Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

264 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:212:2024:3 Toepassing van de tijdelijke willekeurige afschrijving 2023 bij een gebroken boekjaar

10-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Voor investeringen gedaan in het jaar 2023 is het, onder voorwaarden, mogelijk om eenmalig tot maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig af te schrijven. Naar aanleiding hiervan zijn vragen opgekomen die zien…

KG:070:2024:2 Afkoopmoment van een lijfrente

05-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige wil bij het afkopen van zijn lijfrente gebruikmaken van artikel 3.133, negende lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Hij is langdurig arbeidsongeschikt en bereikt in december van jaar…

KG:070:2024:1 Lijfrentebedragen werknemer door werkgever rechtstreeks betaald aan lijfrente-aanbieder

04-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige (hierna: de werknemer) heeft een lijfrente in de zin van artikel 3.124, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). De werknemer heeft deze in privé afgesloten.…

KG:202:2024:21 Toerekening tussen fiscale partners wanneer aanvankelijk geen aangifte door partner is gedaan

04-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn fiscaal partner. X en Y delen voor de aangifte inkomstenbelasting over 2022 de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen volledig toe aan X en een klein deel van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen…

KG:202:2024:20 Schenking vrij van recht en goedkeuring box 3

29-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige (de begiftigde) ontvangt in 2023 een schenking waarbij de schenker de schenkbelasting voor zijn rekening neemt. Dit wordt ook wel aangeduid als een ‘schenking vrij van recht’. Belastingplichtige geeft deze schenking in oktober…

KG:202:2024:19 Kwalificatie verplichting schenker bij een schenking vrij van recht in box 3

29-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ouder (hierna: schenker) doet een schenking aan zijn drie kinderen (hierna: begiftigden). In de notariële schenkingsakte is onder meer bepaald dat de (eventueel) verschuldigde schenkbelasting ter zake van de schenking voor rekening van…

KG:202:2024:18 Vrijwillige storting in PGB van een kind aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten

28-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ouder woont samen met een 25-jarig kind. Het kind is ziek/gehandicapt en in verband hiermee is aan het kind een persoonsgebonden budget (hierna: PGB) toegekend. De ouder doet een extra vrijwillige storting aan…

KG:202:2024:17 Periodieke gift door bestuurder ANBI

28-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is bestuurder van een Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna: ANBI) en schenkt jaarlijks op basis van een schenkingsovereenkomst een vast bedrag aan deze ANBI. De schenking eindigt bij het overlijden van de belastingplichtige.…

KG:041:2024:16 Werkkostenregeling in de inkomstenbelasting

27-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werknemer woont buiten Nederland en is in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever. De werknemer werkt nagenoeg geheel buiten Nederland in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. De werknemer is…

KG:202:2024:16 Partnerschapsfictie bij de inkomensafhankelijke combinatiekorting

15-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A is alleenstaand zonder kinderen en staat ingeschreven op een woonadres in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP). B komt tijdelijk samen met kind C bij A wonen. Zij wonen in een kalenderjaar gedurende ten…

KG:202:2024:15 Fiscaal partnerschap bij gezamenlijke eigen woning in aanbouw

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Twee ongehuwde belastingplichtigen wonen samen in een huurwoning. Zij voldoen aan geen van de criteria van artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) of artikel 1.2, eerste lid, van de Wet…

KG:202:2024:14 Fiscaal partnerschap bij mede-eigendom woning

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vader en moeder (gehuwd en hierna; ouders) willen samen met hun twee zoons een gebouw kopen om in te gaan wonen. In het gebouw komen drie woonruimten, één voor de ouders en de zonen…

KG:202:2024:13 Fiscaal partnerschap op grond van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001 en woning

03-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op grond van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) wordt onder een partner mede verstaan degene die op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven…

KG:003:2024:8 Overgangsrecht Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen met betrekking tot de open cv-achtige gevestigd in het buitenland en zonder Nederlands inkomen

02-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Y is een naar het recht van land X opgerichte en in land X gevestigde cv-achtige. Naar huidig fiscaal recht (2024) kwalificeert Y voor Nederland als open cv (niet-transparant). Y geniet geen Nederlands inkomen.…

KG:003:2024:7 Aanvang achtjaarstermijn artikel 4.18 Wet IB 2001 bij partieel buitenlandse belastingplicht

02-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in het buitenland en bezit alle aandelen in een niet in Nederland gevestigde vennootschap. X gaat in 2013 in Nederland wonen en kiest vanaf dat moment op grond van artikel 2.6 van…

KG:003:2024:6 Excessief lenen en immigratie van een verbonden persoon

02-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in België en heeft een aanmerkelijk belang in A BV, een in Nederland gevestigde vennootschap. X schenkt in 2020 zijn aandelen in A BV aan zijn in Nederland wonend kind Y. In…

KG:202:2024:12 Verzend- en douanekosten verbonden aan de import van voedingssupplementen en uitgaven voor specifieke zorgkosten

30-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige bestelt voedingssupplementen die vanuit een ander continent worden opgestuurd naar Nederland. Hierdoor betaalt belastingplichtige verzend-, douane-, en administratiekosten in verband met de bestelling van de voedingssupplementen. Vragen Antwoorden Beschouwing Farmaceutisch hulpmiddel Op…

KG:202:2024:11 Vervoerskosten in verband met aanschaf van een hulpmiddel en uitgaven voor specifieke zorgkosten

26-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft in verband met een handicap orthopedisch schoeisel nodig. Orthopedisch schoeisel kan worden aangemerkt als ‘ander’ hulpmiddel als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna:…

KG:051:2024:10 Verhuisregeling voor woning in buitenland bij immigratie naar Nederland

17-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige is in 2022 geïmmigreerd naar Nederland. Voor die tijd had de belastingplichtige zijn hoofdverblijf in een eigen woning in het buitenland. Voor de verwerving van die eigen woning is hij vóór 1…

KG:202:2024:10 Extra salaris- en verblijfkosten verplegend personeel tijdens vakantie en uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is meervoudig complex gehandicapt. Belastingplichtige heeft een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) en verblijft op basis hiervan in een Wlz-instelling. De verpleging en verzorging in de Wlz-instelling vinden…

KG:202:2024:9 Gezinshulp als uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige ontvangt 24-uurszorg in verband met ziekte. Deze zorg omvat volgens belastingplichtige zowel huishoudelijke taken als persoonlijke verzorging en daarnaast licht medische handelingen. Belastingplichtige heeft de uitgaven voor deze zorg in zijn aangifte…

KG:202:2024:8 Box 3 en geruisloze terugstorting te veel betaalde lijfrentepremies en/of -inleg

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van de invoering van de herstelwetgeving (Wet rechtsherstel box 3) en de overbruggingswetgeving met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) komen diverse vragen op over…

KG:202:2024:7 Dieetaftrek bij overlappende dieettyperingen

10-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige volgt in 2021 een aantal diëten. Ter onderbouwing van de aftrekpost uitgaven voor specifieke zorgkosten heeft belastingplichtige een door een bevoegde arts of diëtist ondertekende dieetbevestiging overgelegd. Deze dieetbevestiging is als volgt: Vraag…

KG:003:2024:5 Belastingkorting artikel 4.53 Wet IB 2001 en fiscaal partnerschap in het voorafgaande jaar

04-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn gehuwd buiten gemeenschap van goederen. X is enig aandeelhouder van X BV en Y is enig aandeelhouder van Y BV. X BV wordt in 2021 ontbonden. Ook de vereffening wordt…

KG:003:2024:4 Omvorming in tracking stocks vervreemding

03-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Leidt de omzetting van gewone aandelen in tracking stocks tot een vervreemding als bedoeld in artikel 4.12, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) in geval van meerdere aandeelhouders?…