving 2023 bij een gebroken boekjaar

10-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Voor investeringen gedaan in het jaar 2023 is het, onder voorwaarden, mogelijk om eenmalig tot maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig af te schrijven. Naar aanleiding hiervan zijn vragen opgekomen die zien…

KG:070:2024:2 Afkoopmoment van een lijfrente

05-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige wil bij het afkopen van zijn lijfrente gebruikmaken van artikel 3.133, negende lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Hij is langdurig arbeidsongeschikt en bereikt in december van jaar…

KG:070:2024:1 Lijfrentebedragen werknemer door werkgever rechtstreeks betaald aan lijfrente-aanbieder

04-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige (hierna: de werknemer) heeft een lijfrente in de zin van artikel 3.124, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). De werknemer heeft deze in privé afgesloten.…

KG:202:2024:21 Toerekening tussen fiscale partners wanneer aanvankelijk geen aangifte door partner is gedaan

04-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn fiscaal partner. X en Y delen voor de aangifte inkomstenbelasting over 2022 de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen volledig toe aan X en een klein deel van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen…

KG:202:2024:20 Schenking vrij van recht en goedkeuring box 3

29-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige (de begiftigde) ontvangt in 2023 een schenking waarbij de schenker de schenkbelasting voor zijn rekening neemt. Dit wordt ook wel aangeduid als een ‘schenking vrij van recht’. Belastingplichtige geeft deze schenking in oktober…

KG:202:2024:19 Kwalificatie verplichting schenker bij een schenking vrij van recht in box 3

29-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ouder (hierna: schenker) doet een schenking aan zijn drie kinderen (hierna: begiftigden). In de notariële schenkingsakte is onder meer bepaald dat de (eventueel) verschuldigde schenkbelasting ter zake van de schenking voor rekening van…

KG:202:2024:18 Vrijwillige storting in PGB van een kind aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten

28-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ouder woont samen met een 25-jarig kind. Het kind is ziek/gehandicapt en in verband hiermee is aan het kind een persoonsgebonden budget (hierna: PGB) toegekend. De ouder doet een extra vrijwillige storting aan…

KG:202:2024:17 Periodieke gift door bestuurder ANBI

28-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is bestuurder van een Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna: ANBI) en schenkt jaarlijks op basis van een schenkingsovereenkomst een vast bedrag aan deze ANBI. De schenking eindigt bij het overlijden van de belastingplichtige.…

KG:041:2024:16 Werkkostenregeling in de inkomstenbelasting

27-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werknemer woont buiten Nederland en is in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever. De werknemer werkt nagenoeg geheel buiten Nederland in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. De werknemer is…

KG:202:2024:16 Partnerschapsfictie bij de inkomensafhankelijke combinatiekorting

15-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A is alleenstaand zonder kinderen en staat ingeschreven op een woonadres in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP). B komt tijdelijk samen met kind C bij A wonen. Zij wonen in een kalenderjaar gedurende ten…

KG:202:2024:15 Fiscaal partnerschap bij gezamenlijke eigen woning in aanbouw

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Twee ongehuwde belastingplichtigen wonen samen in een huurwoning. Zij voldoen aan geen van de criteria van artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) of artikel 1.2, eerste lid, van de Wet…

KG:202:2024:14 Fiscaal partnerschap bij mede-eigendom woning

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vader en moeder (gehuwd en hierna; ouders) willen samen met hun twee zoons een gebouw kopen om in te gaan wonen. In het gebouw komen drie woonruimten, één voor de ouders en de zonen…

KG:202:2024:13 Fiscaal partnerschap op grond van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001 en woning

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op grond van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) wordt onder een partner mede verstaan degene die op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven…