Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

674 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Standpunt

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:213:2024:2 Toepassing ruilarresten bij onderhandse cryptohandel

09-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige handelt onderhands in cryptovaluta en maakt hierbij gebruik van een online marktplaats. Op deze marktplaats kunnen handelaren zoals belastingplichtige een advertentie plaatsen en op die manier in contact komen met potentiële handelspartners. Uitgangspunt…

KG:210:2024:1 Re-integratie activiteiten; uitsluiting artikel 4, eerste lid, onderdeel b, Wet BCF

09-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Gemeente X heeft in 2021 personen in haar gemeentegebied die algemene bijstand ontvangen, ondersteund bij arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet. In dit kader heeft de gemeente…

KG:207:2024:2 Conserverende aanslag inkomstenbelasting bij pensioenaanspraken

08-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Betrokkene is binnen de EU geëmigreerd, waarna de inspecteur een conserverende aanslag heeft opgelegd. Een deel van de conserverende aanslag ziet op een oudedagsvoorziening dga, ondergebracht in een eigen bv. De oudedagsvoorziening is volgens…

KG:207:2024:1 Gevolgen voor belastingschuld van ruisende terugkeer

08-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In KG:207:2022:3 heeft de Kennisgroep invordering en civiel recht een standpunt ingenomen over wat de gevolgen zijn als een ondernemer zijn IB-onderneming met belastingschulden inbrengt in een bv. De kennisgroep beschrijft dat de ontvanger…

KG:211:2024:1 Kwalificatie Kommanditgesellschaft Oostenrijk

04-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Naar aanleiding van een bij de heffing van inkomstenbelasting opgekomen vraag is beoordeeld of een Kommanditgesellschaft naar het recht van Oostenrijk vergelijkbaar is met een Nederlandse commanditaire vennootschap. Vraag Is een Oostenrijkse Kommanditgesellschaft voor…

KG:213:2024:1 Interest Rate Swap met mandatory breakclausule

04-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vragen Antwoorden Beschouwing vraag 1 Zie KG:213:2023:3, waarin mutual break clausules gedurende de looptijd van de renteswaps werden vervangen door mandatory break clausules. De enkele aanwezigheid van een mandatory breakclausule vanaf de ingangsdatum van…

KG:024:2024:1 Artikel 10a Wet DB 1965 en gedeeltelijke verrekening in woonstaat

04-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV koopt (eigen) aandelen in van meerdere, in het buitenland woonachtige, natuurlijke personen. De ingekochte aandelen betreffen belangen van minder dan 5%. Ter zake van de inkoop van aandelen houdt X BV dividendbelasting…

KG:204:2023:25 Aanwijzen vergoeding huisvestingskosten

28-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever[voetnoot 1] vergoedt aan ingekomen werknemers eerste en dubbele huisvestingskosten en wil de vergoedingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de zin van artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting…

KG:206:2023:11 In bezwaar terugkomen op keuze om af te zien van toepassing facultatieve inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

28-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inhoudingsplichtige heeft 15% dividendbelasting ingehouden en op aangifte afgedragen met betrekking tot een uitdeling die voor de opbrengstgerechtigde (de belastingplichtige voor de dividendbelasting) behoort tot een voordeel waarop de deelnemingsvrijstelling, als bedoeld in…

KG:206:2023:10 Bezwaarfase ook voor herstel van fouten gemaakt door belanghebbende bij verzoek tot aangaan of beëindigen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting

28-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Drie casus: Vraag Kan in bezwaar een beschikking tot het aangaan of beëindigen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, die volledig tegemoetkomt aan het verzoek van belanghebbende, worden herroepen of aangepast? Antwoord Ja, op grond…

KG:040:2023:9 Tijdstip aftrek stakingsverlies vaste inrichting als tegemoetkoming verliezen pas na stakingsjaar komt vast te staan

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A BV is in Nederland gevestigd en maakt deel uit van het A-concern. A BV heeft een vaste inrichting in B-land. De daarmee behaalde resultaten vallen bij A BV onder de objectvrijstelling. In jaar…

KG:051:2023:22 Woning en bestaande eigenwoningschuld naar box 3 en weer terug

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft vóór 2013 een woning gekocht, waarvoor hij een aflossingsvrije lening is aangegaan. De aflossingsvrije lening kwalificeert als een bestaande eigenwoningschuld (hierna: BEWS) in de zin van artikel 10bis.1 van de Wet…

KG:204:2023:24 Medische keuring chauffeurskaart

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De chauffeurskaart is een aan de bestuurder afgegeven boordcomputerkaart waarmee de boordcomputer de identiteit van de desbetreffende bestuurder kan vaststellen en waarop gegevens kunnen worden opgeslagen.[voetnoot 1] Een bestuurder van een auto waarmee taxivervoer…

KG:051:2023:21 Bestaande eigenwoningschuld gaat over op nieuwe woning

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning met een bestaande eigenwoningschuld (hierna: BEWS) in de zin van artikel 10bis.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Hij koopt een nieuwe woning en betrekt…

KG:051:2023:20 Verhuisregeling, terwijl de woning niet direct te koop staat

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning die hij op enig moment in 2021 heeft verlaten, om in een andere woning samen te gaan wonen. Zijn woning is hierdoor leeg komen te staan, maar de…

KG:003:2023:12 Winstrechtverplichting en excessief lenen

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is enig aandeelhouder van A BV. Deze vennootschap drijft een onderneming. De waarde in het economisch verkeer van deze onderneming bedraagt € 2.000.000. A BV draagt de onderneming tegen een 4-jarig winstrecht over…

KG:003:2023:11 Excessief lenen en eigenwoningschuld ingeval eigen woning en eigenwoningschuld beide behoren tot ondernemingsvermogen aanmerkelijkbelanghouder/IB-ondernemer

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft een aanmerkelijk belang in A BV. X heeft ook een IB-onderneming. De aandelen in A BV behoren niet tot het ondernemingsvermogen van deze IB-onderneming. Een woning (hierna: ondernemerswoning) en de schuld ter…

KG:024:2023:24 Op welke wijze kunnen verdragsvoordelen worden geclaimd ter zake van een inkoop van aandelen als het heffingsrecht over een inkoop niet aan Nederland is toegewezen op grond van het vermogenswinstartikel van dat verdrag

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV koopt aandelen in van een aantal in het buitenland wonende natuurlijke personen die een aanmerkelijk belang in de zin van artikel 4.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) houden…

KG:052:2023:7 Overdrachtsbelasting bij vestiging opstalrecht waarvoor geen retributie is verschuldigd

19-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A BV verhuurt zonnepanelen aan X (de huurder). Daarbij verbindt A BV zich mede tot het plaatsen van de zonnepanelen op of aan een perceel grond en/of een pand van X, die daarvoor een…

KG:204:2023:23 Overlijdensuitkering

19-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) geniet pensioen van zijn eigen pensioen-bv. Hij is niet in echte of fictieve dienstbetrekking bij deze bv. De partner[voetnoot 1] van de dga ontvangt na diens overlijden een eenmalige overlijdensuitkering…

KG:032:2023:5 Toepassing artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969 (voeging) na artikel 15aj, tweede lid, Wet Vpb 1969 (ontvoeging)?

19-12-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Toepassing hardheidsclausule Onder toepassing van artikel 63 Algemene wet inzake rijksbelastingen (hardheidsclausule) is in casu in april 2024 de volgende goedkeuring verleend. Bij de winstbepaling van D BV mag de afwaardering van de schuld,…

KG:202:2023:47 Middeling bij (gedeeltelijke) premieplicht

19-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige die gebruik wil maken van de middelingsregeling, is niet in alle jaren (volledig) premieplichtig. Bij de berekening van de middelingsteruggaaf wordt niet alleen de inkomstenbelasting (hierna: IB) herrekend, maar ook de premie…

KG:070:2023:22 Betalingsverplichting die voortvloeit uit uitgestelde bruidsschat: geen periodieke onderhoudsverplichting

14-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het verleden is in het buitenland het religieuze huwelijk van de man en de vrouw gesloten. Vóór de huwelijkssluiting zijn afspraken gemaakt over de bruidsschat van de man aan de vrouw. Deze afspraken…

KG:070:2023:21 Bemiddelingskosten bij een direct ingaande lijfrente

14-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige wil bij het bereiken van de expiratie-/einddatum van een afgesloten lijfrentecontract een direct ingaande lijfrente afsluiten. De belastingplichtige kan deze lijfrente online afsluiten zonder tussenkomst van een deskundige als de belastingplichtige zelf…

KG:202:2023:46 APV en aandelenfusie

14-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Twee natuurlijke personen (X en Y) hebben ieder een Curaçaose Stichting Particulier Fonds (hierna: SPF) opgericht. De SPF’en kwalificeren als afgezonderde particuliere vermogens (hierna: APV’s), als bedoeld in artikel 2.14a van de Wet inkomstenbelasting…