Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

1463 resultaten

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:051:2024:11 Moment niet voldoen aan kamerverhuurvrijstelling

10-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een eigen woning. Vanaf 1 februari 2023 verhuurt de belastingplichtige in die woning voor langere tijd een kamer aan een student. De student laat zich op het adres van de woning…

Standpunt gepubliceerd over gift, bevoordeling bij verstrekken onzakelijke lening aan een bv

10-07-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de bevoordeling bij het verstrekken van een onzakelijke lening aan een bv.

KG:063:2024:9 Gift, bevoordeling bij verstrekken onzakelijke lening aan een bv

10-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is enig aandeelhouder van X BV. Y is het kind van X en houdt alle aandelen in Y BV. X BV verstrekt een niet-direct opeisbare geldlening van 5 miljoen aan Y BV, tegen…

Standpunt gepubliceerd over inkomsten van een religieuze en giftenaftrek

05-07-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of de inkomsten van een religieuze belastingplichtige, die worden afgestaan aan de gemeenschap, een aftrekbare gift kunnen vormen.

KG:202:2024:23 Inkomsten van een religieuze en giftenaftrek

05-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige is religieus en woont in een kloostergemeenschap. Deze kloostergemeenschap is een Algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI). Om tot de kloostergemeenschap te kunnen worden toegelaten, is door de belastingplichtige onder meer de…

Standpunt ingetrokken over BOR, omvorming indirecte gewone aandelen in tracking stocks, voortzettings- en bezitseis

03-07-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft onderstaand standpunt ingetrokken, omdat het niet in overeenstemming is met het daarna gepubliceerde standpunt KG:003:2024:2 van de Kennisgroep aanmerkelijk belang.

Standpunt gepubliceerd over de concernregeling

03-07-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de beoordeling van het 10%-criterium bij toepassing van de concernregeling.

KG:204:2024:12 Concernregeling

03-07-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Als het loon uit vroegere dienstbetrekking meer dan 10% van de loonsom bedraagt, moet bij de berekening van de vrije ruimte de loonsom worden verminderd met het loon uit vroegere dienstbetrekking (artikel 31a, vijftiende…

Standpunt gepubliceerd over de toepassing van artikel 13d, zevende lid, Wet Vpb 1969 in het geval van een tussentijdse kapitaalstorting

28-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord wat de omvang is van het in aanmerking te nemen liquidatieverlies in verband met de ontbinding en voltooide vereffening van een tussenhoudster die tussentijds kapitaal heeft gestort in…

KG:023:2024:8 Toepassing artikel 13d, zevende lid, Wet Vpb 1969 bij tussentijdse kapitaalstorting

28-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige richt dochtervennootschap TH op en stort daarin € 100 kapitaal. Met dit kapitaal verwerft TH vervolgens van derden alle aandelen in KD voor een prijs van € 100. KD is de enige bezitting van…

Standpunten geactualiseerd naar aanleiding van wijziging giftenbesluit

28-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft twee standpunten geactualiseerd naar aanleiding van het wijzigingsbesluit van de Staatssecretaris van Financiën van 5 maart 2024 (Stcrt. 2024, 7392). Een inhoudelijke wijziging is niet beoogd.

Standpunt gepubliceerd over notariële samenwoonovereenkomst en fiscaal partnerschap

28-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of een belastingplichtige en haar vader als fiscale partners voor de Wet inkomstenbelasting 2001 kwalificeren wanneer zij op hetzelfde woonadres in de Basisregistratie Personen staan ingeschreven en…

KG:202:2024:22 Notariële samenwoonovereenkomst en fiscaal partnerschap

28-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige (> 27 jaar) en haar vader besluiten vanwege zijn mogelijke toekomstige zorgbehoefte te gaan samenwonen. Zij wensen allebei zo veel mogelijk een zelfstandig leven te behouden. In dit kader zijn zij per 18…

Standpunt gepubliceerd over nagekomen ontvangen rente op een onzakelijke lening

28-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of nagekomen ontvangen zogenoemde ‘vuistregel-rente’ minus de eerder in aanmerking genomen zogenoemde 'WEV-rente' op een onzakelijke lening in aanmerking genomen moet worden bij het bepalen van de fiscale…

KG:023:2024:7 Nagekomen rente op een onzakelijke lening

28-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een zogenoemde onzakelijke lening verstrekt aan haar deelneming ter grootte van € 1.000. De overeengekomen rente bedraagt 5% (€ 50) per jaar en wordt schuldig gebleven. De rente is jaarlijks aan…

Standpunt gepubliceerd over de kwalificatie van het pensioenvermogen vallende onder een Pensionstreuhand

27-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft de vraag beantwoord of het pensioenvermogen dat valt onder een Pensionstreuhand volgens Duits recht, kwalificeert als doelvermogen in de zin van artikel 3, eerste lid, onderdeel c Wet…

KG:211:2024:10 Duitse Pensionstreuhand

27-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Duitse werkgever (een GmbH naar Duits recht) heeft ten behoeve van het beheer en de uitvoering van pensioenregelingen van (voormalige) werknemers van de werkgever een Pensionstreuhand ingesteld. De Pensionstreuhand is ingesteld bij een…

Standpunt gepubliceerd over Verdrag NL – DEU, pensioenartikel, Erwerbsminderungsrente

25-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van het pensioenartikel (artikel 17) in het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland indien sprake is van een Erwerbsminderungsrente

KG:041:2024:18 Verdrag NL – DEU, pensioenartikel, Erwerbsminderungsrente

25-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inwoner van Nederland ontvangt een Erwerbsminderungsrente vanuit Duitsland. Deze uitkering wordt betaald door de Deutsche Rentenversicherung. Vraag Is de Erwerbsminderungsrente een socialezekerheidsuitkering waarop artikel 17, derde lid, van het verdrag Nederland-Duitsland (hierna: Verdrag)…

Standpunt gepubliceerd over Verdrag NL – BEL, arbeidsartikel, exploitatie van een schip

25-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de uitleg van het begrip ‘exploitatie’ in artikel 15, derde lid, van het belastingverdrag Nederland-België.

KG:041:2024:17 Verdrag NL – BEL, arbeidsartikel, exploitatie van een schip

25-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Verschillende schepen van een in België gevestigde onderneming worden in Nederland ingezet voor het uitbaggeren van wateren alsmede daaraan gerelateerde werkzaamheden zoals het afvoeren van het opgebaggerde materiaal. Een deel van de schepen is…

Standpunt gepubliceerd over excessief lenen en artikel 10a.23 Wet IB 2001

25-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of eigenwoningschulden die op 31 december 2022 bestaan, blijven vallen onder de overgangsbepaling van artikel 10a.23 van de Wet inkomstenbelasting 2001 als de schuld na deze datum…

KG:003:2024:10 Excessief lenen en artikel 10a.23 Wet IB 2001

25-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is aanmerkelijkbelanghouder van X BV. Op 31 december 2022 heeft X een eigenwoningschuld van € 400.000 bij X BV. Dit is een aflossingsvrije schuld die X is aangegaan op 1 december 2012. Voor…

Standpunt gepubliceerd over zogenoemde BOR-advieskosten geen ten laste van vervreemder komende kosten

21-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of BOR-advieskosten ‘ten laste van de vervreemder komende kosten’ in de zin van artikel 4.20 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn.

KG:003:2024:9 Zogenoemde BOR-advieskosten geen ten laste van vervreemder komende kosten  

21-06-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X woont in Nederland en heeft een aanmerkelijk belang in A BV. Na intensief overleg met zijn adviseur heeft X besloten  zijn aandelen in A BV te schenken aan Y, waarbij X en Y…