Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

245 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:202:2024:10 Extra salaris- en verblijfkosten verplegend personeel tijdens vakantie en uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is meervoudig complex gehandicapt. Belastingplichtige heeft een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) en verblijft op basis hiervan in een Wlz-instelling. De verpleging en verzorging in de Wlz-instelling vinden…

KG:202:2024:9 Gezinshulp als uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige ontvangt 24-uurszorg in verband met ziekte. Deze zorg omvat volgens belastingplichtige zowel huishoudelijke taken als persoonlijke verzorging en daarnaast licht medische handelingen. Belastingplichtige heeft de uitgaven voor deze zorg in zijn aangifte…

KG:202:2024:8 Box 3 en geruisloze terugstorting te veel betaalde lijfrentepremies en/of -inleg

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van de invoering van de herstelwetgeving (Wet rechtsherstel box 3) en de overbruggingswetgeving met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) komen diverse vragen op over…

KG:202:2024:7 Dieetaftrek bij overlappende dieettyperingen

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige volgt in 2021 een aantal diëten. Ter onderbouwing van de aftrekpost uitgaven voor specifieke zorgkosten heeft belastingplichtige een door een bevoegde arts of diëtist ondertekende dieetbevestiging overgelegd. Deze dieetbevestiging is als volgt: Vraag…

KG:003:2024:5 Belastingkorting artikel 4.53 Wet IB 2001 en fiscaal partnerschap in het voorafgaande jaar

04-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn gehuwd buiten gemeenschap van goederen. X is enig aandeelhouder van X BV en Y is enig aandeelhouder van Y BV. X BV wordt in 2021 ontbonden. Ook de vereffening wordt…

KG:003:2024:4 Omvorming in tracking stocks vervreemding

03-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Leidt de omzetting van gewone aandelen in tracking stocks tot een vervreemding als bedoeld in artikel 4.12, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) in geval van meerdere aandeelhouders?…

KG:003:2024:3 ‘Rechtens dan wel in feite direct of indirect’ en de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

03-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is enig aandeelhouder van A BV. X heeft in 2023 in totaal € 900.000 geleend van A BV. Dit is € 200.000 hoger dan het maximumbedrag van € 700.000 zoals bepaald in artikel 4.14a,…

KG:212:2024:2 Objectieve onderneming, één of meer ondernemingen, voortzettingsvereiste en bezitsvereiste in de bedrijfsopvolgingsregeling

22-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De activiteiten van X BV omvatten het inkopen en verkopen van bepaalde producten en laat zich onderscheiden in detailhandel en groothandel. De beide onderdelen verschillen onder andere door: In 2016 is erflater overleden waardoor…

KG:211:2024:5 Kwalificatie Variable Capital Company (Singapore)

15-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vindt plaats in verband met de belastingheffing ten aanzien van een Nederlandse belastingplichtige met een belang in een (subfonds van een) Singaporese Variable Capital Company (hierna: VCC). Vragen Kwalificeert een VCC opgericht…

KG:051:2024:9 Overeenkomst van geldlening met nieuwbouw- of verbouwingsdepot, waarin is bepaald dat de eerste 24 maanden niet wordt afgelost

14-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige is kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Hij gaat een annuïtaire schuld bij een buitenlandse bank aan voor de bouw van een nieuwbouwwoning dan wel voor de verbouwing van een bestaande woning. Het gehele bedrag…

KG:051:2024:8 Overeenkomst van geldlening ten behoeve van aankoop bestaande woning in buitenland, waarin is overeengekomen dat aflossing van de schuld pas plaatsvindt vanaf het moment dat de woning juridisch is geleverd

14-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige is kwalificerende buitenlandse belastingplichtige en heeft op 1 maart een woning in zijn woonland gekocht. De juridische levering van de woning, de eigendomsoverdracht, is pas op 1 juni. Op 1 maart komt…

KG:213:2024:5 Aftrek kosten en lasten in verband met geldboeten en dwangsommen

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft boetes en dwangsommen opgelegd gekregen. Belastingplichtige maakt in dat verband kosten voor de inhuur van advocaten en juridisch adviseurs. Daarnaast is er een juridische afdeling met eigen personeel dat zich onder meer…

KG:202:2024:6 Individuele en buitensporige last in box 3

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Hoge Raad heeft zich meerdere keren uitgelaten over de individuele en buitensporige last voor wat betreft de box 3-heffing, zie onder andere HR 6 april 2018 (ECLI:NL:HR:2018:511), HR 14 juni 2019 (ECLI:NL:HR:2019:816), HR…

KG:051:2024:7 Eigenwoningschuld en gevolgen aflossingsstand en  renteaftrekverleden in de periode 2001 tot en met 2012

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In 2001 gaat de belastingplichtige een schuld aan in verband met de verwerving van zijn eerste eigen woning. De schuld bedraagt € 60.000 en is een eigenwoningschuld. In 2011 is de schuld volledig afgelost.…

KG:051:2024:6 Gedeeltelijk aflossen bestaande eigenwoningschuld, oversluiten bestaande eigenwoningschuld en eigenwoningschuld en aangaan nieuwe schuld voor verbouwing

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft in 2010 zijn eerste eigen woning gekocht voor € 200.000 en is hiervoor een lening aangegaan. In 2015 heeft hij vervolgens € 30.000 geleend voor een verbouwing. De verbouwingslening voldoet aan de voorwaarden…

KG:202:2024:5 Biologische sondevoeding en uitgaven voor specifieke zorgkosten

11-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een kind van belastingplichtige heeft verschillende medische aandoeningen. Hierdoor kan het kind niet op normale wijze eten en is het volledig afhankelijk van sondevoeding. Daarnaast moet het kind zich volgens een door de huisarts…

KG:051:2024:5 Geen aftrek advieskosten als lening niet wordt afgesloten of aangepast

06-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een adviseur heeft advieskosten in rekening gebracht voor een lening die tot een eigenwoningschuld zou moeten leiden. Of de advieskosten worden in rekening gebracht voor aanpassing van een lening die al als eigenwoningschuld kwalificeert.…

KG:051:2024:4 Aftrek advies- en afsluitkosten bij afsluiten of aanpassen rentecontract

01-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning en een eigenwoningschuld. De belastingplichtige wil een reguliere dan wel tussentijdse renteaanpassing doen, waarvoor de geldverstrekker hem een aanbod voor een nieuw rentecontract doet. De belastingplichtige sluit op…

KG:051:2024:3 Geen aftrekbare kosten eigen woning als bij verstrijken rentevastperiode wordt gekozen voor langere rentevastperiode dan resterende looptijd

01-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een aflossingsvrije lening met een daaraan gekoppelde kapitaalverzekering eigen woning (hierna: KEW), waarmee de lening aan het einde van de looptijd wordt afgelost. De lening kwalificeert als eigenwoningschuld. Omdat de rentevastperiode…

KG:051:2024:2 Zesmaandsgoedkeuring voor verbouwingsdepot, maar niet voor nieuwbouwdepot

01-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige sluit een koop/aanneemovereenkomst voor de bouw van een nieuwbouwwoning en gaat hiervoor een schuld aan bij een bank. De schuld kwalificeert als eigenwoningschuld. Het geleende bedrag wordt volledig op een nieuwbouwdepot gestort.…

KG:051:2024:1 Aftrekbare kosten eigen woning verplicht in aanmerking nemen

01-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning en een eigenwoningschuld. De rente is op grond van artikel 3.120, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) aftrekbaar. De belastingplichtige wil…

KG:212:2024:1 Overdracht firma-aandeel tijdens voorperiode geruisloze inbreng bv

01-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Ouder en kind zijn samen firmant in een vof. Het kind heeft op 20 september 2022 een intentieverklaring tot oprichting van een bv geregistreerd. In de intentieverklaring is opgenomen dat het kind voornemens is…

KG:041:2024:8 Zeevarende die volledig buiten Nederland werkt

27-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inwoner van België is werkzaam als zeevarende in het internationaal verkeer. Hij werkt voor een Nederlandse inhoudingsplichtige en vervult zijn dienstbetrekking geheel buiten Nederland. Artikel 15, derde lid van het belastingverdrag Nederland –…

KG:003:2024:2 Doorschuifregeling en tracking stocks

15-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV bezit de volledige eigendom van alle aandelen in Y BV. Daarnaast bezit X BV een pand dat in gebruik is bij de onderneming van Y BV. Het aandelenkapitaal van X BV bestaat…

KG:202:2024:4 Waardering lidmaatschapsrecht in een VvE en box 3

14-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De voorzitter van een Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE) heeft aan het einde van het kalenderjaar - na instemming van de VvE - een opdracht voor onderhoudswerkzaamheden aan een aannemer verstrekt voor een bedrag…