Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

199 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

KG:202:2023:43 Fiscaal partnerschap in geval van een pensioenregeling met partner zonder NAW gegevens

01-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever kan ervoor kiezen het nabestaandenpensioen voor zijn werknemers te baseren op het zogenoemde bepaalde of onbepaalde partnersysteem. Een bepaald partnersysteem wil zeggen dat alleen voor de werknemers met een partner een nabestaandenpensioen…

KG:202:2023:42 Voorlopige verliesverrekening en onherroepelijk vaststaande aanslag

01-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft in 2021 in box 1 een verlies geleden en wil dit verrekenen met het in 2020 behaalde positieve box 1 inkomen (‘carry back’). Over 2020 is een aanslag vastgesteld. Over het verliesjaar…

KG:202:2023:41 Hulpmiddelen en uitgaven voor specifieke zorgkosten

01-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) bepaalt in het kader van de uitgaven voor specifieke zorgkosten dat andere hulpmiddelen van een zodanige aard zijn dat…

KG:051:2023:16 Gevolgen mantelzorgwoning voor de eigenwoningregeling en box 3

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning. In zijn tuin hebben zijn ouders op eigen kosten een vrijstaande mantelzorgwoning geplaatst. De mantelzorgwoning: Er is geen recht van opstal voor de mantelzorgwoning gevestigd. Voor de huur…

KG:051:2023:15 Belastingheffing in box 3 over lidmaatschapsrecht coöperatie met recreatiewoningen

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige is een van de leden van een coöperatie die een recreatieterrein exploiteert. Het recreatieterrein is eigendom van de coöperatie. Het recreatieterrein bestaat uit de grond, gemeenschappelijke ruimtes en privéterreinen met (onroerende) recreatiewoningen.…

KG:051:2023:14 Belastingheffing in box 3 over recreatiewoning op gehuurde grond

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft (rechten ten aanzien van) een recreatiewoning op een recreatiepark. Er is feitelijk vastgesteld dat de recreatiewoning onroerend is. De grond en aanwezige centrumvoorzieningen, zoals zwembad, restaurant en dergelijke zijn eigendom van…

KG:051:2023:13 Waardering woning bij vervreemding door verhuur

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning en gaat deze woning verhuren. Dit is een gebeurtenis waardoor de woning niet langer als eigen woning wordt aangemerkt. Op grond van artikel 3.119aa, vierde lid, eerste zin,…

KG:051:2023:12 Moment realisatie eigenwoningreserve bij tijdelijke verhuur te koop staande woning

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning. Op 1 mei 2019 verhuist de belastingplichtige naar een ander adres. De woning staat vanaf dat moment leeg en te koop. Van 1 september 2019 tot 31 augustus…

KG:202:2023:40 Heffingvrij vermogen en heffingskorting bij navordering

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting 2017 uitsluitend box 3-bezittingen opgegeven ten bedrage van € 20.000. Deze bezittingen bestaan volledig uit binnenlandse vermogensbestanddelen. Omdat de waarde van de vermogensbestanddelen het heffingvrij vermogen (hier gesteld…

KG:202:2023:39 Periodieke gift met als ontbindende voorwaarde een onzekere gebeurtenis

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige besluit een schenking te doen aan een ANBI. Hij wil dit doen door middel van een periodieke gift. In de schenkingsovereenkomst wordt opgenomen dat hij jaarlijks € 200.000 zal overmaken aan de…

KG:202:2023:38 Ontbindende voorwaarde die door schenker kan worden ingeroepen in periodieke schenkingsovereenkomst

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Om het bestaan van het bedrijf en werkgelegenheid te garanderen en daarnaast de opbrengsten voor een goed doel te bestemmen, schenkt een kinderloze groot aandeelhouder (hierna: schenker) in vijf termijnen de certificaten van aandelen…

KG:202:2023:37 Deelgerechtigdheid in een commanditaire vennootschap en box 3

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Meerdere belastingplichtigen beleggen samen in een besloten commanditaire vennootschap (hierna: cv). De vraag is hoe vennoten (natuurlijke personen/particuliere beleggers) hun aandeel in een besloten cv, die geen onderneming drijft in de zin van de…

KG:202:2023:36 Fiscaal partnerschap bij drie meerderjarige belastingplichtigen op een woonadres

14-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A woont samen met B en C. A was gehuwd met B, maar in 2021 zijn zij gescheiden. A heeft in 2015 een kind gekregen met B. In 2022 heeft A een kind gekregen…

KG:202:2023:35 Vervallen restant persoonsgebonden aftrek als in een volgend jaar geen aangifte inkomstenbelasting wordt ingediend

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Voor een belastingplichtige is bij beschikking in het jaar 2014 een restant persoonsgebonden aftrek (hierna: restant) vastgesteld van € 90.000. Over het jaar 2015 doet belastingplichtige aangifte waarin hij zijn inkomen deels verrekent met…

KG:206:2023:9 Verrekenen restant persoonsgebonden aftrek

09-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Bij belastingplichtige is over 2015 (in de vorm van een aparte vermelding op de aanslag inkomstenbelasting 2015) een beschikking restant persoonsgebonden aftrek vastgesteld als bedoeld in artikel 6.2a van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna:…

KG:213:2023:4 Afboeken heffingsvermindering verhuurderheffing na HR 8 juli 2022

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De verhuurderheffing is sinds invoering in 2013 een belasting op sociale huurwoningen van verhuurders die meer dan 50 sociale huurwoningen bezitten. Een verhuurder die meer dan 50 sociale huurwoningen bezit komt eventueel in aanmerking…

KG:202:2023:34 Kosten van terugplaatsen cryo-embryo en uitgaven voor specifieke zorgkosten

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een 43-jarige vrouw ondergaat in verband met verminderde vruchtbaarheid een in-vitro-fertilisatie (hierna: IVF) behandeling. Bij deze IVF-behandeling zijn de embryo’s ingevroren die niet zijn gebruikt. Dit worden cryo-embryo’s genoemd. Op enig moment krijgt de…

KG:070:2023:20 Omzetting Pre-BHW lijfrente en toepassing overgangsrecht artikel 10a.1 en artikel 10a.12 Wet IB 2001

07-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige wil het kapitaal van een Pre-Brede Herwaarderingslijfrente overdragen naar een lijfrenterekening. Op grond van het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten hanteren financiële instellingen in dat verband een overdrachtsformulier. De bank wil dat de verzekeraar…

KG:070:2023:19 Verhogen van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal van een kapitaalverzekering eigen woning na een eerdere verlaging

27-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een kapitaalverzekering eigen woning (hierna: KEW) waarvan het overeengekomen gegarandeerde kapitaal op 31 december 2012 € 177.000 was. Nadien is het overeengekomen gegarandeerde kapitaal meerdere malen verlaagd. Begin 2023 is het gegarandeerde…

KG:059:2023:2 Indirecte terbeschikkingstelling

24-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is horecaondernemer en houdt 100% van de aandelen in X BV. X is eigenaar van pand A. Het pand wordt verhuurd aan X BV. X is ook eigenaar van pand C dat eveneens…

KG:202:2023:33 Recht op alleenstaande ouderenkorting bij AIO uitkering

13-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding                                             Een alleenstaande belastingplichtige ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank een aanvullende inkomensvoorziening ouderen uitkering (hierna: AIO-uitkering). Dit is een uitkering die is bedoeld voor iemand die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft, maar die geen of geen…

KG:051:2023:11 Aflossingseis na verkrijging economische eigendom woning bij echtscheiding

05-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige en zijn partner hebben vóór 2013 samen een woning gekocht (beiden voor 50%), waarvoor zij een aflossingsvrije lening zijn aangegaan. Na 2013 gaan de belastingplichtige en zijn partner scheiden. Volgens het echtscheidingsconvenant…

KG:202:2023:32 Derdenrekening notaris in het rechtsherstel box 3

28-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van de invoering van de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3 met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001), ook wel bekend als…

KG:202:2023:31 Aandeel in een reservefonds van een Vereniging van Eigenaars in het rechtsherstel box 3

28-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van de invoering van de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3 met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001), ook wel bekend als…

KG:202:2023:30 Alleenstaande ouderenkorting als AOW voor ongehuwden niet is aangevraagd

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige en zijn echtgenote ontvangen een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (hierna: AOW) voor gehuwde pensioengerechtigden. Om medische redenen kunnen zij niet meer samenwonen. Eén van de echtgenoten verhuist. Er wordt verzuimd…